Kierownik:

Dr n. hum. Maryla Sawicka
tel. 45 82 587, 45 82 762
e-mail: sawicka@ipin.edu.pl

Pracownicy naukowi:

Mgr Małgorzata Chądzyńska
tel. 45 82 521, 45 82 762

Pracownicy na etacie służby zdrowia:

Mgr Beata Kasperek-Zimowska
tel. 45 82 521
e-mail: zimowska@ipin.edu.pl

Mgr Katarzyna Spiridonow
tel. 45 82 521
e-mail: spiridon@ipin.edu.pl

Lek.med. Elżbieta Morzyńska – Trajdos
tel. 45 82 762

Lek.med. Edyta Adamska – Węgrzyn
tel. 45 82 762

Lek. med. Magdalena Zawilska
tel. 45 82 762

Mgr Anna Osuchowska
tel. 45 82 587, 45 82 762

Mgr Marta Giguere
tel. 45 82 587, 45 82 762

Mgr Anna Drożdżyńska
tel. 45 82 516, 45 82 762

Mgr Anna Grzelak–Teśniarz
tel. 45 82 516, 45 82 762

Mgr Katarzyna Charzyńska
tel. 45 82 521

e-mail: sierk@ipin.edu.pl

Mgr Anna Stołowska

tel./fax 858 91 72, tel. 45 82 521

e-mail: stolow@ipin.edu.pl

Struktura organizacyjna

Pracownia Rehabilitacji Psychiatrycznej

Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej

Punkt Konsultacyjny Rehabilitacji Psychiatrycznej przy PZP

Zespół Psychoterapeutyczny dla Pacjentów z Podwójną Diagnozą

Warsztat Terapii Zajęciowej (finansowany przez PFRON)

Klubokawiarnia “Warsztat” dla Pacjentów IPiN

Główne kierunki badawcze

 1. Deficyty poznawcze i funkcji społecznych osób chorych na schizofrenię
 2. Programy terapeutyczne dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi uzależnionych od środków psychoaktywnych
 3. Programy społeczne przeciwdziałające stygmatyzacji osób chorych psychicznie
  Ocena skuteczności metod behawioralno – poznawczych w rehabilitacji osób przewlekle chorych na schizofrenię.
  Jakość życia a czynniki psychospołeczne i rehabilitacja pacjentów przewlekle chorych na schizofrenię
 4. Badanie sposobów radzenia sobie z sytuacją choroby psychicznej w rodzinie.
  Czynniki osobowościowe i sposoby radzenia sobie matek w sytuacji choroby psychicznej dorosłego dziecka oraz sposoby radzenia sobie ze stresem u osób opiekujących się bliskimi chorymi psychicznie.
  Zjawisko etosu rodzinnego jako rzeczywistości tworzonej językowo oraz badanie narracji.

W ramach głównych kierunków badawczych

1/ Praca statutowa 2008-2009-2010
kierownik tematu – mgr Małgorzata Chądzyńska (etat naukowy)
“Porównanie obrazu siebie przed i po wystąpieniu kryzysu psychotycznego poprzez analizę narracji osób chorych na schizofrenię”

2/ Grant habilitacyjny z MNiSW na lata 2007-2010
(temat nr : 511 -111- 07004)
dr n.hum. Maryla Sawicka (etat służby zdrowia)
“Znaczenie stylu terapeutycznego w leczeniu osób chorych na schizofrenię”

3/ Przewód doktorski z zakresu psychologii :

a/ mgr Katarzyna Spiridonow (etat służby zdrowia)

“Osobowościowe korelaty jakości życia osób przewlekle chorych na schizofrenię”.
Otwarcie przewodu doktorskiego z zakresu psychologii w dn. 11.10.2007 r. na KUL.
Promotor – dr hab.Stanisława Steuden, prof. KUL.

b/ mgr Beata Kasperek – Zimowska (etat służby zdrowia)

“Osobowościowe korelaty radzenia sobie matek w sytuacji choroby psychicznej dorosłego dziecka”. Otwarcie przewodu doktorskiego z zakresu psychologii w dn. 25.06.2002 r. na KUL.
Promotor – dr hab. Stanisława Steuden, prof. KUL.

c/ mgr Małgorzata Chądzyńska (etat naukowy)

“Badanie wzorców motywacyjnych poprzez semantyczną analizę narracji rodzinnych”
Otwarcie przewodu doktorskiego z zakresu psychologii w dn.14.10.2003 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
Promotor prof. UW Elżbieta Dryll

d/ mgr Karina Kosznik (etat służby zdrowia)

“Pracoholizm i pasja twórcza a zmienne osobowościowe”.
Otwarcie przewodu doktorskiego z zakresu psychologii w dn. 12.06.2008 r. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii.
Promotorem była doc. Joanna Meder

4/ Temat badawczy

mgr Anna Osuchowska, mgr Marta Giguere, mgr Katarzyna Charzyńska (etaty służby zdrowia)
“Sytuacja psychospołeczna zdrowego rodzeństwa osób chorujących na schizofrenię”

5/ Przewód doktorski z zakresu medycyny :

a/ lek.med. Magdalena Tyszkowska

“Kryteria remisji a ocena poprawy i funkcjonowania chorych na schizofrenię pozostających w opiece psychiatrycznej ambulatoryjnej”
Otwarcie przewodu doktorskiego z zakresu medycyny w dn. 12.06.2008 r w Instytucie Psychiatrii i Neurologii
Promotorem była doc. Joanna Meder

b/ lek.med. Joanna Waniek

“Ocena rehabilitacji psychiatrycznej osób z podwójną diagnozą”
Otwarcie przewodu doktorskiego z zakresu medycyny w dn. 04.06.2009 r w Instytucie Psychiatrii i Neurologii
Promotorem była doc. Joanna Meder

Dydaktyka

Szkolenie osób pracujących z przewlekle chorymi psychicznie w zakresie psychiatrii, rehabilitacji, psychoterapii – lekarzy, psychologów, terapeutów.

Mgr K. Spiridonow,  mgr A. Osuchowska-Kościjańska, mgr B. Kasperek-Zimowska – kierowanie specjalizacjami w zakresie psychologii klinicznej.

Organizacja sympozjów szkoleniowo-naukowych na tematy związane z rehabilitacją w schizofrenii, psychiatrią środowiskową.

Publikacje (wybór)

 1. Dąbrowski S., Stańczak T.(1988) Recent developments in the care, treatment and rehabilitation of the chronic mentally ill in Poland. w: Hospital and Community Psychiat., Washington, 36, 6, 657-661.
 2. Meder J. (1995) Aktywny udział pacjentów w leczeniu farmakologicznym, Fundacja IPiN, Warszawa.
 3. Meder J. (red) (1996) Trening umiejętności społecznych w rehabilitacji zaburzeń psychicznych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 4. Meder  J. (red) (2000)Rehabilitacja przewlekle chorych psychicznie. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków
 5. Meder J., Morawiec M., Sawicka M. (1997) Evaluation of the Medication Management Module in Poland. International Review of Psychiatry, 10, 63-67.
 6. Meder J., Cechnicki A. (2002) Rehabilitacja osób chorych psychicznie w Polsce. W: J. Rybakowski, A. Bilikiewicz (red.). Psychiatria w Polsce, WPA, PTP, Gdańsk, 2002, 137- 153
 7. Meder J. (2001) Rehabilitacja wczesnej schizofrenii. W: M. Jarema (red.) Pierwszy epizod schizofrenii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, 180- 197
 8. Meder J. (red.) (2002) Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice
 9. Meder J. (2002) Ocena efektów zastosowania “Treningu radzenia sobie z objawami choroby” w rehabilitacji pacjentów chorych na schizofrenię, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
 10. Meder  J. (red.) (2003) Problemy zdrowia psychicznego kobiet. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków
 11. Meder J. (red.) (2004) Pacjenci z podwójną diagnozą – problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków
 12. Chądzyńska M. (2004) Analiza wzorców motywacyjnych  w narracjach  rodzinnych. W: E. Dryll, A. Cierpka (red) Narracja. Koncepcje i badania psychologiczne. Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN Warszawa
 13. Kasperek-Zimowska B. (2004) Teoria redefiniowania roli rodzica według P. J .Milliken na tle innych modeli badawczych obejmujących opiekę nad dorosłą osobą przewlekle chorą na schizofrenię. Psychiatria  1, 31-36.
 14. Sawicka M. (2000) Możliwość modyfikowania deficytów poznawczych  obserwowanych w obszarze funkcjonowania społecznego u osób przewlekle chorych na schizofrenię. Psychiatria Polska
 15. Sawicka M.  (2004) Rola substancji psychoaktywnych w przebiegu schizofrenii – podatność na stres i sposoby radzenia sobie z nim przez osoby chore na schizofrenię i używające substancji psychoaktywnych. W: J.Meder (red) Pacjenci z podwójną diagnozą – problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Biblioteka Psychiatrii Polskiej ,Kraków , 37-52
 16. Spiridonow K., Kasperek-Zimowska B., Chądzyńska M. (2004) Jakość życia a funkcjonowanie pacjentów chorych na schizofrenię. Psychiatria Polska, 38,3 (supl..) 252-253.
 17. Meder J. (2006) Schizofrenia i uzależnienie. Podwójna diagnoza – podwójne leczenie. 21 – 22.04.2006 r., 24-27.
 18. Meder J., Charzyńska K., (2006) Przeciwdziałanie samobójstwom w schizofrenii. Wiadomości Psychiatryczne 9(1), 33-37.
 19. Zawilska M., Giguere M.(2006) Ojcostwo po rozwodzie. Psychoterapia, 2(137), 71-80.
 20. Jarema M,. Kiejna A., Landowski J., Meder J., Rabe-Jabłońska J., Rybakowski J  (2006) Standardy leczenia farmakologicznego schizofrenii. Psychiatria Polska 2006,tom XL, 6, 1171-1205.
 21. Jarema M., Meder J., Araszkiewicz A., Chądzyńska M . (2006)Adherence to antipsychotic treatment.ADHES Program in Poland. European  Psychiatry .vol.21-suppl., p120.
 22. Sawicka M., Chądzyńska M., Spiridonow K. (2006) Podwójna diagnoza u kobiet i mężczyzn. Wiadomości Psychiatryczne,2, 31.
 23. Sawicka M., Chądzyńska M., Spiridonow K (2006) Anhedonia jako marker fenotypowy schizofrenii – implikacje rodzinne. Przegląd badań. Wiadomości Psychiatryczne,2. 30.
 24. Meder J. (2006) Ocena efektów zastosowania “Treningu radzenia sobie z objawami choroby” w rehabilitacji pacjentów chorych na schizofrenię. W: Psychoterapia schizofrenii. Meder J., Sawicka M. (red.) Biblioteka Psychiatrii Polskiej, 133-147
 25. Sawicka M.(2006) Nabywanie kompetencji społecznych przez osoby przewlekle chore na schizofrenię – analiza w paradygmacie  behawioralno-poznawczym. W: Psychoterapia schizofrenii. Meder J., Sawicka M. (red.) Biblioteka Psychiatrii Polskiej, 149-176.
 26. Spiridonow K. (2006) Problem subiektywnej jakości życia w badaniach nad skutecznością terapii w schizofrenii. W: Psychoterapia schizofrenii. Meder J., Sawicka M. (red.) Biblioteka Psychiatrii Polskiej, 127-132.
 27. Meder J., Sawicka M. (red) (2006) Psychoterapia schizofrenii. Biblioteka Psychiatrii Polskiej,
 28. JAREMA M.,. MEDER  J., ARASZKIEWICZ A., CHĄDZYŃSKA  M., (2007) Ocena współpracy chorych na schizofrenię w przyjmowaniu leków przeciwpsychotycznych. Program ADHES w Polsce.  Wiadomości Psychiatryczne 10(1), 27-34.
 29. MEDER J., KAŁWA A., ROSENFELD M., (2007) Podwójna diagnoza – “podwójne” problemy, aktualne koncepcje terapeutyczne. Psychiatria  2006,tom 3,nr 4 ,154-159.
 30. MEDER J., ADAMSKA -WĘGRZYN E.,( 2007 ) Leczenie i rehabilitacja  schizofrenii przewlekłej. , Lek w Polsce  8, 98-103.
 31. MEDER J., TYSZKOWSKA  M., (2007) Lekooporność rzekoma. Psychiatria 2007, tom 4 nr 2, 53 – 59.
 32. PAWŁOWSKA  B., TOMANKIEWICZ –ZAWADZKA  A., ILNICKA A., OGDANOWICZ  J., WCIÓRKA  J., SZAFRAŃSKI  T., WOŻNIAK  P., MEDER J., SZANIAWSKA –BARTNICKA A., ZDZIENBICKA  E., SZIRKOWIEC  W., ZAREMBA J., (2007)
 33. Badania nad występowaniem delecji 22q11.2 u osób z chorobą psychiczną. Psychiatria Polska 2007, tom XLI, nr 2, 251-260..

 34. SPIRIDONOW  K., ORZECHOWSKA Z., (2007) Kompetencje społeczne osób z podwójną diagnozą – przegląd literatury. Psychiatria Polska 2007, tom XLI, nr 1., 53-61.
 35. BEDNAREK A., (2007) Terapia zajęciowa w psychiatrii. Psychiatria Polska  2007, tom XLI, nr 3 , 201.
 36. CHĄDZYŃSKA  M., (2007) Wsłuchaj się w moją opowieść … Zastosowanie analizy narracji dla diagnozy i terapii małżeństwa. Psychiatria Polska  2007, tom XLI, nr 3 ,210-211.
 37. CHĄDZYŃSKA  M., KASPEREK- ZIMOWSKA  B. ,SAWICKA  M., (2007)  Psychoedukacja wśród osób chorych na schizofrenię – badania na temat sposobów prowadzenia zajęć i oczekiwań. Doniesienie wstępne. Psychiatria Polska  2007, tom XLI, nr 3 , 211.
 38. KASPEREK – ZIMOWSKA  B., (2007) Teorie i modele badawcze ujmujące zjawisko opieki nad dorosłą osobą chorą psychicznie. Psychiatria Polska  2007, tom XLI, nr 3 , 247.
 39. KASPEREK – ZIMOWSKA  B.,, (2007) Wybrane teorie opisujące opiekę nad dorosłą osobą przewlekle chorą na schizofrenię. . Psychiatria Polska  2007, tom XLI, nr 3 , 70.
 40. KASPEREK – ZIMOWSKA  B.,  SAWICKA M., CHĄDZYŃSKA  M., (2007)  Poczucie koherencji i sposoby radzenia sobie ze stresem u osób opiekujących się bliskimi chorymi psychicznie.Psychiatria Polska  2007, tom XLI, nr 3 , 246.
 41. KASPEREK – ZIMOWSKA  B.,  SPIRIDONOW  K., (2007)  Rola i doświadczenie ojców w opiece nad dorosłym  dzieckiem przewlekle chorym na schizofrenię. Psychiatria Polska  2007, tom XLI, nr 3 ,246- 247.
 42. KOBAYASHI  J., BEDNAREK  A., (2007) Trening aktywnego słuchania muzyki w rehabilitacji pacjentów z psychozami z kręgu schizofrenii – prezentacja koncepcji oraz wstępnych wyników.  Psychiatria Polska  2007, tom XLI, nr 3 , 252.
 43. MEDER  J.(2007)   Standardy leczenia stanów nagłych w psychiatrii. Psychiatria Polska  2007, tom XLI, nr 3 ,97.
 44. MEDER  J., CHARZYŃSKA  K., ORZECHOWSKA  A., (2007) Przeciwdziałanie samobójstwom w psychiatrii Psychiatria Polska  2007, tom XLI, nr 3 , 96-97
 45. MEDER J., KAŁWA  A., ROSENFELD M,  (2007) Podwójna diagnoza – “podwójne” problemy, aktualne koncepcje terapeutyczne. Psychiatria Polska  2007, tom XLI, nr 3 ,97.
 46. SAWICKA  M., (2007)  Relacja terapeutyczna w schizofrenii. .Psychiatria Polska  2007, tom XLI,nr 3,147.
 47. SAWICKA  M., (2007)  Terapeuta w procesie leczenia schizofrenii. . Psychiatria Polska  2007, tom XLI, nr 3 , 146-147.
 48. SAWICKA  M., OSUCHOWSKA  A., MEDER  J., WANIEK  J., Podwójna diagnoza – opis przypadku. Psychiatria Polska  2007, tom XLI, r 3 ,317.
 49. SAWICKA  M.., CHĄDZYŃSKA  M., KASPEREK – ZIMOWSKA  B., (2007) Styl pracy z osobami chorymi na schizofrenię – lekarzy i psychologów. Psychiatria Polska  2007, tom XLI ,nr 3 ,317.
 50. SPIRIDONOW  K., (2007) Czy mężczyżni mają trudniej ?  Schizofrenia u kobiet i mężczyzn. . Psychiatria Polska  2007, tom XLI, nr 3 , 326.
 51. WANIEK  J., KĘDRA M., LEWANDOWSKA  A., DRYŁO  E., ROZENFELD  M.,(2007)   Grupa terapeutyczna dla osób z podwójną diagnozą – doświadczenia własne. . Psychiatria Polska  2007, tom XLI,nr 3 , 176.
 52. CHĄDZYNSKA  M.,(2007)  Opisy działań a poczucie wpływu na  otaczającą rzeczywistość, wykorzystanie nominalizacji w autonarracjach rodzinnych. Książka streszczeń “Życie człowieka w wielkich i małych narracjach” 27-29.09.2007 Polanica Zdrój . str.2.
 53. MEDER J., (2007) Ocena funkcjonowania pacjenta ze schizofrenią jako czynnik warunkujący wybór leczenia . w : Pamiętnik I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej  Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii ”Funkcje poznawcze a farmakoterapia”. Wisła 13.15.12.2007 s.49
 54. BRODNIAK  W., KASPEREK – ZIMOWSKA  B., SAROL – KULKA A.,  (2007)  Zaburzenia  seksualne w chorobach psychicznych.  W: O Seksualności osób niepełnosprawnych. Ostrowska A. (red). Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, 64-78.
 55. MEDER  J., SAWICKA  M., (2007)   Inne formy leczenia depresji. W : Depresja w praktyce lekarza rodzinnego . JAREMA  M (red).  Wydawnictwo Medyczne Termedia. Poznań. 97-107.
 56. OSUCHOWSKA  A., CHARZYŃSKA  K., (2007)  Zdrowe rodzeństwo osób chorych na schizofrenię. W: Rodzin  z dzieckiem z niepełnosprawnością   pod red. PISULA  E., DANIELEWICZ  D. Wydawnictwo Harmonia Gdańsk, 2007., s.87-100.
 57. MEDER J., (red.),(2007) Zachowania agresywne przeciwdziałanie, leczenie. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2007.
 58. MEDER  J., (red) (2007)  Poradnik dla wszystkich dotkniętych przez schizofrenię. Bristol-Myers Squibb Company.2007
 59. CHĄDZYŃSKA M., MEDER J., TYSZKOWSKA M. (2008) Współpraca w leczeniu schizofrenii – wyniki projektu.  ADHES (pogłębiona analiza);. Psychiatria Polska ,tom XLII , 4, 561-570.
 60. KASPEREK –ZIMOWSKA B. ,BRODNIAK W.,SAROL-KULKA A. (2008) ;.Zaburzenia seksualne w schizofrenii – przegląd badań.; Psychiatria Polska t.XLII,1, s.97-105.
 61. KOZAKIEWICZ B., CHĄDZYŃSKA M.; (2008) Czy wiedzieć znaczy robić? Profilaktyka raka szyjki macicy wśród warszawianek. Czy radioterapeuci stracą pracę ?; W: Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum
  Onkologii, t5,suppl. 1.s.198
 62. MEDER J., JAREMA M.,ADAMSKA-WĘGRZYN E., HABRAT B., HEITZMAN J., KOSZEWSKA I., PARNOWSKI T., SZAFRAŃSKI T., WOŻNIAK A.,(2008) ;Stany nagłe w psychiatrii.; Psychiatria Polska ,
  tom XLI ,6 871-938.
 63. MEDER J., ORZECHOWSKA A., ROZENFELD M.(2008) Jak efektywnie pomóc chorym z rozpoznaniem podwójnej diagnozy?; Psychiatria tom 5, supl. A ,.s.11.
 64. SAWICKA M., MEDER J. (20078) Znaczenie punktu konsultacyjnego doradztwa zawodowego w przełamywaniu  niepełnosprawności psychicznej. Psychiatria Polska  6(2008) s.959-967.
 65. SAWICKA M.,OSUCHOWSKA A., WANIEK J., MEDER J. (2008) Zjawisko podwójnej diagnozy. Psychoterapia  3(2008),s.75-83
 66. MEDER J.,JAREMA M.,ARASZKIEWICZ A.(2008) Psychiatryczna opieka środowiskowa w Polsce.. Raport. Wydawnictwo Medyczne Termedia Poznań
 67. CHĄDZYŃSKA M. (2008) Modalność w tekście a ustosunkowanie do świata. Wybrane aspekty metody badania autonarracji. W: Narracja. Teoria i praktyka. .Janusz B., Gdowska K., Barbaro B.(red).Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2008. s.171-188.
 68. CHĄDZYŃSKA M (2008)  Rodzina i praca w ujęciu systemowym. W: Elastyczne formy pracy w praktyce doradczej. Poradnik dla psychologów, doradców zawodowych i personalnych. Skarzyński M. (red).
  WSE Białystok .,s. 166-204
 69. KASPEREK –ZIMOWSKA B.,SAWICKA M., SPIRIDONOW K. (2008).;Rola i doświadczenie ojców w opiece nad dorosłym dzieckiem przewlekle chorym na schizofrenię – na podstawie literatury. W : Zaburzenia  psychiczne u mężczyzn. Wybrane zagadnienia. MEDER J., SAWICKA M., (red)  Biblioteka Psychiatrii Polskiej, 71 -79.
 70. MEDER J.(2008) Rehabilitacja .W: Schizofrenia. Pierwszy epizod. JAREMA M. (red.) Wydawnictwo VIA MEDICA, Gdańsk, 162-182\
 71. SAWICKA M., KASPEREK –ZIMOWSKA B.(2008) Problematyka podwójnej diagnozy u mężczyzn. W : Zaburzenia  psychiczne u mężczyzn. Wybrane zagadnienia. MEDER J., SAWICKA M., (red)  Biblioteka Psychiatrii Polskiej, 59-69
 72. SPIRIDONOW K., CHARZYŃSKA K., KASPEREK-ZIMOWSKA B. (2008)Schizofrenia kobiet i mężczyzn – podobieństwa i różnice. W : Zaburzenia  psychiczne u mężczyzn. Wybrane zagadnienia. MEDER J., SAWICKA M., (red)  Biblioteka Psychiatrii Polskiej, 47-58.
 73. MEDER J., SAWICKA M. (2008); Zaburzenia psychiczne u mężczyzn. Wybrane zagadnienia.; Biblioteka Psychiatrii Polskiej.
 74. JAREMA M.,MEDER J.,ARASZKIEWICZ A.,TYSZKOWSKA M.(2008); Leki przeciwpsychotyczne w praktyce lekarz psychiatry. Leczenie pierwszego epizodu schizofrenii; Psychiatria Polska ,tomXLII,6 – 2008 ,841-858.
 75. MEDER J.,TYSZKOWSKA M., JAREMA M., ARASZKIEWICZ A., SZAFRAŃSKI T.(2008); Leki przeciwpsychotyczne w praktyce lekarz psychiatry. Leczenie pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii lekoopornej.; Psychiatria Polska, tomXLII, 6 – 2008, 859 -873.

Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej

Ordynator Oddziału - Psycholog kliniczny Dr n. hum. Maryla Sawicka

Oddział Dzienny realizuje nowoczesny program rehabilitacji  dla osób z rozpoznaniem zaburzeń psychotycznych z kręgu schizofrenii, szczególnie wskazany jest dla pacjentów :

 • o długim stażu chorobowym,
 • z przewlekle utrzymującymi się objawami psychotycznymi,
 • z dużymi deficytami umiejętności społecznych, u których ze względu na sytuację życiową, wymagana jest poprawa kompetencji społecznych, zaradności i samodzielności życiowej.

Przyjmowani są również pacjenci o krótkim stażu chorobowym, ale niekorzystnym obrazie i przebiegu choroby lub niewielkich postępach w dotychczas stosowanych oddziaływaniach leczniczo – rehabilitacyjnych, u których wskazany jest trening aktywnego udziału we własnym leczeniu, zapobieganiu nawrotom, poprawa współpracy z personelem medycznym.

W oddziale dokonywana jest specjalistyczna, kompleksowa diagnoza pacjenta:

 • pacjent  objęty  jest pełną opieką medyczną, lekarsko-pielęgniarską oraz psychologiczną,
 • specjalistycznymi oddziaływaniami terapeutycznymi w zakresie optymalnej farmakoterapii podtrzymującej, treningami i innymi zajęciami grupowymi, nastawionymi na podnoszenie społecznych kompetencji pacjenta, a zwłaszcza poprawę w zakresie aktywnego udziału we własnym leczeniu i samoobsłudze oraz psychologiczną pomoc indywidualną,
 • pomoc w zaspokajaniu potrzeb socjalnych i bytowych,
 • współpracą i pomocą rodzinie  pacjenta – systemowa diagnoza i terapia rodzin, grupowe i indywidualne zajęcia psychoedukacyjne, grupa wsparcia,
 • przygotowaniem do podjęcia aktywności społecznej i zawodowej w ramach  placówek pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej lub zakładach pracy chronionej.

1.Zajęcia w Oddziale odbywają się od poniedziałku do piątku.

Godziny posiłków: śniadanie 8.30-9.30, obiad 13.00 – 13.30

2. Badania laboratoryjne wykonuje się w godzinach 8.00 – 8.45

3. Skargi pacjentów przyjmuje Kierownik Kliniki Rehabilitacji.

Zespół Psychoterapeutyczny dla Pacjentów z Podwójną Diagnozą

Nadzór merytoryczny nad Zespołem sprawuje Kierownik Kliniki Rehabilitacji Psychiatrycznej.

Etaty Zespołu należą do Poradni IPiN.

Do grupy kwalifikowani są pacjenci z rozpoznaniem schizofrenii, psychoz schizoafektywnych lub choroby afektywnej jedno lub dwubiegunowej wg DSM IV oraz z poważnym problemem nadużywania alkoholu lub substancji psychoaktywnych  (celowo użyto słowo nadużywanie a nie tylko uzależnienie). Pacjenci kierowani są zarówno z  Klinik IPiN jak i z Poradni Psychiatrycznych.

Terapeutka nawiązuje kontakt z pacjentem podczas  jego leczenia w oddziale pełnodobowym. Po wypisie pacjenci,którzy chcą podjąć próbę aktywnej walki z nałogiem, są obejmowani lekarską opieką ambulatoryjną w Punkcie konsultacyjnym Poradni IPiN. Jednocześnie namawiani są do aktywnego udziału w grupach psychoterapeutycznych.

Oferta terapeutyczna obejmuje:

 • terapię grupową – zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, ich celem jest dostarczanie pacjentom podstawowej wiedzy z zakresu uzależnienia od alkoholu, wydłużanie okresu abstynencji pacjentów oraz udzielanie wsparcia,
 • terapię indywidualną – raz na dwa tygodnie, jej celem jest udzielanie wsparcia i praca z aktualnymi problemami pacjenta,
 • spotkania dla rodzin – odbywają się raz w miesiącu i mają na celu przekazanie informacji o chorobach i ich leczeniu oraz udzielenie wsparcia,
 • psychoedukację oraz trening umiejętności społecznych – zajęcia odbywają się raz w tygodniu , mają na celu przekazanie informacji na temat zaburzeń psychicznych oraz poprawę kompetencji społecznych,
 • trening relaksacyjny – odbywa się raz w tygodniu.

Planowane jest włączenie do programu grupy wsparcia dla pacjentów, którzy zakończyli terapię.

Punkt Konsultacyjny Rehabilitacji  Psychiatrycznej przy PZP

Obejmuje opieką pacjentów od lat związanych z Oddziałem Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej oraz pacjentów z podwójną diagnozą.

Warsztat Terapii Zajęciowej

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej - Mgr Anna Stołowska

Warsztat Terapii Zajęciowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii został uruchomiony 0l.VIII.93 r.

Działalność WTZ jest finansowana przez Urząd Miasta Stołecznego ze środków Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

W zajęciach w WTZ uczestniczy 39 osób, które z powodu zaburzeń psychicznych mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i wskazania do uczestnictwa w terapii zajęciowej .

Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone w WTZ można podzielić na 4 grupy:

A) nastawione na podniesienie sprawności psychofizycznej, poprawę przystosowania i funkcjonowania społecznego (indywidualnie dostosowane do potrzeb uczestników elementy treningów umiejętności społecznych, samoobsługi, sprzątania, mycia, prania, planowania i robienia zakupów, racjonalnego odżywiania),

B) terapia zajęciowa: szycie ręczne i maszynowe, haftowanie, ceramika, tkactwo, malowanie na szkle, artystyczne układanie bukietów.

C) przygotowanie do pracy: obsługa kserokopiarki, podstawy obsługi komputera, obsługa maszyn dziewiarskich, maszyn do zgrzewania folii

D) Zajęcia kulturalno-rekreacyjne, które stwarzają możliwość nawiązania kontaktów, przyjaźni, ułatwiają aktywność (wspólne wyjścia do teatru, kina, na koncerty, na wystawy, do muzeum).

Zajęcia w WTZ odbywają się od poniedziałku do piątku.

Klubokawiarnia “Warsztat” dla Pacjentów IPiN

Klubokawiarnia “Warsztat” jest dostępne dla wszystkich pacjentów a jego działalność jest wielokierunkowa, nastawiona na potrzeby chorych. Uczestnictwo w życiu kulturalnym IPiN odbywa się poprzez organizowanie paneli dyskusyjnych dotyczących problemów politycznych, społecznych, często zdrowotnych i innych. Dostęp do szeroko rozumianej terapii przez sztukę – biblioterapii, choreoterapii, psychorysunku a także sukcesywnie odbywających się popołudniowych spotkań z teatrem oraz twórczością własną połączoną z wystawiennictwem prac pacjentów.