Kierownik: prof. dr hab. Jacek Wciórka, wciorka@ipin.edu.pl,

Pracownicy naukowi: dr hab. Marta Anczewska, anczew@ipin.edu.pl, dr n. med.Piotr Świtaj, switaj@ipin.edu.pl,

Lekarze: dr n. med. Ewa Schaeffer, dr n. med. Izabella Niedźwiedzka, Joanna Krzyżanowska-Zbucka, Anna Batijewska,  Anna Chrostek, Karolina Friemann, Joanna Mikulska,  Alicja Multarzyńska, Zofia Pelc, Magdalena Sitko, Izabela Stefaniak, Piotr Woźniak, Agnieszka Zagórska

Psycholodzy: Edyta Chaber, Andrzej Solarz, Iwona Jeziorska, Katarzyna Krasuska, Anna Kunicka, Katarzyna Muskat, Piotr Matałowski,  Janusz Szymański, Dominika Ustjan, Justyna Waszkiewicz,

Lekarze rezydenci: Monika Dąbrówka-Winiarska, Magdalena Fudała-Janc, Aldona Krawczyk, Piotr Jahołkowski,  Małgorzata Maj, Anna Małkowska, Magdalena Mensik-Głębicka, Sławomir Pietrak, Dawid Szymański, Monika Szymczakowska,

Terapeuci: Lidia Wajk, Anna Biernacka

Doktoranci: Agnieszka Chrzczonowicz

Pielęgniarki oddziałowe:, Jolanta Król, Małgorzata Szcześniak, Hanna Kozdra-Popiel,

Sekretarka: Małgorzata Gorzeń gorzen@ipin.edu.pl,


Struktura organizacyjna


Główne kierunki badawcze:

Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne

Subiektywne aspekty zaburzeń psychicznych

Diagnostyka i klasyfikacja zaburzeń psychicznych

Społeczny kontekst zaburzeń psychicznych i terapii psychiatrycznej

Metody badawcze

Kliniczne metody badawcze: studia przypadków, obserwacja i eksperyment kliniczny.

Standaryzowane narzędzia oceny stanu psychicznego (ocena i samoocena).

Testy psychologiczne, neuropsychologiczne i neurofizjologiczne.

Sondaże opinii – we współpracy z ośrodkiem badań opinii publicznej.
Badania przekrojowe i katamnestyczne.

Aktualnie realizowane programy badawcze:

Szósty Program Ramowy UE

- EMILIA - Empowerment of Mental Illness Service Users: Life Long Learning, Integration and Action Integrated Project CIT3-51343. (dr hab. M. Anczewska)

Działalność statutowa (IPiN nr 1)

-          Poczucie umocnienia (empowerment) u chorych we wczesnym okresie zaburzeń psychotycznych (prof. J. Wciórka , doc. M. Anczewska, dr P. Świtaj)

Inne działania:

Udział w pracach specjalistycznego nadzoru wojewódzkiego i krajowego w dziedzinie psychiatrii. Przygotowanie i realizacja Narodowego Programu Ochrony Zdrowia psychicznego.
W Klinice działa redakcja kwartalnika “Postępy Psychiatrii i Neurologii” oraz serii wydawniczych “Biblioteka Psychiatry” i “Monografie Psychiatryczne”

Międzynarodowa współpraca naukowa:

ENTER Mental Health (sieć badawcza koordynowana przez Middlesex University, Londyn, UK). Temat – problemy społeczno-psychiatryczne o znaczeniu praktycznym w pracy klinicznej.

Ważniejsze publikacje (od roku 2007)

Artykuły

 1. ANCZEWSKA M., INDULSKA A.,  RADUJ J., PAŁYSKA M., PROT K. (2007). Analiza jakościowa opinii pacjentów o pobycie w szpitalu psychiatrycznym (Qualitative analysis of patients’ opinion after menatal hospital stay). Psychiatria Pol. 41; 3: 421-434.
 2. ANCZEWSKA M., RYAN P.(2009) Lifelong learning and recovery: an account from the perspective of the EMILIA project.; Occasional Papers in Education & Lifelong Learning, 3, 59-68.
 3. FRIEMANN K,  WCIÓRKA J (2008) Compliance – przeżytek czy użyteczny termin (Compliance – anachronic or useful term). Postępy Psychiatrii Neurologii; 17(4), 365-375.
 4. FRIEMANN K., WCIÓRKA J.(2009). Dostępne metody badania przestrzegania zaleceń farmakoterapeutycznych w leczeniu psychoz (Available methods for compliance assessment). Post. Psychiatr. Neurol.; 18 (2): 169-181; PAC;. MNiSW 4p.
 5. NIEDŹWIEDZKA-SIUDA I, DYMECKA-KÜHN A, WCIÓRKA J. (2008). Wgląd w chorobę a funkcjonowanie poznawcze osób chorych na schizofrenię (Insight and cognitive functioning in persons suffering from schizophrenia). Psychiatria Polska; 42(6), 943-957.
 6. OLĘDZKA-ORĘZIAK M, WOŹNIAK P, WCIÓRKA J, WARDYN  KA (2007). Hiponatremia – a silent enemy of patients with mental disorders? Incidence and risk factors for hyponatremia on admission to psychiatric hospital. Family Medicine & Primary Care Review. 9(3): 548-551.
 7. ROCZNIAK B., WCIÓRKA J.  (2009) Wybrane neuropsychologiczne wskaźniki uwagi i pamięci u chorych na schizofrenię, ich krewnych pierwszego stopnia oraz osób zdrowych.(Selected indices of attention and memory in schizophrenia patients, their first order relatives anf health controls). Post. Psychiatr. Neurol.; 18 (4): 339-347.
 8. RYAN P., ANCZEWSKA M., LAIJARVI H., CZABALA C., HILL R., KUREK A. (2007). Demographic and situational variations in levels of burnout in European mental health services: a comparative study. Diversity in Health and Social Care, 4, 101-12.
 9. ŚWITAJ P. (2009). Rola diagnozy psychiatrycznej w procesie stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi (Role of psychiatric diagnosis in the process of stigmatising persons with mental disorders) Post. Psychiatr. Neurol.; 18(4): 377-386.
 10. ŚWITAJ P., WCIÓRKA J., SMOLARSKA-ŚWITAJ J., GRYGIEL P.(2009).  Extent and predictors of stigma experienced by patients with schizophrenia.; European Psychiatry; 24, 513-520;
 11. WCIÓRKA B, WCIÓRKA J. (2008). Osoby chore psychicznie w społeczeństwie. Komunikat z badań (Mentally ill persons in  the community. Research report). CBOS, Warszawa; 2008; BS/124/ 1-31;  http://www.cbos.pl/,SPISKOM.POL/2008/K_124_08.PDF
 12. WCIÓRKA B, WCIÓRKA J. (2008). Polacy o niepokojach, zagrożeniach i oczekiwaniach dotyczących zdrowia psychicznego (The Poles on their fears, threats and expectations related to mental health. Research report). Komunikat z badań; CBOS, Warszawa; BS/105/2008, 1-21;  http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_105_08.PDF
 13. WCIÓRKA J, BEMBENEK A, HINTZE B, KÜHN-DYMECKA A (2007). Schizophrenic disorders – do cognitive dysfunctions relate to course characteristics and the psychopathological picture? Archives of Psychiatry and Psychotherapy. 4: 5–17
 14. WCIÓRKA J. (2007) Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego – projekt 2006. (National Programme for Mental Health – 2006 project). Psychiatria po Dyplomie. Czerwiec, wyd. specjalne 25-32

Monografie, podręczniki

 1. ANCZEWSKA M, RYAN P, CZABAŁA C, ŚWITAJ P, WASZKIEWICZ J, GRIFFITHS CH. (2008). Lifelong learning and mental health services – perspective from EMILIA project. W: Popov N, Wolhuter  C, Leutwyler B, Kysilka M, Ogunleye J (red) Comparative education, teacher training, education policy and social inclusion. Volume 6; Bureau for Educational Services, Sofia; 210-214.
 2. ANCZEWSKA M, WCIÓRKA J (red.) (2007) Umacnianie: nadzieja czy uprzedzenia? (Empowerment: hope or prejudices?). Biblioteka Psychiatry Tom 8. IPiN, Warszawa
 3. ANCZEWSKA M., ROSZCZYŃSKA-MICHTA J., CHROSTEK A., WASZKIEWICZ J., CZABAŁA C., ŚWITAJ P. (2009). Personal Recovery Plan as educational and empowering tool for mental health services.; W: Popov N., Wolhuter C., Leutwyler B., Mihova M., Ogunleye J., Bekiroğullari Z. (red.) Comparative Education, Teacher Training, Education Policy, Social Inclusion and Child Psychology Bureau for Educational Services, Sofia; 293-299;
 4. BEMBENEK A. Sezonowość urodzeń chorych na schizofrenię w Polsce. (Seasonality of births in schizophrenia patients in Poland) (2008). Jakubowski J, Wątroba J (red nauk.); Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych III; StatSoft, Kraków; 241-24.
 5. CHOJNACKA A, USTJAN D.; Zaburzenia osobowości: opis zjawiska (Personality disorders: description of the phenomenon) (2009) W: Szaleństwo bez utraty rozumu. Z badań nad zaburzeniami osobowości. TRZEBIŃSKA E. (red.); Wydawnictwo SWPS, Academica. Warszawa; 2009; s. 17-34; PRM, MNiSW 3p
 6. INDULSKA A, ANCZEWSKA M, RADUJ J, PROT K, PAŁYSKA M. (2008); Ocena jakości usług medycznych w psychiatrycznej opiece zdrowotnej. (Assessment of quality of medical services in mental health care). Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa;.
 7. 7. ROSZCZYŃSKA-MICHTA J., ANCZEWSKA M., WASZKIEWICZ J. (2009) Zdrowienie – budowanie własnej narracji (Recovery: building of personal narration). Biblioteka Psychiatry. Tom 10; Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.
 8. ŚWITAJ P (2008). Doświadczenie piętna społecznego i dyskryminacji u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii. (The experience of social stigma and discrimination in patients with diagnosis of schizophrenia). Monografie Psychiatryczne Tom 7. IPiN; Warszawa
 9. ŚWITAJ P, ANCZEWSKA M, CZABAŁA C, WCIÓRKA J, WASZKIEWICZ J (2008). Stigma as a barrier to social inclusion of the severely mentally ill – Polish perspective. W: London M (red). European Network for Training Evaluation and Research in Mental Health, Conference Monograph, Vilnius 2007; ENTER Mental Health, Cambridge; 7-19.
 10. TRZEBIŃSKA E, DOWGIERT A, GĄBIŃSKA A, USTJAN D.(2009). Naprawianie emocji w zaburzeniach osobowości: kliniczne implikacje badań (Repairing emotions in personality disorders: clinical implications of research data). W: Trzebińska E. (red.)  Szaleństwo bez utraty rozumu. Z badań nad zaburzeniami osobowości. Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa; s. 200-234.
 11. WCIÓRKA J (2010). Psychopatologia: objawy i zespoły zaburzeń psychicznych  (Psychopathology: symptoms and syndromes of mental disorders). W: Psychiatria. Tom I, Podstawy psychiatrii. Rybakowski J, Pużyński S, Wciórka J (red.). Wyd. II. Elsevier Urban &Partner. Wrocław, s. 305-398.
 12. WCIÓRKA J, PUŻYŃSKI S. (2010). Narzędzia oceny stanu psychicznego (Measures of mental status assessment). W: Psychiatria. Tom I, Podstawy psychiatrii. Rybakowski J, Pużyński S, Wciórka J (red.). Wyd. II. Elsevier Urban &Partner. Wrocław, s. 413-476.