II Klinika Psychiatryczna działa od 1971 roku, początkowo obejmowała 4 oddziały (trzy psychiatryczne ogólne i jeden psychiatrii dzieci i młodzieży). W roku 1974 został otwarty pierwszy w Polsce Oddział Chorób Afektywnych, a w roku 1994 – Oddział Psychogeriatrii. Od roku 1983 roku w ramach Kliniki funkcjonuje oddział dzienny, początkowo przeznaczony dla chorych z zaburzeniami afektywnymi w różnym wieku, a od roku 2006 – dla chorych z zaburzeniami afektywnymi w wieku podeszłym. Oddział ten został w roku 1993 przeniesiony do osobnego budynku spełniającego wymogi stawiane oddziałom dziennym. W strukturze organizacyjnej Klinki znajduje się także laboratorium psychofizjologii i od roku 2005 gabinet EW.

Klinika zajęła pierwsze miejsce w rankingu najlepszych ośrodków psychiatrycznych w Polsce tygodników “Newsweek” i “Wprost” w latach 2003 i 2004. W roku 2005 w rankingu tygodnika “Wprost” klinika zajęła I miejsce w zakresie leczenia choroby afektywnej dwubiegunowej o ciężkim przebiegu, leczeniu depresji lekoopornej i leczeniu choroby Alzheimera. W 2006 uzyskała tytuł najlepszego szpitala w leczeniu choroby Alzheimera i depresji lekoopornej.

Kierownik: Doc. dr hab. Tadeusz Parnowski, e-mail: parnow@ipin.edu.pl

Pracownicy Kliniki

Pracownicy naukowi:
dr hab. n. med. Tadeusz Parnowski; e-mail: parnow@ipin.edu.pl
dr hab. n. med. Łukasz Święcicki; e-mail: swiecick@ipin.edu.pl
dr n. med. Marlena Sokół-Szawłowska; e-mail: msokol@ipin.edu.pl

Lekarze:
lek. Dorota Antoniak
lek. Gabriela Bodzak-Opolska
lek. Agnieszka Borzym e-mail: aborzym@wp.pl
lek. Dorota Bzinowska
lek. Beata Kijanowska-Haładyna
lek. Jakub Nestorowicz
lek. Ewa Paszkowska
lek. Jarosław Torbiński
lek. Anna Żebrowska

Studium doktoranckie
lek. Magdalena Chojnacka, lek. Justyna Perucka-Palomino

Psycholodzy:
dr n. hum. Anna Braniecka; e-mail: psychologf7@ipin.edu.pl
mgr Aneta Kolanecka / dr Ludwika Gawryś; e-mail: psychologf4@ipin.edu.pl
mgr Anna Łoboda
mgr Monika Lipiec
mgr Judyta Stawikowska

Lekarze ryzydenci:
lek. Zofia Antosik
lek. Marzena Branowska
lek. Monika Dominiak
lek. Katarzyna Drozd
lek. Joanna Głas
lek. Paweł Gosek
lek. Beata Kot
lek. Marta Puto
lek. Anna Poleszczyk
lek. Katarzyna Romelczyk

Pielęgniarki oddziałowe:
Renata Grzywacz – pielęgniarka oddziałowa F4
Barbara Mitura – pielęgniarka oddziałowa F7
Bożena Załęska – pielęgniarka oddziałowa oddziału dziennego

Sekretariat: mgr Ewa Skarzyńska-Szczepaniak

Struktura organizacyjna

Oddział Chorób Afektywnych – Kierownik: dr hab. n med. Łukasz Święcicki
Oddział Psychogeriatrii – Kierownik: lek. Agnieszka Borzym
Oddział Dzienny: lek. Ewa Paszkowska
Gabinet EW: lek. Jarosław Torbiński

Główne kierunki badawcze

 • Zaburzenia afektywne: klasyfikacja, przebieg i rokowanie,
 • Choroba afektywna sezonowa,
 • Nowe metody leczenia i prewencji zaburzeń afektywnych(szczególnie depresji),
 • Algorytmy farmakoterapii depresji; terapia depresji lekoopornej,
 • Czynniki rokowaniecze w leczeniu depresji: kliniczne, psychologiczne, biochemiczne oraz psychofizjologiczne,
 • Otępienia pierwotnie zwyrodnieniowe,
 • Zaburzenia psychiczne w zespołach otępiennych,
 • Diagnostyka wczesnych postaci otępienia,
 • Badania epidemiologiczne w populacji wysokiego ryzyka,
 • Ocena nowych metod leczenia,
 • Zaburzenia afektywne w podeszłym wieku,
 • Psychozy w podeszłym wieku.

Dydaktyka

Szkolenia podyplomowe z zakresu psychiatrii i psychologii klinicznej, w tym neuropsychologii w postaci:

 • staży klinicznych krótko i długoterminowych,
 • kursów doskonalących z zakresu chorób afektywnych i psychogeriatrii w ramach programu CMKP

OFERTA

Przyjęcia do wszystkich oddziałów psychiatrycznych odbywają się po uzyskaniu skierowania od psychiatry.

Oddział Chorób Afektywnych

tel.: (22) 45 82 571

Charakterystyka leczonej populacji i kryteria przyjęć
Populacja: Chorzy z zaburzeniami afektywnymi ICD-10: F30 – F39, 18 – 65 r. życia w szczególności:

 • stany depresyjne nastręczające trudności diagnostyczne, depresje atypowe
 • Depresje u chorych somatycznie, wymagające leczenia kompleksowego
 • (obecność chorób narządu krążenia, zaburzeń hormonalnych i in.)

 • Choroby afektywne o przebiegu atypowym, zwł. z częstą zmianą faz (rapid cycling), z przebiegiem naprzemiennym
 • Depresje sezonowe
 • Depresje lekooporne
 • Depresje z przeciwwskazaniami do leczenia standardowego (typowego)
 • Choroby afektywne, w których zawiodło standardowe postępowanie lecznicze
 • Ponadto:
  Przyjmowani są chorzy w związku z prowadzonymi programami badawczymi.

Oferowany zakres badań diagnostycznych

 • badania psychiatryczne (w tym typu konsultacyjnego)
 • badania psychologiczne: osobowości, procesów poznawczych (Wiedeńska Bateria Testów)
 • badania psychofizjologiczne
 • konsultacyjne badania neurologiczne, internistyczne i inne badania specjalistyczne
 • badania laboratoryjne (pełny zakres)
 • oznaczenia poziomu leków przeciwdepresyjnych, leków normotymicznych we krwi
 • identyfikacja osób szybko i wolno metabolizujących leki przeciwdepresyjne
 • badanie neuroobrazowe (MRI, CT)
 • badania eeg (w tym snu nocnego)

Oferowane metody terapii:

 • leki przeciwdepresyjne I i II generacji (pełny asortyment zarejestrowanych w Polsce)
 • leki neuroleptyczne (pełny asortyment zarejestrowanych w Polsce)
 • leki normotymiczne
 • metody wzmagania efektu przeciwdepresyjnego
 • fototerapia
 • wymuszona bezsenność (sleep deprivation)
 • zabiegi elektrowstrząsowe
 • psychoterapia indywidualna i podtrzymująca

Oferowany zakres pomocy poszpitalnej

  W zależności od wskazań:

 • możliwość leczenia w Oddziale Dziennym II Kliniki Psychiatrycznej
 • możliwość leczenia w Przychodni Przyklinicznej IPN

Oddział Psychogeriatrii

tel.: (22) 45 82 679

Charakterystyka leczonej populacji i kryteria przyjęć
Populacja: chorzy z zaburzeniami psychicznymi występującymi po 65 roku życia

Diagnostyka i leczenie zespołów otępiennych w:

 • chorobie Alzheimera
 • otępieniu czołowo-skroniowym
 • otępieniu z ciałami Lewy’ego
 • otępieniu naczyniopochodnym

Diagnostyka i leczenie zespołów otępiennych w innych schorzeniach;

Leczenie zaburzeń zachowania i objawów psychotycznych w zespołach otępiennych;

Rozpoznawanie i leczenie psychoz wieku podeszłego;

Diagnostyka i leczenie zespołów afektywnych, zwłaszcza:

 • depresji opornych na leczenie wymagających szczególnych metod terapii
 • depresji w chorobach somatycznych wymagających oceny i leczenia całościowego

Oferowany zakres badań diagnostycznych

 • badania psychiatryczne
 • badania neuropsychologiczne
 • badania konsultacyjne internistyczne, neurologiczne, okulistyczne
 • badania laboratoryjne
 • badanie EEG
 • badania neuroobrazowe – CT, MRI
 • badanie przepływu tętnic zewnątrzczaszkowych metodą Dopplera

Stosowane metody terapii

 • leki prokognitywne (inhibitory acetylocholinesterazy ) i inne
 • leki neuroleptyczne, w tym atypowe
 • leki przeciwdepresyjne I i II generacji
 • leki normotymiczne
 • leki naczyniowe i stabilizujące ciśnienie tętnicze nowych generacji
 • fototerapia
 • zabiegi elektrowstrząsowe
 • psychoterapia indywidualna i podtrzymująca
 • psychoterapia wspierająca rodzin
 • edukacja rodzin w zakresie opieki nad chorym w wieku podeszłym
 • rehabilitacja fizyczna i ćwiczenia pamięci.

Zakres pomocy poszpitalnej
W zależności od wskazań:

 • konsultacje w Poradni Zaburzeń Pamięci

Oddział Dzienny Psychogeriatryczny

tel.: (22) 45 82 733

Charakterystyka populacji i kryteria przyjęć:

 • chorzy z depresją o nasileniu niewielkim i umiarkowanym po 60 r.ż, wymagający oddziaływań farmako- i psychoterapeutycznych
  z motywacją do leczenia;
 • brak wskazań do leczenia w oddziale pełnodobowym;
 • trudności diagnostyczne u chorych leczonych ambulatoryjnie;
 • kontynuacja lub zmiana leczenia rozpoczętego w oddziale pełnodobowym lub poradni u chorych z opornością na dotychczasowe leczenie;

Do oddziału kwalifikowani mogą być chorzy z Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz poradni Zdrowia Psychicznego.
Lokalizacja zamieszkania chorych powinna spełniać warunek łatwej dostępności do oddziału dziennego.

Działania diagnostyczne podejmowane w oddziale obejmują:

 • badania psychiatryczne,
 • psychologiczne (zaburzenia procesów poznawczych, osobowości)
 • konsultacje diagnostyczne
 • konsultacje rodzinne,
 • badania specjalistyczne,
 • badania laboratoryjne,
 • oznaczenia poziomu leków przeciwdepresyjnych i normotymicznych we krwi

Metody terapii

 • farmakoterapia,
 • oddziaływania psychoterapeutyczne,
 • psychoedukacja,
 • konsultacje rodzinne,
 • terapia zajęciowa,
 • pomoc w zakresie potrzeb socjalnych i bytowych
 • inne możliwości leczenia i pomocy

Nie zostaną zakwalifikowani chorzy, u których w obrazie klinicznym aktualnie występują:

 • myśli lub tendencje samobójcze;
 • znaczny niepokój, uniemożliwiający udział w zajęciach terapeutycznych;
 • objawy psychotyczne;
 • zaburzenia procesów poznawczych o nasileniu umiarkowanym i ciężkim;
 • niestabilny stan somatyczny.

Zgłoszenie się na kwalifikację wymaga:

 • zdolności do samodzielnego poruszania się;
 • zaświadczenia od lekarza opieki podstawowej o braku przeciwwskazań somatycznych do leczenia w oddziale dziennym;
 • skierowania od psychiatry.

Wybrane prace

pracowników II Kliniki Psychiatrycznej IPiN opublikowane w latach 2001-2010

Prace oryginalne z zakresu farmakoterapii zaburzeń psychicznych:

 1. BILIKIEWICZ A., OPALA G., PODEMSKI R., PUŻYŃSKI S., ŁAPIN J., SOŁTYS K., OCHUDŁO S., BARCIKOWSKA M., PFEFFER A., BILIŃSKA M.,
  PARADOWSKI B., PARNOWSKI T., GABRYELEWICZ T. (2002) Badanie otwarte oceniające bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność
  riwastigminy u pacjentów z chorobą Alzheimera. Med. Sci. Monit., 8(2), 1-7.
 2. ŚWIĘCICKI Ł., PRAGŁOWSKA E., FORNAL S., KALINOWSKI A., TORBIŃSKI J., REMBERK B., GRĄDZKA D., BZINKOWSKA D. (2004)
  Ocena procesów poznawczych oraz nasilenia lęku jako stanu i cechy w grupie osób z chorobą afektywną sezonową badanych w okresie
  choroby, po leczeniu oraz w remisji (latem). Postępy Psychiatrii i Neurologii, 13(3), 225-233.
 3. KOSZEWSKA I., PRAGŁOWSKA E., PUŻYŃSKI S., BURNA-DRAŚKOVIĆ E., DĄBROWSKI M., FORNAL S., KALINOWSKI A., ŚWIĘCICKI Ł., TORBIŃSKI J.,
  (2004) Ocena skuteczności farmakoterapii depresji w zależności od cech temperamentu mierzonych kwestionariuszem PTS
  (Pavlovian Temperamental Survey) i TCI (Temperament and Character Inventory). Postępy Psychiatrii i Neurologii, 13(3), 215-224.
 4. KOSZEWSKA I., BIDZIŃSKI A., TURZYNSKA D., KALINOWSKI A., ŚWIĘCICKI Ł., DĄBROWSKI M., TORBIŃSKI J., BURNA-DRAŚKOVIĆ E., FORNAL S.,
  GRĄDZKA D., NAMYSŁOWSKA M., PUŻYŃSKI S., PŁAŹNIK A. (2004) Przydatność testu z debrizochiną w ocenie skuteczności i bezpieczeństwa
  kuracji lekiem przeciwdepresyjnym. Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 3, 279-292.c
 5. BIDZIŃSKI A., KOSZEWSKA I, TURZYŃSKA D., KALINOWSKI A., ŚWIĘCICKI Ł., DĄBROWSKI M., TORBIŃSKI J., BURNA-DRAŚKOVIĆ E., FORNAL S.,
  GRĄDZKA D., NAMYSŁOWSKA M., PUŻYŃSKI S., PŁAŹNIK A. (2004) Profil aktywności cytochromu CYP 2D6 w grupie chorych na depresję.
  Psychiatr. Pol, 38, 1085-1092.
 6. PUŻYŃSKI S. (2004) Placebo in the Inwestigation of Psychotropic Drugs, Especially Antidepressants, Science and Engineering
  Ethic, 10, 135-142.
 7. Publikacje typu wdrożeniowego o istotnym znaczeniu dla praktyki klinicznej (standardy terapii):

 8. PUŻYŃSKI S., KALINOWSKI A., KOSZEWSKA I, PRAGŁOWSKA E., ŚWIĘCICKI Ł. (2004) Zasady leczenia nawracających zaburzeń afektywnych.
  Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, l, 5-46, Lęk i Depresja, 9, 227-256, Medycyna po Dyplomie, Wydanie Specjalne – lipiec 2004, 15, 3-32.
 9. ŚWIĘCICKI Ł. (2009) Postępowanie terapeutyczne w chorobach afektywnych. Urban & Partner, Wrocław
 10. KIEJNA A., PACAN P., TRYPKA E., SOBÓW T., PARNOWSKI T., KŁOSZEWSKA I., BIDZAN A., ANTONIAK D., CIEŚLAK U., PASZKOWSKA E., JAREMA M. (2008) Standardy leczenia otępień. Psychogeriatria Polska 5(2), 59-94
 11. Kiejna A.,Pacan P.,Trypka E.,Kłoszewska I.,Sobów T.,Parnowski T.,Borzym A.,Antoniak D.,Cieślak U.,Paszkowska E.,Bidzin L. Otępienia.W:Standardy leczenia farmakologicznego niektórych zaburzeń psychicznych. (Marek Jarema red.) Via Medica,Gdańsk 2011.
 12. Monografie, podręczniki – o istotnym znaczeniu dla szkolenia podyplomowego lekarzy psychiatrów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej:

 13. PUŻYŃSKI S. (2002) Leki psychotropowe w terapii zaburzeń psychicznych (kompendium). Ośrodek Informacji Naukowej “Polfa”, Warszawa.
 14. PUŻYŃSKI S. (2005) Leki przeciwdepresyjne, IPN, Warszawa.
 15. PUŻYŃSKI S. (2005) Depresje i zaburzenia afektywne, wyd. IV, poprawione i poszerzone. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa.
 16. PARNOWSKI T. (2005) Depresje w wieku podeszłym. Naczyniowe czynniki ryzyka i zaburzenia procesów poznawczych, IPN, Warszawa.
 17. ŚWIĘCICKI Ł. (2006) Choroba afektywna sezonowa (depresja zimowa), IPiN, Warszawa
 18. KOSZEWSKA I. (2007) Stany mieszane w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, IPiN, Warszawa
 19. PARNOWSKI T., ŚWIĘCICKI Ł. (2007) Rozpoznanie i leczenie depresji w praktyce lekarza rodzinnego, Wydawnictwo Medycyna Plus. Warszawa

  Prace z zakresu organizacji psychiatrycznej opieki zdrowotnej istotne z punktu
  widzenia modernizacji i reformowania psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce:

 20. PUŻYŃSKI S., MOSKALEWICZ J. (2001) Evolution of the mental health care system in Poland. Acta Psychiatr. Scand, 104, 410, 1-5.
 21. Poradniki:

 22. KOSZEWSKA I., HABRAT-PRAGŁOWSKA E. (2004) Kiedy należy myśleć o chorobie afektywnej dwubiegunowej. Sanofi Aventis.
 23. KOSZEWSKA I., HABRAT-PRAGŁOWSKA E. (2003) O depresji. O manii. O zaburzeniach nastroju. Wyd. Lek. PZWL. Warszawa.
 24. PARNOWSKI T.(red) (2010) Choroba Alzheimera. PZWL, Warszawa