Kierownik: Doc. dr hab. med. Janusz Heitzman

Pracownicy naukowi:
Dr n. med. Danuta Hajdukiewicz
Dr n. med. Zenon Kulka
Dr n. hum. Anna Pilszyk
Dr n. med. Alfreda Ruzikowska
Dr n. med. Krystyna Tarczyńska

Lek. Wojciech Kłosiński
Lek. Małgorzata Opio
Mgr psychologii Marek Pacholski
Mgr praw Konrad Piasecki

W Klinice są prowadzone badania i wydawane opinie sądowo-psychiatryczne ambulatoryjne oraz po obserwacjach (osób niearesztowanych) odbywających się na bazie innych klinik Instytutu. Opinie sądowo-psychiatryczne i sądowo-psychologiczne wydawane są przez Klinikę, w oparciu przeprowadzone badania osób jak i akta spraw nadesłanych przez sądy i prokuratury na podstawie postanowień, dotyczących oceny stanu zdrowia psychicznego, poczytalności tempore criminis, zdolności do uczestnictwa w postępowaniu karnym, co do konieczności zastosowania środków zabezpieczających oraz w innych sprawach z zakresu prawa karnego i cywilnego. Klinika wydaje również opinie dotyczące ewentualnych, wynikających ze stanu psychicznego, przeszkód w zdolności do wykonywania zawodu, w sytuacji gdy instytucje do tego uprawnione (np. Izba Lekarska, Rada Adwokacka), w związku z toczącym się postępowaniem stwierdzają taka konieczność. Pracownicy Kliniki realizują programy naukowo-badawcze z zakresu psychiatrii sądowej, których wyniki publikują w czasopismach naukowych i prezentują na konferencjach naukowych w kraju i zagranicą. W Klinice około 40 osób corocznie odbywa staże z psychiatrii sądowej w ramach specjalizacji w zakresie psychiatrii. Pracownicy Kliniki prezentują zagadnienia psychiatrii i psychologii sądowej w ramach szkoleń podyplomowych dla lekarzy i psychologów oraz kursów prowadzonych w IPiN dla osób specjalizujących się w zakresie psychiatrii.

Publikacje (wybór)

 1. Bogdanowicz E., Hajdukiewicz D. (1997): Opinie sądowo-psychiatryczne wydane po obserwacjach szpitalnych w Polsce w latach 1995-1996: ocena poprawności pod względem formalnym. Post. Psychiatr. Neurol., 6, 461-469.
 2. Bogdanowicz E., Hajdukiewicz D. (1999): Opinie sądowo-psychiatryczne wydane po obserwacjach szpitalnych osób z zaburzeniami psychotycznymi: analiza rodzajów czynów karalnych. Post. Psychiatr. Neurol., 8, 277-289.
 3. Bogdanowicz E., Hajdukiewicz D. (1999): Opinie sądowo-psychiatryczne po obserwacjach szpitalnych osób z zaburzeniami psychotycznymi: ocena poczytalności i poważnego niebezpieczeństwa dla porządku prawnego. Post. Prychiatr. Neurol., 8, 291-298.
 4. Ciszewski L. (1995): Ogólna charakterystyka pacjentów wobec których stosuje się w szpitalach psychiatrycznych w Polsce środek zabezpieczający. Post. Psyciatr. Neurol., 4, 2, 140-156.
 5. Ciszewski L. (1996): Niebezpieczne dla otoczenia zachowania pacjentów hospitalizowanych na zasadzie środka zabezpieczającego. Post. Psychiatr. Neurol., 5, 421-428.
 6. Ciszewski L., Cynkier P. (1999): Ponowne zastosowanie środka zabezpieczającego: charakterystyka pacjentów. Post. Psychiatr. Neurol., 3, 299-305.
 7. Hajdukiewicz D. (1975): Katamnezy chorych z rozpoznaniem schizofrenii, alkoholizmu przewlekłego i zaburzeń osobowości internowanych przez sądy jako niebezpiecznych dla porządku prawnego. Post. Psychiatr. Neurol., IX, 2, 153-160.
 8. Hajdukiewicz D. (1977): Katamnezy pacjentów sądowie internowanych z rozpoznaniem otępiennego zespołu psychoorganicznego. Post. Psychiatr. Neurol., XI, 2, 197-203.
 9. Hajdukiewicz D: (1981): Alkoholicy a inni internowani. Problemy wymiaru sprawiedliwości. Materiały z Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej n.t. internowania pacjentów w szpitalach psychiatrycznych – Lubniewice 1979., 2 (20), 94-101.
 10. Hajdukiewicz D., Duriasz-Rowińska H. (1995): Niektóre problemy związane z związane z internowaniem w szpitalu psychiatrycznym sprawców karalnych czynów karalnych o poczytalności ograniczonej. Post.Psychiatr. Neurol.
 11. Hajdukiewicz D. (1997): Opiniowanie sądowo-psychiatryczne w przepisach nowych ustaw karnych (z !997). Post. Psychiatr. Neurol. 6, 4, 393-506.
 12. Hajdukiewicz D. (1998): Problematyka zaburzeń reaktywnych w aktualnym orzecznictwie sądowo-psychiatrycznym. Post.Psychiatr. Neurol., 7 suplement, 3 (8), 125-131).
 13. Hajdukiewicz D. (2001): Podstawy prawne opiniowania sądowo-psychiatrycznego w postępowaniu karnym, sprawach o wykroczeniach oraz w sprawach nieletnich. Wyd. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.
 14. Hajdukiewicz D. (2002): Uwarunkowania prawne opiniowania sądowo-psychiatrycznego w sprawach karnych i w sprawach nieletnich. Wyd. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.
 15. Heitzman J. (2002): Stres w etiologii przestępstw agresywnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 16. Heitzman J.(2003): Zespół stresu pourazowego w opiniowaniu psychiatrycznym, PTSD in judicaly psychiatric adjunction, Wiadomości Psychiatryczne, 6, 2/2003, 77-84.
 17. Heitzman J. (2003): Trudności w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym w stanach upić alkoholowych, Difficulties in forensic psychiatric opinion giving in states of alcohol intoxication, Wiadomości psychiatryczne, 6, 3/2003, 145-150.
 18. Heitzman J.(2003): Aspekty prawne leczenia psychiatrycznego. Legal aspects of psychiatry treatment. (w:) M. Rzewuska (red.), Leczenie zaburzeń psychicznych, Wyd. II poprawione i uzupełnione, PZWL, Warszawa, 363-402.
 19. Gierowski J.K., Heitzman J., Szymusik A. (2002): Psychiatria sądowa, Forensic psychiatry, [w:] A. Bilikiewicz, S. Pużyński, J. Rybakowski, J. Wciórka (red.) Psychiatria, Urban & Partner, Wrocław, T. 3, 429-468.
 20. Heitzman J. (2004): Błędy w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym – analiza zjawiska. False forensic expertise – analysis of the phenomenon. Psychiatria Polska, 2004, T. XXXVIII, 3, 385-394.
 21. Majchrzyk Z. (1995): Motywacje zabójczyń, alkohol i przemoc w rodzinie. Wyd. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa.
 22. Majchrzyk Z., Gordon T., Szblewska E. (1997): Zmiany w obrazie reaktywnych zaburzeń psychicznych i ich związek z rodzajami popełnianych przestępstw. Post. Psychiatr. Neurol.,6 suolement, 1 (14), 105-115.
 23. Majchryk Z., Gordon T., Szablewska E. (1998): Aktualny obraz zaburzeń reaktywnych u sprawców zabójstw, przestępstw gospodarczych, wypadków drogowych i osób znęcających się nad rodziną. Post. Psychiatr. Neurol., 7 suplement, 3 (8), 139-156.
 24. Majchrzyk Z. (2001): Nieletni, młodociani i dorośli sprawcy zabójstw.Wyd. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.
 25. Uszkiewiczowa L. (1960): Orzecznictwo sądowo-psychiatryczne w świetle 4200 ekspertyz szpitalnych. Archiw. Kryminal., I, 297-358.
 26. Uszkiewiczowa L. (1966): Zaburzenia reaktywne i symulacja w praktyce sadowo-psychiatryczne. Wyd. PZWL, Warszawa.
 27. Uszkiewiczowa L. (1972): Zares psychiatrii sądowej. Wyd. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 28. Uszkiewiczowa L. (1972): Hasła z zakresu psychiatrii sądowej. W Encyklope-Dyczny Słownik Psychiatrii. PZWL, Warszawa.

Klinika Psychiatrii Sądowej uczestniczy w konsultacjach i badaniach pacjentów leczonych w innych Klinikach IPiN, w sytuacjach związanych z indywidualnym rozstrzyganiem wybranych problemów prawnych i sądowo-psychiatrycznych.