Kierownik: dr hab. n. med., prof. nadzw. Maria Załuska ipin4kp@bielanski.med.pl
Sekretariat: od-psy2@bielanski.med.pl tel/fax: +48 (22)86 44 746, tel. centr.: +48 (22)56 90 500

Pracownicy naukowo badawczy:
Dr n. hum. Pawel Bronowski, Dr n.med. Waldemar Krzyszkowiak,
Lek. med. Jolanta Paszko, Lek. med. Jan Brykalski.

Starsi asystenci specjaliści psychiatrzy:
Dorota Suchecka, Joanna Gajewska, Bożenna Ojrzyńska,
Barbara Dziasek, Grażyna Pintara, Agnieszka Kalinowska.

Asystenci – lekarze w trakcie specjalizacji:
Bertrand Janota, Maja Szczotek

Lekarze rezydenci
Katarzyna Wójcicka, Irena Kowalska, Irmina Sadowiska, Adam Bajguz,
Anna Tatrzańska, Urszula Zaniewska-Chłopik, Anna Nowicka, Renata Żurko

Psychologowie kliniczni
Zofia Traczewska, Władysław Schinzel, Anna Kossowska-Lubowicka, Paweł Bronowski
Michał Kuroń, Katarzyna Panasiuk, Joanna Łatuszko, Katarzyna Orzepowska

Terapeuci
Edyta Poświata, Karolina Czerniewska Grabarek, Ewa Białek

Pracownicy socjalni
Krzysztof Szewczyk, Bernadetta Rudnicka

Pielęgniarki oddziałowe i starsze
Stanisława Kałużna, Aldona Pinda, Ewa Szostak, Anna Oleksiak

Działalność usługowa

Opieka psychiatryczna w modelu psychiatrii środowiskowej dla części dzielnicy Bielany około 80 000 mieszkańców), konsultacje psychiatryczne dla szpitala Bielańskiego

JEDNOSTKI

PSYCHIATRYCZNY ODDZIAŁ CAŁODOBOWY: (27 łóżek, około 400 przyjęć rocznie), zlokalizowany na terenie dużego szpitala wielospecjalistycznego (Szpital Bielański około 700 łóżek) )Oddział zapewnia obserwację i zabezpieczenie w stanach ostrych, diagnozę, leczenie farmakologiczne, oddziaływania psychospołeczne. Zespół oddziału pracuje na zasadach społeczności terapeutycznej. Współpracuje z rodzinami, rzecznikiem praw pacjenta, placówkami pomocy społecznej.

PSYCHIATRYCZNY ODDZIAŁ DZIENNY REHABILITACYJNY: (22 miejsca, około 90 przyjęć rocznie) głównie zaburzenia wymagające oprócz leczenia farmakologicznego także rehabilitacji psychospołecznej. Oddział jest zlokalizowany poza szpitalem, w centralnie położonej części Żoliborza. Przy oddziale funkcjonuje klub pacjenta. Oferuje psychoedukacje i wsparcie dla pacjentów i ich rodzin.

PORADNIA PRZYSZPITALNA: (około 2600 porad rocznie) Diagnostyka psychologiczna i psychiatryczna. Leczenie farmakologiczne, psychoterapia indywidualna, grupowa, rodzinna, wizyty domowe, interwencje środowiskowe, grupy wsparcia i psychoedukacji dla pacjentów i ich rodzin. Turnusy rehabilitacyjne

ZESPÓŁ KONSULTACYJNY (około 1700 konsultacji rocznie) Konsultacje psychiatryczne w systemie 24 godzinnym wszystkich nagłych przypadków zgłaszanych przez lekarzy z oddziałów i izby przyjęć szpitala. Konsultacje planowe psychiatry i psychologa w zależności od potrzeb. Leczenie farmakologiczne i interwencje psychospołeczne u pacjentów chorych somatycznie z zaburzeniami psychicznymi w oddziałach szpitala.. Pomoc psychologiczna w problemach emocjonalnych i zachowania związanych z chorobą somatyczną i pobytem w szpitalu. Diagnozowanie i krótkie interwencje u osób z problemem alkoholowym przyjętych do szpitala .

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:
Schizofrenia – zagadnienia diagnozy, leczenia , rehabilitacji , opieki środowiskowej i funkcjonowania społecznego chorych przewlekle.
Równowaga hormonalna, a zaburzenia psychiczne.
Problemy i zaburzenia psychiczne związane z alkoholem u pacjentów w szpitalu ogólnym.
Współpraca psychiatrii z innymi dyscyplinami medycznymi w szpitalu wielospecjalistycznym.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA:
Staże szpitalne z psychiatrii klinicznej i konsultacyjnej do specjalizacji z psychiatrii, psychologii klinicznej, medycyny rodzinneji innych specjalności medycznych. Staże w oddziale dziennym i poradni dla specjalizujących się z psychiatrii i medycyny rodzinnej
Kursy podyplomowe dla lekarzy i psychologów klinicznych w zakresie: grupa Balinta, psychiatria konsultacyjna, psychiatria środowiskowa.
Wewnętrzne szkolenie ciągłe dla własnego personelu

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Rheinische Landesklinik Mönchengladbach Psychatrisches Behandlungszentrum Germany
University of Applied Science, Aachen, Koln, Germany
University of Michigan, Ann Arbor, USA

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE (od roku 2002):

 1. Piotrowski A. Wciórka J. (2002) Postgraduate training W: Images ins Psychiatry. Poland, red.: A. Bilikiewicz, J. Rybakowski, Via Medica, Gdańsk, 2002, s. 51 – 57.
 2. Paszko J, Wnęk B, Załuska M., Specyfika pracy z przewlekle chorym psychicznie w jego domu w ramach psychiatrycznych specjalistycznych usług opiekuńczych – doświadczenia ze spotkań superwizyjnych. Specifics of working with chronic mentally ill patients In specialised Social help Services – experiences from training and supervision meetings Psychiatr. Pol. 2004;37 (5) 923-932
 3. Bronowski P, Załuska M. Wsparcie społeczne pacjentów przewlekle chorych psychicznie. (Social support of chronically mentally ill patients) Psychiatr Pol. 2005; 39(2):345-56.
 4. Bronowski P. Załuska M. Internet jako medium przydatne w rehabilitacji osób chorych psychicznie (Internet as a useful tool for rehabilitation of mentally ill personel. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2004.(13). 4, 385-390
 5. Paszko J., Dzieci z rodzin dotkniętych chorobą psychiczna . Analiza sytuacji trzech rodzin. Children from families with mental illness. Case study Psychiatr Pol. 2005 ; 39 (2) : 337-44.
 6. Załuska M, Paszko J, Suchecka D, Traczewska Z,. The influence of the New social help facilities on the reduction of hospitalizations of chronically mentally ill patients, Archives of Psychiatry and Psychotherapy , 2005; 7, 3, 25 – 35
 7. Zaluska M, Suchecka D, Traczewska Z, Paszko J. Implementation of social services for the chronically mentally ill in a Polish mental health district: consequences for service use and costs, .J Ment Health Policy Econ. 2005 ;8 (1):37-44.
 8. Załuska M Diagnoza i terapia hiponatremii u pacjenta z zaburzeniami psychicznymi (Hiponatremia – diagnosis and therapy in the patent with mental disturbances) Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2005,2 155 – 166
 9. Janota B, Załuska M, Współpraca w leczeniu poszpitalnym osób chorych na schizofrenię hospitalizowanych bez zgody. Compliance in out-patient treatment of schizophrenic patients hospitalised without consent. Wiadomości Psychiatryczne 2006. 9. 1.1-68
 10. Załuska M, Janota B, Papierska L: Zaburzenia osobowości i zachowania, oraz epizody urojeniowo-omamowe i zaburzeń świadomości w przebiegu hiponatremii wywołanej paranowotworowym zespołem nadmiernego wydzielania wazopresyny (SIADH) Personality and behavioral disturbances with delusional-hallucinatory and delirium episodes In the course of hyponatremia due to paraneoplastic inappropriate vasopresin secretion (SIADH) Psychiatria Polska 2006 49, 6, 1149-1160
 11. Załuska M. Środowiskowy model leczenia psychiatrycznego, a zmiany w strukturze lecznictwa w ostatnich latach w Polsce, The community based psychiatric care model, and changes in the health system structure in recent years in Poland Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2006,15,(4) 277-285
 12. Gajewska J, Sadowiska I, Załuska M. Psychiatryczne przejawy malformacji tetniczo żylnej prawego płata czołowego mózgu – opis przypadku. Psychiatric symptoms of an arteriovenous malformation In the right frontal lobe of the brain : case report Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007 16 suplement 1 (21) , 9 – 12
 13. Załuska M Janota B, Papierska L, Bajguz A. Trzy przypadki Hiponatremii u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, Thre cases of hiponatremia among the patients with mental disorders Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007, 16 suplement 1 (21) 27 – 32.
 14. Załuska M. Kowalska I, Paszko J. Torbiel koloidowa III komory mózgu wykryta u pacjenta z depresją : opis przypadku, A colloidal cyst of the third cerebral ventricle In a patent with depression : a case report, Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007, 16 suplement 1 (21) 17 – 20
 15. Krzyżkowiak W., Depresja i objawy depresyjne po zawale serca oraz ich uwarunkowania psychospołeczne, Depression and depressive symptoms after cardiac infarction, and its psychosocial backgrounds Psychiatria Polska 2007, 41 (5) , 679 – 691