Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Badania nad podłożem molekularnym i próba genetycznej klasyfikacji pacjentów z objawami spastycznej paraplegii.

1. Oś priorytetowa:
Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie 1.1:
Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy

Poddziałanie 1.1.2.:
Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych

Czas trwania projektu: 2010 - 2014
Kierownik: dr Anna Sułek