Zarządzenie nr 29/2008 r.

Dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii

z dnia 20.06.2008

w sprawie Regulaminu zasad i warunków korzystania ze zbiorów Biblioteki Naukowej

Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Działając na podstawie § 5 ust.1 pkt.5 Statutu Instytutu Psychiatrii i Neurologii w związku z art. 21 ust.2 pkt.4 art.14 ustawy o bibliotekach z dnia 27.06.1997 r. (Dz. U. Nr 85, poz.539, z późn. zm.),

zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się regulamin zasad i warunków korzystania ze zbiorów Biblioteki Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

podpis

REGULAMIN  ZASAD I  WARUNKÓW KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

BIBLIOTEKI NAUKOWEJ INSTYTUTU PSYCHIATRII  I  NEUROLOGII

Zbiory biblioteczne udostępniane są przez Bibliotekę Naukową

  • prezencyjnie w czytelni
  • poprzez wypożyczenia indywidualne
  • poprzez wypożyczenia miedzybiblioteczne
  • poprzez sieć komputerową, w przypadku zbiorów elektronicznych

Biblioteka dysponuje komputerowym katalogiem książek (od 1994 r.) i czasopism (od 1996r.), z których można korzystać w sieci instytutowej, a w bibliotece temu celowi slużą trzy komputery. Starsze zbiory obejmuje katalog kartkowy. Korzystanie ze zbior6w jest bezpłatne.

W bibliotece należy zachować ciszę.

Obowiązuje zakaz korzystania z telefonow komórkowych oraz zakaz spożywania posiłków i napojów.

Udostępnianie zbiorów w czytelni

Na miejscu ze zbiorów może skorzystać każdy zainteresowany literaturą medyczna, po okazaniu dokumentu: legitymacja, dowód osobisty. Korzystający z czytelni są obowiązani:
- pozostawić okrycia wierzchnie, parasole, torby, plecaki w szatni
- pozostawić bibliotekarzowi dokument potwierdzający tożsamość oraz zgłosić wnoszone materialy
- czytelnie wpisać się do zeszytu odwiedzin
- skladać zamówienia na pozycje z magazynu nie później niż na pół godziny przed zamknięciem biblioteki
- oddać wypożyczone materiały w stanie nieuszkodzonym

W czytelni mozna korzystać z własnych notebooków (zasilanych bateryjnie).
Na miejscu jest dostępny samoobsługowy kserograf z ,,wrzutką” na monety. Cena odbitki A4 wynosi 0,30 zł.
W skład księgozbioru podręcznego, do którego w czytelni jest wolny dostęp, wchodzą czasopisma bieżące, podręczniki, atlasy, słowniki, encyklopedie. Czasopisma z lat ubiegłych znajdują się w magazynie biblioteki i należy je zamawiać u bibliotekarza.
Prace doktorskie udostępniane są na podstawie pisma promotora (druki dostępne w bibliotece).

Pracownicy Instytutu mogą skorzystać z:
- czasopism pełnotekstowych w wersji elektronicznej
- bibliograficznych baz danych
- Internetu (tylko w celach naukowych i edukacyjnych)
- pomocy w poszukiwaniach bibliograficznych z baz instytutowych i z kalalogów bibliotek naukowych

Udostępnianie zbiorów na zewnątrz

1. Z Wypożyczalni Biblioteki Naukowej mogą korzystać:
a. pracownicy i doktoranci IPiN
b. stażyści odbywający staż w klinikach i zakładach IPiN oraz rezydenci
c. pracownicy innych instytucji z rewersami międzybibliotecznymi
2.  Zakłady i kliniki Instytutu wypożyczają książki do swych bibliotek podręcznych na czas nieograniczony za pokwitowaniem kierownika zakładu lub osoby do tego upoważnionej. Dla podręcznych biblioteczek zakładowych biblioteka prowadzi osobne konta.

Pracownicy Instytutu mogą wypożyczać do 10 książek.
Użytkownicy nie będący pracownikami Instytutu mogą wypożyczyć (na rewers międzybiblioteczny) do 2 książek.
Książki wypożycza się na okres jednego miesiąca.
Termin zwrotu może być przedłużony, o ile nie ma na książkę zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

Nie wypożycza się:
- prac doktorskich i innych materiałów niepublikowanych
- materiałów archiwalnych
- do bibliotek zakładowych książek będących przedmiotem zainteresowania kilku zakładów, a znajdujących się w bibliotece w jednym egzemplarzu
- wydawnictw z księgozbioru podręcznego (wyjątkowo od godz.14 do 9 następnego dnia)
- czasopism bieżących (w uzasadnionych przypadkach od godz. 14 do 9 następnego dnia)

Dokumentem uprawniającym do wypożyczania książek na zewnątrz jest karta biblioteczna. Warunkiem jej otrzymania jest wypełnienie i podpisanie oświadczenia o zatrudnieniu oraz okazanie dowodu potwierdzającego tożsamość.
Wszystkie dane osobowe użytkowników Biblioteki Naukowej IPiN (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997) są kontrolowane i wykorzystywane wyłącznie przez Bibliotekę Naukową IPiN i nie są udostępniane osobom trzecim.
Wydanie karty jest bezpłatne. Karta biblioteczna ważna jest przez okres jednego roku. Nie wolno jej odstępować innym osobom. O zgubieniu lub zniszczeniu karty bibliotecznej należy powiadomić bibliotekę. Duplikat karty otrzymuje się po uiszczeniu ustalonej w cenniku opłaty. Wydanie nowej karty unieważnia poprzednią kartę.

Wypożyczający ponosi całkowitą odpowiedzialność za wypożyczone wydawnictwa. Przekazywanie innej osobie książek i czasopism wypożyczonych z biblioteki jest niedopuszczalne. W wypożyczonych przez bibliotekę materiałach zabrania się wyrywania kartek, dokonywania podkreśleń, robienia dopisków itp. W przypadku zauważonych zniszczeń, użytkownik winien natychmiast ten fakt zgłosić w wypożyczalni.
Pracownicy Instytutu oddelegowani służbowo lub udający się na urlop powinni zwrócić bibliotece wypożyczone wydawnictwa.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych użytkownik zobowiązany jest odkupić egzemplarz tej samej książki, lub jej najnowszego wydania, bądź dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekę, dostępną w sprzedaży.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać:
- pracownicy i doktoranci IPiN
- stażyści odbywający staż w klinikach i zakładach IPiN
- biblioteki i instytucje naukowe

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych realizowane są następujące usługi:
- sprowadzanie drogą pocztową lub elektroniczną z innych bibliotek oraz instytucji naukowych dokumentów, których biblioteka nie posiada w swoich zbiorach
- udostępnianie dokumentów oryginalnych (na podstawie deklaracji o otwarcie konta i rewersu   międzybibliotecznego) oraz wykonywanie kopii ze zbiorów własnych (zgodnie z przepisami prawa autorskiego i zachowania warunków licencji).

Koszty związane z realizacją zamówień międzybibliotecznych ponosi zamawiający.
Termin zwrotu wypożyczonych materiałów oraz wysokość opłat określa biblioteka wypożyczająca.

Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu zasad i warunków korzystania ze zbiorów i ich przestrzegania. Osoby naruszające zasady mogą być pozbawione okresowo lub całkowicie praw do korzystania z Biblioteki.