OCENA PUBLIKACJI NAUKOWYCH w IPiN

· Uwagi ogólne:

o Punktacji nie podlegają:

§ w przypadku publikacji w czasopismach: komentarze, recenzje, sprawozdania, komunikaty, głosy w dyskusji, wspomnienia pośmiertne, biogramy, tłumaczenia, streszczenia, postery, prace wieloośrodkowe – jeżeli autor nie jest wymieniony w polu autorskim; publikacje w suplementach (od 2007 r.)

§ w przypadku monografii: skrypty, ćwiczenia, hasła encyklopedyczne, rozprawy doktorskie, wstępy, przedmowy, tłumaczenia

· kolejne wydania uaktualnione / poprawione / uzupełnione / unowocześnione / poszerzone otrzymują 50% wartości punktowej; wyjątek stanowi autorstwo nowych rozdziałów, dla których przyjmuje się 100% wartości punktowej

· łączna liczba punktów za poszczególne rozdziały nie może przekroczyć liczby punktów za autorstwo monografii

· Impact Factor (IF)

o Od roku 1992 – wykazy drukowane dostępne w Bibliotece

· Punktacja ministerialna

o Dla publikacji do 2004 r.

§ Szczegółowe zasady oceny parametrycznej jednostek naukowych wchodzących w zakres działań Zespołu Nauk Medycznych P-05 z 2001 r.

§ Dla czasopism polskich bez IF – zgodnie z wykazem zaaprobowanym przez Zespół Medyczny P-05” za 2004 rok – Index Copernicus Master List 2004, czasopisma polskie z innych dziedzin wg list czasopism innych Zespołów KBN

o Dla publikacji z lat 2005-2006

§ Wykaz czasopism z punktacją ministerialną oraz komunikat Ministra Nauki i Informatyzacji z 7.10.2005 r.

§ Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z 4.08.2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 161 z 25.08.20005 r.)

o Dla publikacji z roku 2007

§ Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z 8.08.2008 r. obejmujący czasopisma wymienione w komunikatach ministra nr 24 z 28.11.2007 r. oraz nr 9 z 29.02.2008 r.

§ Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.10.2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność statutową (Dz. U. z 2007 r. , Nr 205, poz.1489)

o Dla publikacji z roku 2008

§ Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych z 5.05.2009 r. obejmujący czasopism ogłaszane komunikatem ministra nr 24 z 28.11.2007 r., nr 9 z 29.02.2008 r., nr 23 z 28.11.2008 r., nr 8 z dn. 31.03.2009 r.

o Dla publikacji z roku 2009

§ Komunikat nr 16 ministra z dn. 16.07.2009 r. wraz z wykazem czasopism będącym uzupełnieniem ujednoliconego wykazu z dn. 05.05.2009 r. , obejmującego czasopisma ogłaszane komunikatami ministra nr 24 z 28.11.2007 r., nr 23 z 28.11.2008 r. , nr 8 z dn. 31.03.2009 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 126, poz. 1044) zmieniające rozporządzenie z dnia 17 pazdziernika 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową

· Index Copernicus

o Od roku 2001 – zgodnie z bazą