Narodowe Centrum Nauki (NCN). Konkursy OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9

Koordynatorzy Dyscyplin NCN ogłosili konkursy:

OPUS 9 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,

PRELUDIUM 9 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,

SONATA 9 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Jak zwykle, konkursy NCN dotyczą projektów w zakresie badań podstawowych.

Termin składania wniosków w ww. konkursach: 16 czerwca 2015 r.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na ustalone przez Radę Narodowego Centrum Nauki:

 1. ograniczenia w występowaniu z wnioskiem opisane w rozdziale VIII “Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich”
 2. zasady konstruowania kosztorysu, w tym dotyczące wynagrodzeń wskazane w załączniku nr 4 do ww. regulaminu.

Więcej informacji w linkach do poszczególnych konkursów.

W celu ułatwienia pracy nad wnioskami, na stronie internetowej NCN zostaną opublikowane szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowywania wniosków oraz sporządzania kosztorysów projektów.

NCN przypomina, że w ogłaszanych konkursach nie będzie udzielana pomoc publiczna.


MNiSW oraz włoskie MSZ. Program wymiany osobowej naukowców CANALETTO

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapraszają do podejmowania współpracy w ramach nowej edycji programu wymiany osobowej naukowców.

Program CANALETTO obejmuje projekty badawcze uzgodnione między konkretnymi polskimi i włoskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich. W ramach niniejszego Programu środki przyznawane przez obie Strony na poszczególne projekty przeznaczone są wyłącznie na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów).

UWAGA: W Polsce projekty wymiany osobowej finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki) – MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację tych projektów. O środki na same badania można ubiegać się następnie w ramach strumienia finansowania koordynowanego przez Narodowe Centrum Nauki – projekty międzynarodowe niewspółfinansowane.

Więcej w ogłoszeniu

Termin składania wniosków upływa 10 czerwca 2015 r.


Europejska Rada Ds. Badań Naukowych (ERC – European Research Council)
ERC/ADG: Advanced Grant

Granty ERC/ADG wspierają najlepsze, innowacyjne projekty badawcze, przygotowane przez doświadczonych, samodzielnych naukowców o uznanym dorobku, mających już praktykę w kierowaniu zespołem.

Adresaci
Naukowcy ze stopniem doktora lub wyższym i z liczącym się dorobkiem ostatnich 10 lat.

Zasady grantu
Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. Za przebieg projektu odpowiedzialny jest „główny badacz” – lider stworzonego przez siebie zespołu badawczego. Zarówno lider, jak i członkowie zespołu pochodzić mogą z dowolnego kraju świata. Projekt wykonywany jest w wybranej przez głównego badacza instytucji goszczącej (może to być instytucja macierzysta), która jednak musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem H2020. Instytucja goszcząca lidera i jego zespół zobowiązuje się do zapewnienia projektowi wszelkiego wsparcia. Udział w projekcie innych instytucji wymaga specjalnego uzasadnienia. Projekt może trwać do 5 lat.

Zasady finansowania
Budżet projektu może dochodzić do 2,5 mln. euro (po spełnieniu pewnych warunków – do 3,5 mln. euro; szczegóły w Programie Pracy). Można z niego pokryć następujące wydatki:

 • Koszty osobowe, czyli wynagrodzenie osób pracujących w projekcie, także doktorantów, studentów, personelu technicznego itp., zgodnie z umową o pracę na czas nieokreślony lub określony, na cały etat albo część etatu. Obowiązują stawki stosowane w danym kraju i instytucji. Ponadto wynagrodzenie lidera zespołu może być zwiększone o równowartość kwoty 8000 € rocznie w przypadku pracy na rzecz projektu w wymiarze pełnego etatu lub – w przypadku części etatu – proporcjonalną część tej kwoty.
 • Zakupy aparatury i usług. W przypadku aparatury chodzi o koszty amortyzacji zgodnie z zasadami stosowanymi w danej instytucji.
 • Szkolenia. Można sfinansować przeszkolenie zarówno obsługi technicznej, jak i przyszłych użytkowników aparatury.
 • Wyjazdy. Finansować można koszty podróży i pobytu, także udział w konferencjach, w tym wpisowe.
 • Podwykonawstwo, czyli zlecenia zewnętrzne (subcontracting). W zasadzie projekt powinien być wykonany siłami instytucji goszczącej. Zlecenia zewnętrzne mogą dotyczyć jedynie ograniczonej części projektu, a konieczność skorzystania z nich musi zostać uzasadniona w opisie projektu.
 • Publikacja i rozpowszechnianie wyników badań, w tym zgodnie z zasadami Open Access
 • Koszty pośrednie wynoszą do 25% kosztów bezpośrednich, bez podwykonawstwa.

Ponadto MNiSW uruchomiło w 2010 r. program „IDEAS Plus”, finansujący projekty złożone do ERC na konkursy Starting Grants, Consolidator Grants i Advanced Grants, które uzyskały wysoką ocenę, ale nie zostały zakwalifikowane do finansowania. Zaproszenia do tego programu kierowane są przez MNiSW imiennie, po ogłoszeniu przez ERC wyników konkursów w danym roku. Komunikat o utworzeniu programu IDEAS Plus znajduje się pod adresem:
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/dce610fabcfe085e566d0d34452e0b84.pdf.

Zasady aplikowania
Wniosek przygotowuje zainteresowany naukowiec w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją goszczącą. Wniosek przesyła się do Komisji Europejskiej poprzez Participant Portal (–>Funding Opportunities –> Calls). Pod adresem każdego konkursu dostępne są dokumenty niezbędne do przygotowania projektu: Program Pracy (Work Programme) i Informacja dla Wnioskodawców (Information for Applicants).

Nabór wniosków do 02.06.2015; godz. 17:00.

Więcej w ogłoszeniu KPK.


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP). SKILLS – IMPULS

Konkurs na najlepszy innowacyjny pomysł i koncepcję badawczą o potencjale komercyjnym.

Adresatami są uczestnicy projektu SKILLS, a więc osoby, które w związku ze swoim wcześniejszym udziałem w projekcie (np. uczestnictwem w szkoleniu) podpisały deklarację uczestnictwa w projekcie SKILLS oraz oświadczenie dotyczące danych osobowych:

 • pracownicy naukowi, zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP,
 • doktoranci z polskich jednostek naukowych, zamieszkali w Polsce,
 • absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora zamierzający realizować projekt w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terytorium RP.

W konkursie mogą brać udział uczeni reprezentujący wszystkie dziedziny nauki.

Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody w wysokości:
I nagroda: 120 tys. zł
II nagroda: 100 tys. zł
III nagroda: 80 tys. zł
Każda nagroda składa się z dwóch części – 80% nagrody stanowi część subwencyjna na realizację zwycięskiego projektu badawczego, a 20% nagrody to indywidualne wsparcie dla laureata.
Najbliższy termin składania wniosków: 19.04.2015
Więcej w ogłoszeniu FNP.


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP). SKILLS – Konkurs popularyzatorski INTER

Konkurs dla młodych uczonych na zaprezentowanie interdyscyplinarnego projektu badawczego.

Adresowany do uczestników projektu SKILLS będących na początku kariery naukowej:

 • doktorantów z polskich jednostek naukowych, zamieszkałych w Polsce
 • doktorów będących pracownikami naukowymi, zamieszkałymi w Polsce i zatrudnionymi na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP – do 6 lat po doktoracie
 • absolwentów studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora, zamierzających realizować projekt w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terytorium RP

Oferta

 • Możliwość zdobycia nagrody w konkursie na zaprezentowanie projektu naukowego o charakterze interdyscyplinarnym w najbardziej przystępny i zrozumiały sposób:

I nagroda – 120 tys. zł
II nagroda – 100 tys. zł
III nagroda – 80 tys. zł
Każda nagroda składa się z dwóch części – 80% nagrody stanowi część subwencyjna na realizację zwycięskiego projektu badawczego, a 20% nagrody to indywidualne wsparcie dla laureata.

Najbliższy termin składania wniosków: 28.04.2015

Więcej w ogłoszeniu FNP.


Komisja Europejska. Aktualne konkursy w programie Horyzont 2020

Nadal aktualne są niektóre zaproszenia Komisji Europejskiej do składania wniosków w ramach unijnego programu wspierania badań i innowacji Horyzont 2020.

Finansowane będą przede wszystkim projekty, wpisujące się w trzy główne filary programu Horyzont 2020:

 • Doskonałość w nauce (Excellence in science): granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla najlepszych badaczy oraz stypendia dla młodych badaczy w ramach programu Marii Skłodowskiej-Curie
 • Wiodąca rola w przemyśle (Industrial leadership);
 • Wyzwania społeczne (Societal challenges): innowacyjne projekty będące odpowiedzią na siedem wyzwań społecznych określonych w programie Horyzont 2020, dotyczących m.in. ochrony zdrowia.

Konkursy z zakresu ochrony zdrowia i dobrostanu (Health, demographic change and wellbeing) dotyczą dwóch ogólnych grup tematów: Personalizing health and care (PHC) i Health co-ordination activities (HCO).

Aktualne są ogłoszenia dotyczące jednoetapowych konkursów PHC:

Termin naboru wniosków upływa 21.04.2015 r. o godz. 17:00 czasu w Brukseli.

Ponadto w ramach filaru „Rozpowszechnianie doskonałości i poszerzanie współpracy” (Spreading excellence and widening participation) otwarty jest konkurs

 • H2020-TWINN-2015: Twinning of research institutions. Celem konkursu jest wzmocnienie określonego obszaru badań w określonej instytucji naukowej przez utworzenie powiązań między tą instytucją a co najmniej dwiema wiodącymi w skali międzynarodowej instytucjami badawczymi z innych krajów UE. Instytucje naukowe z krajów o niższym wskaźniku Doskonałości Badawczej (composite indicator of Research Excellence), w tym z Polski, mogą aplikować o grant jako koordynatorzy konsorcjum obejmującego co najmniej dwóch wiodących na świecie partnerów badawczych z innych krajów UE.

Termin naboru wniosków w konkursie TWINN upływa 7.05.2015 r. o godz. 17:00 czasu w Brukseli.

Więcej na stronie programów UE.


ERA-NET Neuron II. IV konkurs JTC pt. European Research Projects on Neurodevelopmental Disorders

Otwarty został nabór wniosków w ramach IV międzynarodowego konkursu programu ERA-NET Neuron II. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurologii.

Celem konkursu jest wsparcie realizacji międzynarodowych projektów badawczych w obszarze neurologii. Zgłaszane projekty powinny nawiązywać do przynajmniej jednego zakresu tematycznego:

 • badania patogenezy i etiologii chorób neurologicznych,
 • badania kliniczne, uwzględniające nowe metody diagnostyki, strategie leczenia i procedury rehabilitacyjne chorób neurologicznych.

Nabór wniosków do 9 marca 2015 r.

Nabór wniosków międzynarodowych będzie odbywał się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie programu (http://www.neuron-eranet.eu/en/581.php)

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: IV kwartał 2015 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są na http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/neuron-ii/aktualnosci/art,3151,era-net-neuron-ii-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-jtc-2015.htmloraz na stronie konkursu pod adresem: http://www.neuron-eranet.eu/en/553.php

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

Marcin Chmielewski
tel.: +48 0 22 39 07 109
faks: +48 22 20 13 408
e-mail: marcin.chmielewski@ncbr.gov.pl
Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami

Kontakt w sprawach finansowych:

Wojciech Gruszczyński
tel.: +48 0 22 39 07 215
faks: +48 22 20 13 408
e-mail: wojciech.gruszczynski@ncbr.gov.pl
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy

Kontakt w ERA-NET Neuron II:

dr Alexander Klein
NEURON Joint Call Secretariat
Project Management Agency
Part of the German Aerospace Center (PT-DLR)
- Health Research -
Heinrich-Konen-Str. 1
53227 Bonn, Germany
tel.: +49-228-3821-1877
e-mail: alexander.klein@dlr.de


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. VI edycja programu LIDER

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych.

Program adresowany jest do osób, które:

1. do dnia ogłoszenia konkursu nie ukończyły 35 roku życia,
2. posiadają stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku lub ukończone studia II stopnia,
3. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
4. dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,
5. pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce, i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego.

Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.

Więcej w ogłoszeniu NCBiR.

Termin naboru wniosków: do 15.03.2015 r.


Komisja Europejska. Aktualne konkursy w programie Horyzont 2020

Komisja Europejska ogłosiła kolejne zaproszenia do składania wniosków w ramach unijnego programu wspierania badań i innowacji Horyzont 2020 oraz nieliczne zmiany w terminach składania wniosków.

Finansowane będą przede wszystkim projekty, wpisujące się w trzy główne filary programu Horyzont 2020:
• Doskonałość w nauce (Excellence in science): granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla najlepszych badaczy oraz stypendia dla młodych badaczy w ramach programu Marii Skłodowskiej-Curie
• Wiodąca rola w przemyśle (Industrial leadership);
• Wyzwania społeczne (Societal challenges): innowacyjne projekty będące odpowiedzią na siedem wyzwań społecznych określonych w programie Horyzont 2020, dotyczących m.in. ochrony zdrowia.

Ogłoszone konkursy z zakresu ochrony zdrowia i dobrostanu (Health, demographic change and wellbeing) dotyczą dwóch ogólnych grup tematów: Personalizing health and care (PHC) i Health co-ordination activities (HCO).

Aktualne konkursy PHC są konkursami jednoetapowymi. W przypadku konkursu
PHC-33-2015: New approaches to improve predictive human safety testing
termin naboru wniosków upływa 24.02.2015 r. o godz. 17:00 czasu w Brukseli.

W przypadku pozostałych konkursów w obszarze Personalizing health and care (PHC):
PHC-15-2015: Clinical research on regenerative medicine
PHC-21-2015: Advancing active and healthy ageing with ICT: Early risk detection and intervention
PHC-25-2015: Advanced ICT systems and services for integrated care
PHC-27-2015: Self-management of health and disease and patient empowerment supported by ICT
PHC-28-2015: Self management of health and disease and decision support systems based on predictive computer modelling used by the patient him or herself
PHC-29-2015: Public procurement of innovative eHealth services
PHC-30-2015: Digital representation of health data to improve disease diagnosis and treatment
termin naboru wniosków upływa 21.04.2015 r. o godz. 17:00 czasu w Brukseli.

W grupie tematów Health co-ordination activities (HCO) otwarte są m.in. jednoetapowe konkursy:
HCO-11-2015: ERA NET Collaboration and alignment of national programmes and activities in the area of brain-related diseases and disorders of the nervous system
HCO-17-2015: Towards sustainability and globalisation of the Joint Programming Initiative on Neurodegenerative Diseases
Termin naboru wniosków w konkursach HCO upływa 24.02.2015 r. o godz. 17:00 czasu w Brukseli.

Ponadto w ramach filaru „Rozpowszechnianie doskonałości i poszerzanie współpracy” (Spreading excellence and widening participation) otwarty jest konkurs

H2020-TWINN-2015: Twinning of research institutions. Celem konkursu jest wzmocnienie określonego obszaru badań w określonej instytucji naukowej przez utworzenie powiązań między tą instytucją a co najmniej dwiema wiodącymi w skali międzynarodowej instytucjami badawczymi z innych krajów UE. Instytucje naukowe z krajów o niższym wskaźniku Doskonałości Badawczej (composite indicator of Research Excellence), w tym z Polski, mogą aplikować o grant jako koordynatorzy konsorcjum obejmującego co najmniej dwóch wiodących na świecie partnerów badawczych z innych krajów UE.

Termin naboru wniosków w konkursie TWINN upływa 7.05.2015 r. o godz. 17:00 czasu w Brukseli.

Więcej na stronie programów UE.


Narodowe Centrum Nauki. Konkursy SYMFONIA 3, ETIUDA 3 i FUGA 4

Koordynatorzy Dyscyplin NCN ogłosili konkursy dotyczące badań podstawowych:
SYMFONIA 3 – na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce;
ETIUDA 3 – na stypendia doktorskie dla osób z wszczętym przewodem doktorskim (lub które będą miały wszczęty do 30.06.2015) planujących staż w zagranicznym ośrodku naukowym;
FUGA 4 – na staże w krajowych ośrodkach naukowych po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Termin składania wniosków w ww. konkursach: 16 marca 2015 r.

Więcej informacji w linkach do poszczególnych konkursów.

NCN przypomina, że w konkursach, których rozstrzygnięcie jest przewidziane po 31 grudnia 2014 r., nie będzie udzielana pomoc publiczna.


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Konkursy w trybie ciągłym

Program SKILLS – STAŻE

Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie.

Adresowany do pracowników naukowych, doktorantów oraz absolwentów studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora.

FNP finansuje koszty utrzymania podczas stażu w zagranicznej uczelni lub firmie w okresie trwającym od 1 do 6 miesięcy.

Więcej w ogłoszeniu.

Najbliższy termin składania wniosków: 15.03.2015 r.


European Research Council (ERC). Konkurs o ERC Starting Grant (ERC-2015-StG)

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) ogłosiła konkurs na granty dla początkujących naukowców (ERC Starting Grants, identyfikator konkursu to ERC-2015-StG). Konkursy ERC należą do filaru Doskonała Nauka (Excellent Science) programu UE Horyzont 2020.

ERC Starting Grants są adresowane do początkujących naukowców, którzy stopień doktora uzyskali 2-7 lat przed 1 stycznia 2015 r., pochodzących się z dowolnego kraju świata. Instytucja, w której projekt będzie realizowany, powinna znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.

Projekty mogą dotyczyć każdej z trzech poniższych dziedzin:

• Physical Sciences & Engineering (Panels: PE1 – PE10),
• Life Sciences (Panels: LS1 – LS9),
• Social Sciences & Humanities (Panels: SH1 – SH6).

Maksymalne finansowanie grantu to 2 mln. euro na 5 lat.

Termin składania wniosków: 3.02.2015 r.

Szkolenie z udziałem ekspertów z KPK jest planowane na początek stycznia 2015 r.

Więcej informacji na stronie konkursu


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program „Granty na granty”

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiła nabór wniosków w ramach programu „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” w 2014 r.

Pieniądze z grantu – nawet 30 tysięcy zł – mają pomóc w przygotowaniu wniosku o europejskie pieniądze. Wsparcie jest skierowane do jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli koordynatora w planowanym projekcie oraz stworzyć międzynarodowe konsorcjum. Jednostki naukowe mogą ubiegać się o przyznanie środków m.in. na pokrycie planowanych kosztów przygotowania wniosku.

Nabór wniosków ma charakter ciągły i trwa do 31 grudnia 2014 r.

Więcej na stronie MNiSW


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Konkursy w trybie ciągłym

Program SKILLS – PRAXIS

Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie.

Adresaci:

• pracownicy naukowi zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP,
• doktoranci z polskich jednostek naukowych, zamieszkali w Polsce,
• absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora.

W konkursie mogą brać udział uczeni reprezentujący wszystkie dziedziny nauki.

Oferowane jest finansowanie stażu w zagranicznej uczelni lub firmie w okresie trwającym od 1 do 6 miesięcy. W tym czasie Stażysta otrzymuje:

1. ryczałt na koszty utrzymania (w wysokości zależnej od kraju, w którym odbywany jest staż, kwotą bazową jest 1 555 EUR miesięcznie);
2. miesięczny dodatek podróżny – 600 EUR na każde pełne 30 dni pobytu;
3. refundację wydatków (tylko w przypadku jednostki naukowej) na pokrycie opłat związanych z zapewnieniem stanowiska pracy (tzw. bench fee), do 650 EUR miesięcznie.

Staż może odbywać się także w krajach spoza UE, np. w USA.

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym. Kwalifikacja do programu odbywa się co ok. 3 miesiące.

Najbliższy termin składania wniosków: 15.12.2014.

Więcej w ogłoszeniu.

 

Program SKILLS – Mentoring FNP

Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom (młodym naukowcom pracującym w Polsce) nawiązania kontaktów i współpracy mentoringowej z doświadczonymi uczonymi o uznanym dorobku naukowym. Program wspiera pracę w parach mentor-mentorowany tzw. one-to-one mentoring.

Mentorowanym może zostać osoba ze stopniem naukowym doktora, pracująca w polskiej jednostce naukowej lub będąca absolwentem studiów doktoranckich, o ile od nadania stopnia doktora nie upłynęło 12 miesięcy.
Mentorem może zostać wskazana przez mentorowanego osoba, uznana w międzynarodowym środowisku naukowym.

Naukowcom zakwalifikowanym do programu FNP zapewnia dofinansowanie do 4 krótkich spotkań mentora i mentorowanego. Fundacja zakupi bądź zrefunduje bilet na przejazd oraz w ramach ryczałtu sfinansuje koszty noclegu, wyżywienia i transportu lokalnego poniesione na miejscu.

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym. Kwalifikacja do programu odbywa się 4 razy do roku.

Najbliższy termin składania wniosków: 12.01.2015.

Więcej w ogłoszeniu.

 

Program SKILLS – Coaching

Celem programu jest udzielenie młodym naukowcom wsparcia w podejmowaniu wyzwań zawodowych i osiąganiu kolejnych etapów kariery naukowej, w procesie podejmowania decyzji oraz w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w pracy zawodowej.

Program umożliwia pracę pod okiem doświadczonego coacha.

Adresowany do pracowników naukowych ze stopniem co najmniej doktora oraz absolwentów studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora.

Naukowcom zakwalifikowanym do programu FNP zapewnia finansowanie procesu coachingowego składającego się z od 3 do 6 sesji coachingowych trwających 90-120 minut.

Więcej w ogłoszeniu.

Najbliższy termin składania wniosków: 16.02.2015 r.


Ministerstwo Zdrowia. Drugi nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) w Programie „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”

Celem inicjatywy jest rozwój współpracy i ułatwienie tworzenia partnerskich sieci, umożliwiających przekazywanie wiedzy, doświadczeń, technologii i najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami a podmiotami z Państw Darczyńców: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Uprawnionymi do składania wniosków są polskie podmioty publiczne i prywatne, a także organizacje pozarządowe będące osobami prawnymi i działające w interesie publicznym, między innymi:
• podmioty prowadzące działalność leczniczą świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych oraz ich organy założycielskie, w tym podmioty prowadzące działalność leczniczą przekształcone w spółki kapitałowe świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych;
• instytuty badawcze funkcjonujące w sektorze ochrony zdrowia;
• uczelnie medyczne lub wyższe szkoły publiczne prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie nauk medycznych;
• domy pomocy społecznej finansowane ze środków publicznych oraz ich podmioty założycielskie;
• organizacje pozarządowe działające w sektorze ochrony zdrowia.

Partnerami z Państw-Darczyńców mogą być publiczne i prywatne instytucje, jak również organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i działające w interesie publicznym w sektorze zdrowia.
Wniosek powinien mieć charakter partnerski, jednakże wnioskodawca ma możliwość aplikowania w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej o dofinansowanie wzięcia udziału w szkoleniach/warsztatach organizowanych na terenie Państw-Darczyńców przez podmioty inne niż Partner. W takich przypadkach nie jest wymagany list intencyjny lub umowa partnerska jako załączniki do wniosku.
Beneficjenci muszą zapewnić wkład własny, stanowiący co najmniej 10% wartości każdego projektu w przypadku organizacji pozarządowych i co najmniej 15% w przypadku wszystkich innych beneficjentów. Maksymalna kwota dofinansowania w projekcie wynosi 46 500 euro (194 993 zł).
Nabór projektów FWD do programu odbywa się do 28 listopada 2014 r. do godz. 16:15 lub do zakontraktowania całej dostępnej alokacji. Wnioski należy składać pod adres siedziby Ministerstwa Zdrowia.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 530 01 66 (dni robocze 10.00-14.00) lub poprzez pocztę elektroniczną, pod adresem: fwd@mz.gov.pl. Więcej informacji o naborze, a także powiązane dokumenty programowe i aplikacyjne są dostępne na stronie Ministerstwa Zdrowia.


Narodowe Centrum Nauki (NCN). Konkursy OPUS 8, PRLUDIUM 8 i SONATA 8

Koordynatorzy Dyscyplin ogłosili konkursy:

OPUS 8 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
PRELUDIUM 8 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
SONATA 8 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Więcej w linkach do poszczególnych konkursów.

Nabór wniosków w ww. konkursach do 15 grudnia 2014 r.

NCN przypomina, że w konkursach, których rozstrzygnięcie jest przewidziane po dniu 31 grudnia 2014 r., nie będzie udzielana pomoc publiczna.


Narodowe Centrum Nauki (NCN). Polsko-niemiecki konkurs BEETHOVEN

NCN ogłosiło konkurs na projekty z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, gdzie panel „HS6 Człowiek i życie społeczne” dotyczy psychologii, pedagogiki i socjologii. O środki na badania podstawowe mogą starać się zespoły złożone z polskich i niemieckich naukowców. Konkurs jest organizowany wspólnie z Niemiecką Wspólnotą Badawczą DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft), organizacją finansującą badania naukowe w Niemczech.

Kierownik zespołu w polskiej części projektu składanego w ramach konkursu BEETHOVEN musi mieć co najmniej stopień naukowy doktora. Projekt może trwać od roku do trzech lat, minimalna wartość polskiej części prac to 150 tysięcy złotych, brak natomiast górnej granicy finansowania dla jednego projektu. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, dla których wsparcie z NCN stanowiłoby pomoc publiczną.

Terminy: najpierw w niemieckiej DFG – do 10 grudnia 2014 r. – wnioskodawcy przedstawiają wspólny polsko-niemiecki wniosek, zaś w Narodowym Centrum Nauki – do 15 grudnia 2014 r. – wniosek obejmujący wyłącznie polską część projektu.

Więcej na: http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven1


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Czwarty konkurs w programie Patent Plus

Celem programu jest wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową.

O dofinansowanie w ramach programu Patent Plus starać się mogą firmy, uczelnie, instytuty badawcze oraz instytuty naukowe PAN. Wsparcie może zostać udzielone na pokrycie kosztów zgłoszenia wynalazku w procedurze EPC, zgłoszenia wynalazku w trybie PCT, wejście w fazy krajowe państw (innych niż RP) w których zgłaszający zgodnie z deklaracją ubiega się o patent jak również analiz ekonomicznych i strategii komercjalizacji wynalazku.

Budżet konkursu wynosi 10 mln. zł, a maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu może wynieść nawet 800 tys. zł.

Więcej informacji na stronie NCBR.gov.pl

Nabór wniosków potrwa do 5 listopada 2014 r.


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs IMPULS

Celem konkursu IMPULS jest promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. W ramach konkursu rozpatrywane są innowacyjne pomysły i koncepcje badawcze o potencjale komercjalizacyjnym. Finaliści konkursu prezentują swoje projekty podczas rozmowy z komisją składającą się ze specjalistów ze środowiska nauki i biznesu.

Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody w wysokości:
• 120 tys. zł (I nagroda),
• 100 tys. zł (II nagroda),
• 80 tys. zł (III nagroda).
Każda nagroda składa się z dwóch części – 80% nagrody stanowi część subwencyjna na realizację zaprezentowanego projektu badawczego, a 20% nagrody to indywidualne wsparcie dla laureata.

W konkursie IMPULS wnioski mogą składać tylko uczestnicy projektu SKILLS, a więc osoby, które w związku ze swoim wcześniejszym udziałem w projekcie (np. uczestnictwem w szkoleniu) podpisały deklarację uczestnictwa w projekcie SKILLS oraz oświadczenie dotyczące danych osobowych.

W konkursie mogą wziąć udział uczeni reprezentujący wszystkie dziedziny nauki:
• pracownicy naukowi, zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP,
• doktoranci z polskich jednostek naukowych, zamieszkali w Polsce,
• absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora, chcący realizować projekt w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terytorium RP.

Rekrutacja do konkursu IMPULS potrwa do 5.11.2014 r.
Więcej w ogłoszeniu


European Research Council (ERC). Konkurs na projekty o ERC Advanced Grant (ERC-2014-AdG)

Granty te są adresowane do doświadczonych naukowców, o uznanym dorobku naukowym, wywodzących się z dowolnego kraju świata. Instytucja, w której projekt będzie realizowany powinna znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Cenione są projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.

Projekty mogą dotyczyć każdej z trzech poniższych dziedzin:

• Physical Sciences & Engineering (Panels: PE1 – PE10),
• Life Sciences (Panels: LS1 – LS9),
• Social Sciences & Humanities (Panels: SH1 – SH6).

Maksymalne finansowanie grantu to 2,5 mln. euro na 5 lat.

Więcej informacji na http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2014-adg.html

Nabór wniosków do 21.10.2014, godz. 17:00:00 czasu w Brukseli


Komisja Europejska. Konkursy w programie Horyzont 2020

Komisja Europejska ogłosiła pierwsze zaproszenia do składania wniosków w ramach unijnego programu wspierania badań i innowacji Horyzont 2020.
Finansowane będą przede wszystkim projekty, wpisujące się w trzy główne filary programu Horyzont 2020:
• Doskonałość w nauce (Excellence in science): granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla najlepszych badaczy oraz stypendia dla młodych badaczy w ramach programu Marii Skłodowskiej-Curie
• Wiodąca rola w przemyśle (Industrial leadership);
• Wyzwania społeczne (Societal challenges): innowacyjne projekty będące odpowiedzią na siedem wyzwań społecznych określonych w programie Horyzont 2020, dotyczących m.in. ochrony zdrowia.

Ogłoszone konkursy z zakresu ochrony zdrowia i dobrostanu (Health, demographic change and wellbeing) dotyczą dwóch ogólnych grup tematów: Personalizing health and care (PHC) i Health co-ordination activities (HCO).
Wśród aktualnych konkursów PHC są m.in.:
PHC-14-2015: New therapies for rare diseases
PHC-22-2015: Promoting mental wellbeing in the ageing population
PHC-18-2015: Establishing effectiveness of health care interventions in the paediatric population
PHC-33-2015: New approaches to improve predictive human safety testing
PHC-02-2015: Understanding disease: systems medicine
PHC-03-2015: Understanding common mechanisms of diseases and their relevance in co-morbidities
Powyższe konkursy mają dwuetapowy nabór wniosków.
Termin naboru w pierwszym etapie upływa 14.10.2014 r. o godz. 17:00 czasu w Brukseli.

Sześć na osiem konkursów jednoetapowych w obszarze Personalizing health and care (PHC) dotyczy wykorzystania technologii teleinformatycznych w ochronie zdrowia, np.:
PHC-27-2015: Self-management of health and disease and patient empowerment supported by ICT
PHC-30-2015: Digital representation of health data to improve disease diagnosis and treatment
PHC-28-2015: Self management of health and disease and decision support systems based on predictive computer modelling used by the patient him or herself

W grupie tematów Health co-ordination activities (HCO) otwarty jest m.in. jednoetapowy konkurs
HCO-11-2015: ERA NET Collaboration and alignment of national programmes and activities in the area of brain-related diseases and disorders of the nervous system
Termin naboru w konkursach jednoetapowych upływa 21.04.2015 r. o godz. 17:00 czasu w Brukseli.
Więcej na stronie programów UE.


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). II konkurs na projekty w ramach programu strategicznego “Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED

NCBR ogłosiło II konkurs na projekty w ramach programu strategicznego “Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED

Głównym celem programu jest dokonanie postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach: kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii i zmysłach oraz medycynie regeneracyjnej.

Program ma stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki (w takich obszarach, jak np. biotechnologia, inżynieria biomedyczna). Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych.

Materiały ze spotkania informacyjnego 9.07.2014 r. w Hotelu Marriott.

Termin naboru wniosków w systemie OSF: do 23.09.2014, godz. 16:00

Więcej w ogłoszeniu


Komisja Europejska. Zdrowie 2014

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków „Zdrowie – 2014” w ramach trzeciego programu działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014-2020).

Zaproszenie składa się z dwóch części:

1) zaproszenia do składania wniosków o przyznanie wkładu finansowego na konkretne działania w formie dotacji na projekt,

2) zaproszenia do składania wniosków o przyznanie wkładu finansowego na funkcjonowanie organizacji pozarządowych (dotacje na działalność).

Zaproszenia są adresowane do osób prawnych.

Ad 1) Dotyczy projektów w 7 tematach:
PJ-01-2014 Innovation to prevent and manage chronic diseases
PJ-02-2014 Early diagnosis and screening of chronic diseases
PJ-03-2014 Professional reintegration of people with chronic disease
PJ-04-2014 Adherence, frailty, integrated care and multi-chronic conditions
PJ-05-2014 Statistical data for medicinal product pricing
PJ-06-2014 Health monitoring and reporting system
PJ-07-2014 Healthcare associated infection in long-term care

Ad 2) Dotacje mogą być przyznane organizacjom pozarządowym, w tym sieciom, działającym na poziomie UE w obszarze priorytetów 3. Programu Zdrowia, W 2014 r. specjalna uwaga będzie poświęcona chorobom przewlekłym, rakowi, HIV/AIDS, chorobom rzadkim i zapobieganiu palenia.

Więcej na http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html

Termin składania wniosków: do 25.09.2014 r.


Narodowe Centrum Nauki. Konkursy MAESTRO 6, HARMONIA 6 i SONATA BIS 4

Koordynatorzy Dyscyplin ogłosili konkursy:

MAESTRO 6 – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe
HARMONIA 6 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych
SONATA BIS 4 – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

Więcej w linkach do poszczególnych konkursów.

Termin naboru wniosków do 16 września 2014 r.


Narodowe Centrum Nauki (NCN). Konkursy OPUS 7, PRELUDIUM 7, SONATA 7

Koordynatorzy Dyscyplin ogłosili konkursy:

OPUS 7 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
PRELUDIUM 7 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
SONATA 7 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Do konkursów NCN mogą być zgłaszane wnioski obejmujące badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach naukowych. Więcej w ogłoszeniu.

Termin składania wniosków: do 17 czerwca 2014 r.


The EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND). Call for Working Groups on Longitudinal Cohort Action Studies

On April 23rd, 2014, JPND launched a rapid action call for leading scientists in the field to establish working groups to enhance the use of existing longitudinal cohort studies for neurodegenerative disease (ND) research.

As identified in the recently published report of the JPND Action Group on Longitudinal Cohort studies in ND research, a number of methodological challenges remain if current population- and disease-based cohorts are to be fully exploited for ND research. The report also identified a number of areas where further thinking is specifically needed to provide the necessary consensus and framework to support future studies of impact for the field. JPND has decided that these issues can be progressed most effectively through assembling motivated groups of leading experts in the ND field. Accordingly community-led Working Groups are to be supported that can push forward the conceptualization of such topics in order to provide guidelines and/or best practice frameworks of value to the wider research community.

For a proposed Working Group to be eligible it must be trans-national and involve researchers from three or more of the 28 JPND member countries. The inclusion of essential expertise from outside the JPND membership is encouraged.

A JPND informational webinar on this call will take place on Friday, May 9th, 2014.

Więcej w ogłoszeniu

Termin składania wniosków: do 16 czerwca 2014 r., godz. 17:00 (GMT+1, British Summer Time).


ERA-NET RUS PLUS – INNOVATION CALL FOR PROPOSALS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) informuje o otwarciu w programie ERA-Net RUS PLUS konkursu o nazwie “Innovation Call for Proposals” na temat “Innovation”.

Zakres konkursu
Przez projekty innowacyjne rozumie się projekty badawczo-rozwojowe ukierunkowane na wykreowanie innowacyjnych produktów, usług lub procesów o znacznej wartości gospodarczej i/lub społecznej. Projekty innowacyjne będą finansowane w obszarach badawczych tematycznie przypisanych do innowacyjnych technologii o wysokiej użyteczności i dużym potencjale rynkowym oraz mających szczególne znaczenie dla państw członkowskich UE i stowarzyszonych, jak i dla Rosji. Konkurs nie ma zdefiniowanych obszarów tematycznych.

Zamknięcie naboru wniosków wstępnych: 28.05.2014 r., godz. 17:00 CET (godz. 19:00 czasu moskiewskiego).
Orientacyjna data naboru wniosków pełnych (full proposals): wrzesień 2014 r.
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: drugi kwartał 2015 r.

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie NCBiR. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Więcej w ogłoszeniu


Baza ofert stypendialnych i grantowych.

Link: Baza ofert stypendialnych

Baza zawiera listę instytucji polskich i zagranicznych, które przyznają stypendia, granty badawcze oraz oferują inne możliwości finansowania badań polskich naukowców.
2011_05_10_ Mobilność międzynarodowa a polityka europejska- Kariera_Infoday_Warszawa_AW.pdf (272.5 KB)
2011_05_10_ Wsparcie dla międzynarodowej mobilności_ EURAXESS.pdf (1315.6 KB)
2011_05_10_ Mobilność doktorantów w Europie .pdf (1069.2 KB)
2011_05_10_ Programy MNiSW.pdf (149.1 KB)
2011_05_10_ Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej .pdf (1767.3 KB)
2011_05_10_ Szwajcarsko-polski program współpracy SCIEX.pdf (390.6 KB)
2011_05_10_ Polsko – Amerykańskie Programy Komisji Fulbrighta
2011_05_10_ Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej_ DAAD Stypendia 2012-2013.pdf (883.0 KB)
2011_05_10_ Konkurs L’Oreal/UNESCO dla kobiet.pdf (3591.7 KB)


Projekt “VI edycja TEKLA PLUS – Stolica staży”

Consulting Plus Sp. z o. o. w partnerstwie z m.st. Warszawa realizuje projekt “VI edycja TEKLA PLUS – Stolica staży”, w ramach którego ze środków unijnych PO Kapitał Ludzki finansowane są staże pracowników warszawskich firm w jednostkach naukowych oraz staże pracowników naukowych w firmach. Staże mają na celu opracowywanie innowacyjnych rozwiązań dla firm.
Za przeprowadzenie stażu Lider Projektu wypłaca jednostce naukowej do 51.000 zł, natomiast pracownikowi naukowemu dodatek stażowy w wysokości 3.500 zł za miesiąc stażu.
Więcej informacji na stronie projektu “VI edycja TEKLA PLUS – Stolica staży” www.staze.teklaplus.pl


European Commission. Marie Skłodowska-Curie Action: Research and Innovation Staff Exchange Scheme (RISE)

RISE jest to konkurs adresowany do instytucji zainteresowanych prowadzeniem wspólnego projektu badawczego opartego na wymianie pracowników naukowych, innowacyjnych (w tym personelu technicznego i kadry zarządzającej) pomiędzy sektorem akademickim a szeroko pojętym sektorem pozaakademickim i/lub pomiędzy instytucjami znajdującymi się w UE i krajach stowarzyszonych z Programem, a znajdującymi się w tzw. „krajach trzecich”.
Informacje dotyczące konkursu znajdują się na Participant Portal: Participant Portal.
Nabór wniosków do 24.04.2014 r., godz. 17:00 (czasu lokalnego w Brukseli)


Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w konkursie na temat chorób zakaźnych ogłoszonym w ramach konsorcjum Infect-Era

Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia:
• Ocena patogenności drobnoustrojów oraz roli flory bakteryjnej w homeostazie. Wpływ mikroorganizmów i probiotyków na zapobieganie lub leczenie infekcji (Assess the role of commensal flora in homeostasis and microbe’s pathogenicity, and elucidate how commensal organisms or probiotics can be used to prevent or treat infections);
• Rozwój nowych technik badań wstępnych faz infekcji (Development and application of new techniques to investigate the initial steps of the infection process).

Z konkursu wykluczone są tematy dotyczące:
• HIV/AIDS
• żółtaczki zakaźnej typu B i C
• malarii
• gruźlicy.

Do konkursu należy zgłaszać projekty realizowane przez partnerów z co najmniej trzech, ale nie więcej niż sześciu spośród wymienionych krajów: Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Indii, Izraela, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Szwecji, Węgier.
Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu należy złożyć skrócony opis projektu, tzw. pre-proposal, w drugim etapie pełny opis projektu, tzw. full proposal. Termin składania wniosków typu pre-proposals upływa 2 kwietnia 2014 r. o godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego. Wnioski należy składać za pomocą systemu elektronicznego.

Więcej informacji w ogłoszeniu NCN.
Szczegółowe informacje na temat konkursu w ogłoszeniu Infect-Era.


• Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Pierwsza edycja konkursu IMPULS w ramach projektu SKILLS FNP

Celem konkursu IMPULS jest promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. W ramach konkursu rozpatrywane będą innowacyjne pomysły i koncepcje badawcze o potencjale komercjalizacyjnym. Finaliści konkursu (nie więcej niż 15 osób) zaprezentują swoje projekty podczas rozmowy z komisją składającą się ze specjalistów ze środowiska nauki i biznesu.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody w wysokości: 120 tys. zł (I nagroda), 100 tys. zł (II nagroda) i 80 tys. zł (III nagroda). Każda nagroda składa się z dwóch części – 80% nagrody stanowi część subwencyjna na realizację zaprezentowanego projektu badawczego, a 20% nagrody to indywidualne wsparcie dla laureata.

W konkursie mogą wziąć udział uczeni reprezentujący wszystkie dziedziny nauki:

• pracownicy naukowi, zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP,
• doktoranci z polskich jednostek naukowych, zamieszkali w Polsce,
• absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora, chcący realizować projekt w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terytorium RP.

Warunkiem przystąpienia do konkursu IMPULS jest odbycie szkolenia z zakresu: przedsiębiorczości, transferu technologii lub negocjacji, organizowanego przez FNP w ramach projektu SKILLS. Więcej w ogłoszeniu.

Rekrutacja do konkursu IMPULS będzie trwała do 11 kwietnia 2014 r.


European Commission. Marie Skłodowska-Curie Action: Innovative Training Networks (ITN)

ITN jest to konkurs adresowany do instytucji zainteresowanych szkoleniem początkujących naukowców (w tym doktorantów). Projekty badawczo-szkoleniowe są realizowane przez konsorcja składające się z minimum trzech lub dwóch instytucji (w zależności od rodzaju sieci) znajdujących się w trzech różnych krajach członkowskich UE lub stowarzyszonych z Programem. W ramach czteroletnich projektów można zatrudniać początkujących naukowców, prowadzić szkolenia, organizować konferencje i warsztaty.

Informacje dotyczące konkursu znajdują się na Participant Portal.
Nabór wniosków do 9.04.2014 r., godz. 17:00 (czasu lokalnego w Brukseli)


Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs TANGO

Rusza pierwszy konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Narodowego Centrum Nauki (NCN), którego celem jest wykorzystanie wyników badań podstawowych o znaczącym potencjale innowacyjnym w praktyce.
Tango to wspólne przedsięwzięcie NCN i NCBR, zawarte w celu ułatwienia jednostkom naukowym i uczelniom wprowadzania na rynek nowoczesnych technologii, produktów i usług oraz wzmocnienia współpracy naukowców z przedsiębiorcami. W jego ramach finansowane będzie m.in.: tworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wcześniej wyników prac badawczych, pozyskiwanie partnerów zainteresowanych ich wdrożeniem oraz zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej. Środki zostaną przeznaczone również na pokrycie kosztów analiz rynkowych, badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.
Dofinansowaniu podlega zarówno faza koncepcyjna, której celem jest rozpoznanie potencjału aplikacyjnego wyników badań podstawowych oraz pozyskanie partnera przemysłowego do ich wdrożenia, jak i faza badawcza (B+R). W przypadku tej ostatniej wymagane będzie wniesienie przez przedsiębiorcę zainteresowanego wynikami prac wkładu własnego w wysokości 15% wartości otrzymanego wsparcia w projekcie.
O środki finansowe w wysokości nawet 1,25 mln. zł mogą się ubiegać jednostki naukowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz centra naukowe uczelni. Ocena wniosków odbędzie się w dwóch etapach. Na obu etapach wnioski o finansowanie projektów opiniować będzie ten sam zespół ekspertów, powołany przez NCN i NCBR.
Nabór wniosków do 17.03.2014 r.

Więcej informacji na stronach NCBR i NCN


Narodowe Centrum Nauki (NCN). Konkursy SYMFONIA 2, ETIUDA 2, FUGA 3

NCN ogłosiło konkursy dotyczące badań podstawowych:
SYMFONIA 2 – na międzydziedzinowe projekty badawcze.
ETIUDA 2 – na stypendia doktorskie;
FUGA 3 – na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Nabór wniosków w powyższych konkursach do 17.03.2014 r.
Więcej na stronie NCN w zakładce Konkursy


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. V konkurs w programie Lider

Program Lider ma na celu wspieranie rozwoju kompetencji młodych naukowców w planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym. Znaczący nacisk jest kładziony na współpracę młodych naukowców z przedsiębiorstwami, zwiększanie mobilności wewnątrz sektora nauki oraz nauki i przemysłu.

O środki mogą ubiegać się osoby do 35 roku życia, które posiadają stopień doktora, nie dłużej niż 5 lat i są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia. Projekt badawczy może trwać do 36 miesięcy, a maksymalna wysokość dofinansowania to 1,2 miliona złotych. Wnioski oceniane są w dwóch etapach przez ekspertów, reprezentujących także przedsiębiorców. Autorzy najwyżej ocenionych wniosków są zapraszani na rozmowy kwalifikacyjne, podczas których muszą przekonać ekspertów o znaczeniu i możliwości wdrożenia swojego pomysłu.

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-v-edycja/

Nabór wniosków do 3.03.2014 r.


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Trzecia edycja programu INTER

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła rekrutację do trzeciej edycji programu INTER organizowanego w ramach projektu SKILLS. Program składa się ze szkoleń oraz konkursu popularyzatorskiego i mogą w nim uczestniczyć uczeni będący na początku kariery naukowej, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki.

W dotychczasowych dwóch edycjach programu INTER mogli brać udział naukowcy, którzy w przeszłości otrzymali od FNP wsparcie w formie subwencji lub stypendium. W tym roku, po raz pierwszy, w programie będą mogli się zarejestrować również badacze spoza grona laureatów FNP.

Do programu mogą się zgłosić uczeni będący na początku kariery naukowej, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki: doktoranci z polskich jednostek naukowych, zamieszkali w Polsce; doktorzy będący pracownikami naukowymi, zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP – do 6 lat po doktoracie; absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora, zamierzający realizować projekt w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terytorium RP.

W pierwszym etapie naukowcy zainteresowani udziałem w programie INTER muszą wypełnić formularz on-line i załączyć wymagane dokumenty (w tym zarys projektu interdyscyplinarnego) na stronie: http://szkolenia.fnp.org.pl. Wszyscy zarejestrowani uczestnicy mogą następnie wziąć udział w szkoleniach z zakresu współpracy interdyscyplinarnej i popularyzacji nauki, prowadzonych przez najlepszych specjalistów z Polski i zagranicy.

W drugim etapie uczestnicy programu składają wnioski na realizację interdyscyplinarnego projektu badawczego, które są oceniane przez ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki. Autorzy najwyżej ocenionych wniosków (nie więcej niż 20 osób) zostają finalistami konkursu popularyzatorskiego, w którym muszą w zrozumiały i atrakcyjny sposób zaprezentować swój projekt badawczy przed publicznością i Kapitułą składającą się z wybitnych naukowców i cenionych popularyzatorów nauki. Przed finałem uczestnicy konkursu uczestniczą również w dodatkowym szkoleniu z autoprezentacji i sztuki wystąpień publicznych, które pozwala im na przygotowanie się do finałowych wystąpień.

Finaliści, którzy w najbardziej interesujący i przystępny sposób opowiedzą o swoim projekcie otrzymają nagrody w wysokości: 120 tys. złotych (I nagroda), 100 tys. złotych (II nagroda) i 80 tys. złotych (III nagroda). Każda nagroda składa się z dwóch części – 80% nagrody stanowi część subwencyjna na realizację zaprezentowanego projektu badawczego, a 20% nagrody to indywidualne wsparcie dla laureata. Swojego faworyta wskaże również zgromadzona na sali publiczność – zwycięzca głosowania publiczności otrzyma nagrodę w wysokości 10 tys. złotych.

Więcej w ogłoszeniu oraz u koordynatorki: Monika Biłas-Henne, tel.: 604 128 792, e-mail: monika.bilas@fnp.org.pl

Rekrutacja do trzeciej edycji programu INTER będzie trwała do 5 marca 2014 r.


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ostatni konkurs Programu Badań Stosowanych
Więcej w ogłoszeniu


 

EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND). III konkurs otwarty

W grudniu 2013 r. otwarto nabór wniosków wstępnych (pre-proposal) w ramach trzeciego międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu JPND. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób neurodegeneracyjnych.
Temat konkursu: European research projects for Pilot Studies on Preventive Strategies related to Neurodegenerative Diseases.
Zakres konkursu:
The aim of the call is to establish pilot initiatives to develop preventive strategies. Proposals should entail multidisciplinary studies which may focus on new paradigms for multimodal preventive interventions including culture specific aspects, on harmonisation initiatives, or on proof-of-concept, and feasibility studies. Proposals may include research-based evaluation of interventions and validation of outcome measures.

The following neurodegenerative diseases are included in the call:
• Alzheimer’s disease and other dementias
• Parkinson’s disease and PD‐related disorders
• Prion disease
• Motor neuron diseases
• Huntington’s disease
• Spinocerebellar ataxia (SCA)
• Spinal muscular atrophy (SMA).
Studies primarily relevant to other diseases with a neurodegenerative component (e.g. multiple sclerosis) and large prospective clinical randomised controlled trials are not included in the call.
Pełen zakres konkursu opisany jest w dokumencie “Call text”

Nabór wniosków do 20.02.2014 r.

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie JPND
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: czwarty kwartał 2014 r.
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.


Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w konkursie EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND)

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w konkursie na temat chorób neurozwyrodnieniowych pt. Cross-Disease Analysis of Pathways Related to Neurodegenerative Diseases ogłaszanym w ramach inicjatywy EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND).
Ideą konkursu jest inspirowanie nowatorskich i międzydziedzinowych badań naukowych, które łączą doświadczenia o charakterze przedklinicznym bądź klinicznym z podejściami z obszaru biologii obliczeniowej. Celem inicjatywy JPND jest również wsparcie badań polegających na przeprowadzaniu systemowych analiz chorób neurozwyrodnieniowych oraz innych schorzeń chronicznych. Badania te mogą się przyczynić do ujawnienia wspólnych oraz różnicujących mechanizmów leżących u podłoża tych chorób, a także dzięki analizom wykraczającym poza tradycyjne podziały kliniczne poszerzyć naszą wiedzę o patofizjologicznych mechanizmach badanych schorzeń.
Tematyka konkursu obejmuje następujące choroby neurozwyrodnieniowe:
• chorobę Alzheimera oraz inne demencje,
• chorobę Parkinsona oraz związane z nią dolegliwości,
• choroby prionowe,
• stwardnienie zanikowe boczne,
• chorobę Huntingtona,
• ataksję rdzeniowo-móżdżkową,
• rdzeniowy zanik mięśni.
Wnioski mogą składać konsorcja złożone z przynajmniej trzech, lecz nie więcej niż sześciu grup badaczy pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie.
Na polskie projekty badawcze Rada NCN przeznaczyła budżet w wysokości 300 tys. EUR.

Termin składania wniosków, tzw. pre-proposals, upływa 18 lutego 2014 r. Wnioski należy składać za pomocą systemu elektronicznego.
Polscy wnioskodawcy są również zobowiązani do przesłania tabeli zawierającej szczegółowy budżet proponowanego projektu do 18 lutego 2014 r.

Więcej w ogłoszeniu


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. III konkurs Patent Plus

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza trzeci konkurs w programie Patent Plus, który pomoże w ubieganiu się o europejską i międzynarodową ochronę patentową wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
Celem programu Patent Plus jest wsparcie naukowców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania własnością intelektualną poprzez patentowanie. W każdym konkursie programu Patent Plus maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu może wynieść nawet 800 tys. zł.
Wsparcie w programie może zostać udzielone na pokrycie kosztów m.in. analizy zasadności ekonomicznej objęcia wynalazku ochroną patentową, badanie stanu techniki w zakresie objętym treścią zgłoszenia wynalazku, przygotowanie strategii komercjalizacji wynalazku, czy zgłoszenia wynalazku w procedurze międzynarodowej EPC jak również, zgłoszenia wynalazku w trybie PCT.
O dofinansowanie w ramach programu Patent Plus starać się mogą firmy, uczelnie, instytuty badawcze oraz instytuty naukowe PAN. Maksymalny czas realizacji projektu to 36 miesięcy.

Nabór wniosków od 13 stycznia do 12 lutego 2014 roku.

Więcej informacji na stronie NCBR.gov.pl

 


Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Ostatnia rekrutacja w projekcie „Staż Sukcesem Naukowca”

Projekt „Staż Sukcesem Naukowca” realizowany jest w ramach Poddziałania 8.2.1  Wsparcie dla współpracy nauki i przedsiębiorstw, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowany na Mazowszu przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.

Projekt umożliwia pracownikom naukowym praktyczne zastosowanie wiedzy naukowej w przedsiębiorstwie dzięki finansowaniu ich staży w mazowieckich przedsiębiorstwach. Celem projektu jest wsparcie transferu wiedzy w mazowieckim środowisku nauki i biznesu poprzez budzenie motywacji pracowników/pracowniczek naukowych i naukowo-dydaktycznych do zakładania firm typu spin off/out oraz do komercjalizacji wiedzy naukowej w przedsiębiorstwach.

Wynagrodzenie stażysty przez 4 – 6 miesięcy jest w całości finansowanie ze środków Unii Europejskiej (3 500 zł miesięcznie).

W ostatniej rekrutacji czeka 20 miejsc dla naukowców, w tym 14 dla kobiet oraz 4 miejsca dla średnich i 2 dla małych firm.

Zarówno pracownik naukowy jak i firma przyjmująca na staż w dowolnym momencie rejestrują się elektronicznie na stronie projektu www.mazowieckie.ssn.paip.pl, dzięki czemu uzyskują dostęp do bazy potencjalnych partnerów. Poprzez portal wysyłają do siebie zaproszenia, wspólnie opracowują dokumenty – w tym najważniejszy Indywidualny Plan Stażu i składają je do Biura Projektu w dniach 24.01 – 7.02.2014.


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ostatni konkurs Programu Badań Stosowanych

Już 18 grudnia rusza ostatni konkurs dla naukowców i przedsiębiorców w Programie Badań Stosowanych.
Program ma za zadanie wspieranie badań stosowanych służących zwiększeniu innowacyjności polskiej gospodarki. Jego celem jest także wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami badawczymi i przedsiębiorcami zainteresowanymi zastosowaniem wyników badań w działalności gospodarczej.
Program obejmuje swoim zakresem dwa podejścia, tzw. ścieżki programowe. Ścieżka A pozwala na prowadzenie prac podejmowanych w celu zdobycia wiedzy w określonej dziedzinie nauki, mającej zastosowanie praktyczne, natomiast ścieżka B ma na celu wsparcie badań pozwalających na osiągnięcie z góry założonych celów praktycznych. Wnioskodawca musi wybrać, w ramach której ścieżki składa projekt, a także wskazać obszar tematyczny.
Obszary tematyczne, w jakich można składać projekt w obu ścieżkach obejmują m.in. nauki medyczne i farmaceutyczne, biologiczne i weterynaryjne oraz tematy interdyscyplinarne.
W ramach konkursu wyłonione zostaną projekty, które w największym stopniu spełnią kryteria znaczącej wartości naukowej w kontekście obecnego stanu wiedzy oraz potencjału rynkowego przyszłych aplikacji.
Konkurs skierowany jest jednostek naukowych prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe i przedsiębiorców, którzy mogą występować o finansowanie badań tylko wraz z jednostką naukową.
Nabór wniosków potrwa od 18 grudnia br. do 31 stycznia 2014 r.

Więcej w ogłoszeniu