>Wniosek o usługi sieciowe [ DOC ]
>Wniosek o dodatkowe zatrudnienie [ DOC ]
> Oświadczenie o wykonaniu utworów w ramach zatrudnienia w IPiN [ DOC ]
> Nowy kwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę [ DOC ] [ RTF ]
> Druk wniosku awansowego dotyczący Dz. Kadr [ DOC ]
> Wniosek o naprawę aparatu [ DOC ]
> Druk zapotrzebowania [ DOC ]
> Zasady używania komputerów i sieci komputerowych w IPiN [ DOC ] [ RTF ]
> Zlecenie do Działu Technicznego IPiN [ RTF ]
> Wniosek w sprawie wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości poniżej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 Ustawy tj. poniżej 30 000 EURO[ RTF ]
> Wniosek w sprawie wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości przekraczającej kwoty określone w art. 4 pkt 8 Ustawy tj. powyżej 30 000 Euro[ RTF ]
> Wniosek o urlop [ RTF ]
> WNIOSEK o ocenę ewidencjonowanych składników rzeczowych majątku ruchomego IPiN [ DOC ]

> Wniosek o przyznanie premii dodatkowej [ PDF ]

> Kwestionariusz osobowy [ DOC ]