> TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH
[PDF]

> TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH HABILITACYJNYCH
[PDF] + kryteria 2014 [PDF]

> TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIACH O NADANIE TYTUŁU PROFESORA
[DOC]

Stopnie naukowe nadane przez Radę Naukową Instytutu Psychiatrii i Neurologii od 1 stycznia 2011 r.

Stopień Imię i nazwisko Data nadania Tytuł rozprawy Promotor Recenzenci
dr n. med. Anna Mach 2011-04-07 Wpływ polimorfizmu genów BDNF i TNFα na ryzyko wystąpienia oraz przebieg kliniczny stwardnienia rozsianego w populacji polskiej Dr hab. Dagmara Mirowska-Guzel Prof. dr hab. Andrzej Głąbiński, prof. dr hab. Urszula Fiszer
dr n. med. Dorota Parnowska 2011-04-07 Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania struktury schizotypii u osób zdrowych Prof. dr hab. Bogdan Zawadzki Prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko, prof. dr hab. Jacek Wciórka
dr n. med. Agnieszka Pisarska 2011-04-07 Stosowanie przez młodzież leków o działaniu psychoaktywnym: rozpowszechnienie i uwarunkowania Prof. dr hab. Czesław Czabała Prof. dr hab. Janusz Grzelak, prof. dr hab. Irena Namysłowska
dr hab. n. med. Katarzyna Prot-Klinger 2011-04-07 Życie po Zagładzie. Skutki traumy u ocalałych z Holocaustu. Świadectwa z Polski i Rumunii Nie dotyczy Prof. dr hab. Aleksander Araszkiewicz, prof. dr hab. Jacek Bomba, prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz, prof. dr hab. Ewa Jackowska
dr n. med. Bożena Roczniak 2011-04-07 Schizotypia i wskaźniki pamięci operacyjnej u osób chorujących na schizofrenię, zdrowych krewnych pierwszego stopnia i u osób zdrowych z grupy kontrolnej Prof. dr hab. Jacek Wciórka Prof. dr hab. Danuta Kądzielawa, prof. dr hab. Janusz Rybakowski
dr hab. n. med. Krzysztof Bankiewicz 2011-06-02 Opracowanie terapii genowej choroby Parkinsona opartej na wykorzystaniu wektorów wirusowych typu AAV do transferu genu dla dekarboksylazy aminokwasów aromatycznych Nie dotyczy Prof. dr hab. Andrzej Członkowski, prof. dr hab. Janusz Limon, prof. dr hab. Grzegorz Opala, dr hab. prof. nadzw. Mirosław Ząbek
dr n. med. Beata Sawicka 2011-06-02 Badanie zmian objętości struktur płata skroniowego metodą MRI i ich korelacja z poziomem homocysteiny w surowicy krwi u osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi Prof. dr hab. Danuta Ryglewicz Doc. dr hab. Romana Bogusławska, doc. dr hab. Jerzy Leszek, prof. dr hab. Krystyna Pierzchala
dr n. med. Magdalena Gugała-Iwaniuk 2011-12-01 Profil neuropsychologiczny pacjentów z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi. Ocena wartości testów neuropsychologicznych w prognozowaniu rozwinięcia się otępienia u chorych z diagnozą łagodnych zaburzeń poznawczych Prof. dr hab. Danuta Ryglewicz Prof. dr hab. Maria Barcikowska, prof. dr hab. Danuta Kądzielawa, dr hab. prof. nadzw. Tadeausz Parnowski
dr n.. med. Mieszko Olczak 2011-12-01 Ocena neurorozwojowej toksyczności thimerosalu w zwierzęcym modelu – analiza behawioralna i neuropatologiczna w kontekście zaburzeń spektrum autyzmu Prof. dr hab. Maria Dorota Majewska Prof. dr hab. Danuta Maślińska, prof. dr hab. Małgorzata Winnicka
dr n. med. Janina Skalska 2011-12-01 Badanie postaw wobec odżywiania się w populacji 15-letnich uczennic Kijowa Prof. dr hab.. Irena Namysłowska Prof. dr hab.. Jan Czesław Czabała, prof. dr hab.. Andrzej Rajewski
dr n. med. Tomasz Stępień 2011-12-01 Analiza morfologiczna komórek móżdżków pacjentów z rozpoznaniem choroby Alzheimera Dr hab. prof. nadzw. Teresa Wierzba-Bobrowicz Prof. dr hab. Jerzy Kulczycki, dr hab. prof. nadzw. Sławomir Michalak
dr n. med. Magdalena Tyszkowska 2011-12-01 Kryteria remisji a ocena poprawy i funkcjonowanie chorych na schizofrenię pozostających w psychiatrycznej opiece ambulatoryjnej Prof. dr hab. Marek Jarema Dr hab. prof. nadzw. Marta Anczewska, prof. dr hab. Andrzej Kiejna
dr hab. n. med. Rafał Rola 2012-02-02 Zaburzenia oddychania podczas snu (ZOPS) u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu i zaburzeniami krążenia mózgowego Nie dotyczy prof. dr hab. Andrzej Januszewicz, prof. dr hab. Andrzej Kubler, prof. dr hab. Władysław Pierzchała, prof. dr hab. Antoni Prusiński
dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz 2012-03-01 Znaczenie palenia tytoniu w udarze mózgu Nie dotyczy Prof. dr hab. Wojciech Kozubski, prof. dr hab. Zbigniew Stelmasiak, dr hab. Agnieszka Słowik, prof. dr hab. Marcin Wojnar
dr n. med. Justyna Holka-Pokorska 2012-04-05 Próba potencjalizacji terapii przeciwpsychotycznej olanzapiną przy pomocy dehydroepiandrosteronu u mężczyzn chorych na schizofrenię Prof. dr hab. Marek Jarema Prof. dr hab. Jerzy Landowski, prof. dr hab. Jolanta Rabe-Jabłońska
dr hab. n. med. Małgorzata Wiszniewska 2012-04-05 Czy istnieją różnice w udarach niedokrweinnych mózgu pomiędzy kobietami i mężczyznami? Nie dotyczy prof. dr hab. Barbara Emeryk-Szajewska, dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska, prof. dr hab. Andrzej Szczudlik, prof. dr hab. Tomasz Trojanowski
dr hab. n. med. Grażyna Gromadzka 2012-05-10 Czynniki warunkujące efekt fenotypowy mutacji genu ATP7B kodującego adenozynotrójfosfatazę 7B Nie dotyczy prof. dr hab. Andrzej Kochański, prof. dr hab. Andrzej Szczudlik, prof. dr hab. Piotr Socha, prof. dr hab. Jacek Zaremba
dr hab. n. med. Adam Wichniak 2012-05-10 Cykl dwunastu publikacji poświęconych badaniom nad snem i sennością w ciągu dnia Nie dotyczy Prof. dr hab. Andrzej Kiejna, prof. dr hab. Irena Krupka-Matuszczyk, prof. dr hab. Waldemar Szelenberger
dr n. med. Lilianna Engel 2012-06-14 Skuteczność ambulatoryjnej psychoterapii indywidualnej i grupowej w podejściu zintegrowanym Prof. dr hab. Jan Czesław Czabała Prof. dr hab. Jerzy Aleksandrowicz, prof. dr hab. Maria Siwiak-Kobayashi
dr n. med. Julia Buczek 2012-06-28 Czynniki ryzyka, częstość występowania oraz obraz kliniczny zespołu hiperperfuzyjnego po angioplastyce i po endarterektomii tętnicy szyjnej wewnętrznej Prof. dr hab. Anna Członkowska Prof. dr hab. Zbigniew Czernicki, prof. dr hab. Danuta Ryglewicz
dr hab. n. med. Adam Kobayashi 2012-06-28 Leczenie trombolityczne w udarze niedokrwiennym mózgu – aspekty organizacyjne, kliniczne, radiologiczne i perspektywy leczenia trombolitycznego Nie dotyczy Prof. dr hab. Andrzej Głąbiński, prof. dr hab. Marek Gołębiowski, prof. dr hab. Wojciech Kozubski, prof. dr hab. Andrzej Szczudlik
dr hab. n. med. Małgorzata Lehner 2012-10-04 Cykl publikacji na temat “Podstawy neurobiologiczne indywidualnych różnic w ekspresji lęku warunkowanego” Nie dotyczy Prof. dr hab. Lucyna Antkiewicz-Michaluk, prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz, dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Parnowski
dr n. med. Anna Leszczyńska 2012-10-04 Percepcja emocjonalna twarzy a nasilenie lęku i umiejętność funkcjonowania w sytuacjach społecznych u chorych na schizofrenię paranoidalną Prof. dr hab. Marek Jarema Dr hab. prof. nadzw. Marta Anczewska, prof. dr hab. Joanna Rymaszewska
dr n. med. Tomasz Tykocki 2012-10-04 Ocena skuteczności stymulacji jądra niskowzgórzowego u pacjentów z chorobą Parkinsona Prof. dr hab. Danuta Ryglewicz Prof. dr hab. Urszula Fiszer, prof. dr hab. Witold Mazurowski, prof. dr hab. Jarosław Sławek
dr n. med. Agnieszka Korkosz-Mierzejewska 2012-12-06 Interakcje alkoholu etylowego i nikotyny: poszukiwanie mechanizmów preferencyjnego zażywania obu substancji Prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski Prof. dr hab. Helena Makulska-Nowak, prof. dr hab. Jerzy Samochowiec
dr n. med. Michał Karliński 2013-02-07 Odstępstwa od protokołu u pacjentów poddawanych dożylnej terapii trombolitycznej w ramach rejestru Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke (SITS) w populacji Polskiej i ich wpływ na wynik leczenia Prof. dr hab. Anna Członkowska Prof. dr hab. Walenty Nyka, prof. dr hab. Grzegorz Opala
dr n. med. Marika Litwin 2013-02-07 Wpływ lewodopy na efekt wczesnej rehabilitacji chorych z afazją poudarową Dr hab. prof. nadzw. Joanna Seniów Prof. dr hab. Wiesław Drozdowski, prof. dr hab. Danuta Kądzielawa
dr n. med. Jan Brykalski 2013-06-06 Ocena funkcji osi podwzgórze-przysadka-nadnercza u uzależnionych od alkoholu w powiązaniu z rodzinnym obciążeniem problemem alkoholowym oraz ryzykiem powrotu do picia Dr hab. prof. nadzw. Maria Załuska Prof. dr hab. Jerzy Samochowiec, prof. dr hab. Wojciech Zgliczyński
dr n. med. Bertrand Janota 2013-06-06 Ocena stężenia kortyzolu, dehydroepiandrosteronu i lipidogramu w surowicy krwi w przebiegu leczenia depresji u kobiet Dr hab. prof. nadzw. Maria Załuska Prof. dr hab. Janusz Rybakowski, prof. dr hab. Wojciech Zgliczyński
dr n. med. Marcin Głuszkiewicz 2013-10-03 Analiza czynników wpływających na czas dotarcia do szpitala u pacjentów z ostrym incydentem naczyniowym mózgu Prof. dr. hab. Anna Członkowska Prof. dr hab. Maria Barcikowska, prof. dr hab. Wiesław Drozdowski
dr n. med. Aleksandra Karbowniczek 2013-10-03 Występowanie złogów β-amyloidu w angiopatii amyloidowej włośniczkowej i niewłośniczkowej oraz blaszek amyloidowych u pacjentów z rozpoznaniem choroby Alzheimera Dr hab. prof. nadzw. Teresa Wierzba-Bobrowicz Dr hab. Dorota Dziewulska dr hab. Wiesława Grajewska
dr hab. n. med. Tadeusz Mendel 2013-11-14 Mózgowa angiopatia amyloidowa w krwotokach mózgowych Nie dotyczy Dr hab. Dorota Dziewulska, prof. dr hab. Walenty Nyka, prof. dr hab. Konrad Rejdak,  prof. dr hab. Andrzej Szczudlik
dr hab. n. med. Tomasz Litwin 2013-12-05 Cykl publikacji omawiających czynniki wpływające na obraz kliniczny i rokowanie w przebiegu choroby Wilsona Nie dotyczy Prof. dr hab. Urszula Fiszer, prof. dr hab. Wojciech Kozubski, prof. dr hab. Przemysław Nowacki, prof. dr hab. Piotr Socha
dr n. med. Karolina Dzieżyc 2013-12-05 Ocena przebiegu choroby Wilsona u pacjentów bezobjawowych klinicznie zdiagnozowanych w ramach badań przesiewowych rodzin Prof. dr hab. Anna Członkowska Prof. dr hab. Wiesław Drozdowski, prof. dr hab. Józef Opara
dr n. med. Barbara Januś-Laszuk 2013-12-05 Wpływ powikłań ogólnoustrojowych na przebieg rehabilitacji u osób po przebytym udarze mózgu Dr hab. Dagmara Mirowska-Guzel Prof. dr hab. Wiesław Drozdowski, prof. dr hab. Józef Opara
dr n. med. Katarzyna Niewińska 2013-12-05 Dynamika grupy a zmiany charakterystyk indywidualnych w grupie osób z zaburzeniem odżywiania leczonych w oddziale całodobowym w Klinice Nerwic IPiN w Warszawie Prof. dr hab. Maria Siwiak-Kobayashi Prof. dr hab. Jerzy Aleksandrowicz, prof. dr hab. Czesław Czabała
dr n. med. Małgorzata Zajda 2013-12-05 Rola neurosterydów :siarczanu dehydroepiandrosteronu i androsteronu w uzależnieniu od kokainy u szczurów Prof. dr hab. Maria Dorota Majewska Prof. dr hab. Andrzej Członkowski, prof. dr hab. Stanisław Czuczwar
dr n. med. Marta Bilik 2014-02-06 Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna w połączeniu z konwencjonalną fizjoterapią w rehabilitacji chorych z poudarowym niedowładem kończyny górnej Prof. dr hab. Anna Członkowska Prof. dr hab. Andrzej Kwolek, prof. dr hab. Wojciech Kozubski
dr n. med. Łukasz Wieczorek 2014-02-06 Rola poradni w utrzymaniu abstynencji i poprawie funkcjonowania społecznego u osób uzależnionych od alkoholu w społeczności wielkomiejskiej i małomiasteczkowej Prof. dr hab. Jan Czesław Czabała Dr hab. prof. nadzw. Marta Anczewska, prof. dr hab. Aleksandra Korwin-Szymanowska
dr n. med. Adam Woźniak 2014-02-06 Reakcja na ból u chorych na schizofrenię i ich krewnych Prof. dr hab. Marek Jarema Prof. dr hab. Jan Jaracz, prof. dr hab. Jerzy Samochowiec
dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz 2014-04-03 Rozwój opieki nad pacjentami z udarem mózgu w Polsce w latach 2003-2012 Nie dotyczy Prof. dr hab. Jacek Rożniecki, prof. dr hab. Andrzej Szczudlik, prof. dr hab. Zbigniew Stelmasiak, prof. dr hab. Adam Stępień
dr n. med. Małgorzata Buksińska-Lisik 2014-04-03 Analiza wybranych parametrów funkcji serca pacjentów z chorobą Wilsona Prof. dr hab. Tomasz Pasierski (dr hab. Tomasz Litwin) Prof. dr hab. Urszula Fiszer, prof. dr hab. Piotr Szymański
dr n. med. Grzegorz Chabik 2014-04-03 Różnice w obrazie klinicznym i zaburzeniach metabolizmu u rodzeństwa z chorobą Wilsona Prof. dr hab. Anna Członkowska Prof. dr hab. Grzegorz Opala, prof. dr hab. Piotr Socha
dr n. med. Marta Sidaway 2014-04-03 Wspomaganie rehabilitacji niedowładu kończyny górnej, po udarze mózgu, terapią ruchem wymuszonym koniecznością Prof. dr hab. Anna Członkowska Dr hab. Jausz Domaniecki, prof. dr hab. Andrzej Kwolek