Studium Doktoranckie Instytutu Psychiatrii i Neurologii rozpoczęło działalność 01.04.2004 r. na podstawie Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym z dn. 14 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.)

Dokumenty Studiów Doktoranckich:

> REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH [ PDF ]
> WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA STUDIA [ DOC ]

Akty prawne regulujące funkcjonowanie studiów doktoranckich i inne akty przydatne doktorantom

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) wersja ujednolicona

2. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1198)

3. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., nr 65, poz. 595 z późn. zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

4a. Rozporządzeni Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich (Dz.U. z 2013 r. poz. 841)

5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia

Uczestnicy Studiów Doktoranckich (i ich promotorzy)

stan od dnia 1 maja 2015 r.

1. Mgr Katarzyna Biernacka (promotor: dr hab. Filip Rybakowski)
2. Mgr Ewelina Kaniuga (promotor: dr hab. Ewa Taracha)
3. Mgr Magdalena Linke (promotor: prof. dr hab. Marek Jarema)
4. Lek. Justyna Perucka-Palomino (promotor: dr hab. Tadeusz Parnowski, prof. IPiN)
5. Lek. Anna Poleszczyk (promotor: dr hab. Tadeusz Parnowski, prof. IPiN)
6. Mgr Diana Wierzbicka (promotor: dr hab. Grażyna Gromadzka)
7. Mgr Ewelina Wilkos (promotor: dr hab. Katarzyna Kucharska)


Sekretariat: mgr Marek Zwoliński, tel. (22) 45-82-534, faks (22) 45-82-545, e-mail: zwolinsk@ipin.edu.pl