Finansowanie działalności statutowej reguluje:

Jednostka naukowa ubiegająca się o przyznanie dotacji na podstawową działalność statutową, w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja, opracowuje:

1) ANKIETĘ JEDNOSTKI NAUKOWEJ, sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz jej wersję elektroniczną udostępnianą przez Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) utworzony w 1990 r. jako jednostka badawczo-rozwojowa obecnie nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.)

2) WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia (m.in. na podstawie rozliczonych tematów statutowych i planowanych na rok następny). Wniosek o finansowanie podstawowej działalności statutowej wymaga zaopiniowania przez Radę Naukową IPiN i Ministra sprawującego nadzór nad jednostką badawczo-rozwojową.