TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

          Celem prowadzonych treningów jest uczenie adekwatnego reagowania w sytuacjach interpersonalnych. W toku tych ćwiczeń wykorzystujemy różne techniki np. modelowanie określonych zachowań, dawanie uczestnikom treningu instrukcji, jak mają się zachować, odgrywanie ról i udzielanie informacji zwrotnych na temat sposobu, w jaki pacjent powtórzył zachowanie, którego się uczy. Osoby są zachęcane do wypróbowywania nowych sposobów zachowania się w środowisku społecznym (Rakowska, 2005).
          Na treningach dużo uwagi poświęca się zasadom efektywnej komunikacji. Podkreślamy istotną rolę komunikatów pozawerbalnych i ich spójność z treścią przekazów werbalnych. Uczestnicy treningu mają możliwość uczenia się aktywnego słuchania, nawiązywania i podtrzymywania rozmowy. Dowiadują się, w jaki sposób mówić o emocjach i wprost wyrażać swoje zdanie. Wprowadzamy pewne elementy asertywności, np. reagowanie na krytykę, odmawianie. Wspólnie omawiamy konsekwencje przyjmowania uległej bądź agresywnej postawy wobec innych ludzi.
          Część zajęć poświęcona jest umiejętności rozwiązywania problemów i osiągania wyznaczonych celów. Podkreślamy rolę, jaką w zapobieganiu nawrotom odgrywa sprawne rozwiązywanie problemów. W oparciu o doświadczenie pacjentów omawiamy style takich działań. Na zajęciach uczestnikom proponujemy jedną z metod rozwiązywania problemów- sześciostopniową metodę ustrukturalizowaną, opracowaną przez Faloona i wsp. Jest to metoda „krok po kroku”, w której poszczególne etapy wyglądają następująco:
Krok 1 zdefiniowanie problemu.
Krok 2 szukanie możliwych rozwiązań.
Krok 3 ocena zalet i wad poszczególnych rozwiązań.
Krok 4 wybór najlepszego rozwiązania.
Krok 5 zaplanowanie realizacji wybranego rozwiązania.
Krok 6 sprawdzenie, czy działanie przeprowadzono i czy problem został rozwiązany.
          Innym zagadnieniem poruszanym w ramach treningu są sposoby radzenia sobie ze stresem. Pacjenci mają okazję do tego by określić swój styl radzenia sobie w sytuacjach stresowych, a także zastanowić się nad efektywnymi sposobami radzenia sobie w trudnych okolicznościach. Zapoznajemy ze sposobami relaksacji, w tym technikami oddechowymi. Uczestników treningu uczymy technik planowania i gospodarowania czasem.
          Sam pobyt na oddziale dostarcza wielu możliwości ćwiczenia i rozwijania umiejętności społecznych poprzez sprawowanie dyżurów, prowadzenie zebrań społeczności, prezentowaniu przeglądu prasy, organizowaniu wycieczek dla grupy.

Mgr Edyta Chaber – psycholog oddziału F10