Kierownik: prof. dr hab. Marek Jarema jarema@ipin.edu.pl

Pracownicy Kliniki:

Pracownicy naukowi:
dr hab. med. Adam Wichniak – wichniak@ipin.edu.pl
dr hab. med. Michał Lew-Starowicz – mlew-starowicz@ipin.edu.pl
dr n. med. Justyna Holka-Pokorska – pokorska@ipin.edu.pl

Specjaliści psychiatrzy:
lek.med. Marek Grochowski – grochows@ipin.edu.pl
lek.med. Kama Katarasińska–Pierzgalska – kamyki@ipin.edu.pl
lek.med. Agnieszka Szaniawska-Bartnicka
lek.med. Anna Nowak
lek.med. Tomasz Tafliński – taflinsk@ipin.edu.pl
dr n. med. Adam Woźniak – wozni@ipin.edu.pl
dr n. med. Anna Leszczyńska
lek. med. Rodryg Reszczyński

Psycholodzy:
mgr Anna Gruszka, mgr Małgorzata Jędrasik–Styła, mgr Agnieszka Kukuła, mgr Mirella Lewandowska, mgr Lucyna Muraszkiewicz, mgr Anna Osuchowska

Pielęgniarki oddziałowe:
Danuta Chomentowska, Elżbieta Kalinowska, Agnieszka Skowerska, Hanna Conde-Ołowska

Sekretarka: Małgorzata Hencel

Struktura organizacyjna

Dwa oddziały całodobowe diagnostyczno – terapeutyczne (F5 i F6), przeznaczone do diagnostyki i leczenia pacjentów z ostrymi zaburzeniami psychicznymi, głównie psychotycznymi.

Oddział całodobowy terapeutyczny F9, przeznaczony dla młodych pacjentów (do 35 roku życia) leczonych z powodu schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych, z rozwiniętym programem terapeutycznym (farmakoterapia, psychoterapia indywidualna i grupowa, oddziaływania psychoedukacyjne, elementy terapii rodzin).

Oddział Dzienny przeznaczony dla pacjentów, u których wskazane jest szerokie oddziaływanie terapeutyczne, niewymagających hospitalizacji w oddziale całodobowym. Oddział oferuje udział w programie rehabilitacji psychiatrycznej.

Główne kierunki badawcze:

 • Diagnostyka zaburzeń psychotycznych, szczególnie pierwszego epizodu schizofrenii,
 • Wczesna interwencja w schizofrenii,
 • Skalowana ocena stanu psychicznego,
 • Nowoczesna farmakoterapia schizofrenii i ocena czynników warunkujących jej efektywność,
 • Rola nowych atypowych leków antypsychotycznych w leczeniu schizofrenii,
 • Badanie nowych metod leczenia schizofrenii,
 • Subiektywna ocena farmakoterapii przez chorych na schizofrenię i ich rodziny,
 • Ocena zależnej od stanu zdrowia subiektywnej jakości życia pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.

Dydaktyka:

 • Dydaktyka podyplomowa w zakresie psychiatrii i psychologii klinicznej,
 • Prowadzenie specjalizacji z psychiatrii i psychologii klinicznej,
 • Prowadzenie staży klinicznych dla specjalizujących się poza kliniką,
 • Prowadzenie kursów dokształcających w zakresie psychiatrii i psychologii klinicznej,
 • Organizacja cyklicznych konferencji naukowych dotyczących diagnostyki i leczenia schizofrenii.

Oferta medyczna:

Oferta terapeutyczna III Kliniki Psychiatrycznej przeznaczona jest dla pacjentów powyżej lat 18, wymagających hospitalizacji psychiatrycznej z powodu zaburzeń psychicznych, bądź wymagających diagnostyki w oddziale psychiatrycznym.

1. Badania diagnostyczne:

Pełna diagnostyka psychiatryczna dotycząca zaburzeń psychicznych, a w szczególności schizofrenii, zaburzeń schizoafektywnych, zaburzeń psychicznych na tle organicznym oraz zaburzeń afektywnych.

Procedury diagnostyczne:

 • badanie psychiatryczne i psychologiczne,
 • badanie ogólnomedyczne,
 • badanie neurologiczne,
 • pełen zakres badań dodatkowych: diagnostyka laboratoryjna, neuroobrazowanie (z wykorzystaniem tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego), EEG, badania toksykologiczne, badania genetyczne. Istnieje możliwość wykonania innych specjalistycznych badań w ramach prowadzonej diagnostyki.

2. Leczenie biologiczne:

Leczenie farmakologiczne prowadzone z uwzględnieniem aktualnych standardów następujących zaburzeń psychicznych:

 • schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne, w tym psychozy lekooporne, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszego epizodu schizofrenii,
 • zaburzenia schizoafektywne,
 • zespoły katatoniczne,
 • psychozy egzogenne i na tle organicznym,
 • zaburzenia afektywne, w tym zespoły depresyjne popsychotyczne.

Istnieje możliwość leczenia elektrowstrząsami w specjalistycznej pracowni EW, wyposażonej w nowoczesną aparaturę. Zabiegi wykonywane są przez wyspecjalizowany zespół medyczny, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

3. Psychoterapia i socjoterapia:

 • psychoterapia indywidualna i grupowa,
 • interwencje kryzysowe,
 • psychoedukacja dla pacjentów i ich rodzin,
 • treningi interpersonalne,
 • muzykoterapia, psychorysunek, terapia sztuką, i inne,
 • opieka pracowników socjalnych

4. Psychiatria i psychologia konsultacyjna: dla pacjentów z całego kraju, konsultacje wykonywane są przez specjalistów psychiatrów i psychologów, pracowników III Kliniki Psychiatrycznej.

Ośrodki współpracujące:

Department of Psychiatry, University of Munich, Germany

Ważniejsze publikacje (po 2000r.)

 1. Jarema M, Konieczyńska Z: Quality of life in schizophrenia: Im pact of psychopathology, patients’ gender and antipsychotic treatment. Intl J Psych. Clin. Pract. 2001, 5, 19-26.
 2. Jarema M (red) Pierwszy epizod schizofrenii. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, 2001.
 3. Jarema M, Murawiec S, Szafrański T, Szaniawska A, Konieczyńska Z: Subjective and objective evaluation of pharmacology in chronic schizophrenia. New Trends Exp. Clin. Psychiatr. 2001, 17, 59-67.
 4. Jarema M, Konieczyńska Z, Murawiec S, Szafrański T, Szaniawska A: Zmiana jakości życia i obrazu klinicznego w schizofrenii. Psychiatr. Pol. 2002, 36, 393-402.
 5. Jarema M: Współczesne koncepcje farmakologicznego leczenia schizofrenii. Psychiatr. Pol. 2002, 36, 857-868.
 6. Jarema M, Rybakowski J, Landowski J: Leki antypsychotyczne drugiej generacji, podobieństwa i różnice. Psychiatr. Pol. 2003, 37, 7-28.
 7. Jarema M: Depresja w schizofrenii; wy zwania i możliwości. Wiad. Psychiatr. 2004, 7, 101-106.
 8. Leal A, Rosillon D, Jarema M, Remington G: Healthcare resource utilization during 1-year treatment with long-acting, injectable risperidone. Pharmacoepidem. Drug Safety, 2004, 13, 811-816.
 9. Wichniak A, Brunner H, Ising M, Pedrosa-Gil F, Holsboer F, Friess E. Impaired hypothalamic-pituitary-adrenocortical (HPA) system is related to severity of benzodiazepine withdrawal in patients with depression. Pharmacopsychiatry. 2004, 29(9), 1101-1108.
 10. Wichniak A, Szafrański T, Jernajczyk W. EEG slowing, sleepiness and treatment response in patients with schizophrenia during treatment with olanzapine. Schizoph. Res. 2004, 67(Suppl. 1), 166-167.
 11. Szafrański T, Jarema M: How to recognize depression better in general clinical practice. WPA Bull. Depr. 2005, 10, 7-10.
 12. Jarema M, Kiejna A, Landowski J, Meder J, Rabe-Jabłońska J, Rybakowski J: Standardy leczenia farmakologicznego schizofrenii. Psychiatr. Pol. 2006, 40, 1171-1205.
 13. Jarema M. Atypical antipsychotics in the treatment of mood disorders. Cur. Op. Psychiatry, 2007, 20, 23-29.
 14. Mader J, Jarema M, Adamska-Węgrzyn E, Habrat B, Heitzman J, Koszewska I, Parnowski T, Szafrański T, Woźniak A. Stany nagłe w Psychiatrii. Psychiatr. Pol. 2007, tom XLI, 6, 871-938.
 15. Jarema M (red.): Schizofrenia, pierwszy epizod. Via Medica, Gdańsk, 2008.