• Specjalizacja Zakładu-diagnostyka i obrazowanie układu nerwowego
 • Posiadamy najdłuższe doświadczenie w opisywaniu CT i MNR.
 • Nasz zakład posiadał pierwszy aparat MNR w Polsce!!

O nas

Kierownik:

 • dr n. med. Wojciech Czepiel

Kadra:

 • 8 lekarzy
 • 16 techników radiologów i pielęgniarek
 • 1 inżynier

Struktura organizacyjna

 • Pracownia Radiodiagnostyki Ogólnej i Ultrasonografii
 • Pracownia Tomografii Komputerowej
 • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
 • Pracownia Radiologii Zabiegowej

Zakres działalności, możliwości diagnostyczne

W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wykonywane są diagnostyczne badania obrazowe z wykorzystaniem konwencjonalnych cyfrowych aparatów radiologicznych, tomografów komputerowych, rezonansu magnetycznego oraz aparatów do ultrasonografii. Wykonywane są badania diagnostyczne klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy mniejszej, kości całego ciała.W pracowni ultrasonografii prowadzona jest diagnostyka szyi (tarczyca, naczynia, węzły chłonne, guzy tkanek miękkich), jamy brzusznej (wątroba, trzustka ,śledziona , nerki, moczowy ,pęcherz moczowy nadnercza, żyła główna dolna z żyłami dochodzącymi , aorta brzuszna z tętnicami odchodzącymi, miednicy mniejszej ; pęcherz moczowy gruczoł krokowy, narząd rodny.
W Pracowni Tomografii Komputerowej, posiadającej Tomograf Komputerowy 32 warstwowy (firmy GE Lightspeed 32Pro)  prowadzona jest diagnostyka głowy tkanki mózgowej (w tym perfuzja),naczyń mózgowych, twarzoczaszki (oczodołów, piramidy kości skroniowej, zatok obocznych nosa, nosogardła) szyi (nosogardło, krtań, węzły chłonne, ślinianki , tarczyca , tkanki miękkie szyi), klatki piersiowej ( ściana klatki piersiowej, miąższ płucny, HRCT, śródpiersie, jamy brzusznej (wątroba-dynamiczne, trzustka, śledziona, układ moczowy,) miednicy mniejszej (narząd rodny, gruczoł krokowy, pęcherz moczowy).
Prowadzone są również badania naczyniowe – badanie Angio-CT: aorta piersiowo-brzuszna, tętnice odchodzące od łuku aorty, tętnice szyjne, tętnice wewnątrzczaszkowe i perfuzja mózgu.

Prowadzenie wielu badań stało się możliwe dzięki instalacji 32 warstwowego tomografu – GE Lightspeed 32Pro.

W Pracowni Rezonansu Magnetycznego posiadającej nowy (2009) aparat wysokopolowy 1,5T . Skaner wyposażony jest w specjalne cewki umożliwia badanie głowy, szyi, kręgosłupa szyjnego. Specjalizujemy się w badaniach ośrodkowego układu nerwowego.

Praca naukowa

Poza pracą diagnostyczną w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej prowadzone są badawcze prace kliniczne, które zaowocowały uzyskaniem przez lekarzy tytułów doktora nauk medycznych.

Główne kierunki badawcze

 • Choroba niedokrwienna mózgu ( perfuzja CT, dyfuzja i perfuzja MR)
 • Padaczka ( z wykorzystaniem metody perfuzji MR)
 • Zespół CADASIL
 • Ataksja móżdzkowo – rdzeniowa
 • Wady rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego.
 • Badania ośrodkowego układu nerwowego chorób uwarunkowanych genetycznie
  • choroba Wilsona
  • fakomatozy
 • Diagnostyka chorób istoty białej mózgu ( w tym, spektroskopia MR)
 • Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego ( z wykorzystaniem badania perfuzji i spektroskopii MR)

Dydaktyka

Zakład uzyskało prawo do prowadzenia specjalizacji z zakresu:

 • Radiologii – Diagnostyki Obrazowej.
 • Poza tym szkolenie dyplomowe z zakresu nowoczesnych metod diagnostycznych w neuroradiologii lekarzy:
  • neurologów,
  • neurochirurgów,
  • psychiatrów.
 • W pracowniach CT i MR szkolenia na stanowiskach roboczych dla średniego personelu medycznego:
  • technicy elektroradiologii
  • pielęgniarki

Publikacje (wybór)

 1. Poniatowska R., Lusawa M., Krakiewicz J., Sobczyk W., Witkowski G.(2008)Badanie dyfuzyjne DWI metodą rezonansu magnetycznego wraz z wyliczeniem mapy współczynników dyfuzji ADC w wykrywaniu świeżych ognisk demielinizacyjnych oraz zmian współczynnika dyfuzji istoty białej mózgowia u chorych na stwardnienie rozsiane. Postępy Psychiatrii i Neurologii.Vol 17(3),201-206
 2. Poniatowska R., Krawczyk R., Joachimowicz E., Bogusławska R. (2000) MRI study of patients with neurological symptoms of vascular damage of brain stem. Magma, 11, suppl. 1, 510.
 3. Poniatowska R., Krawczyk R., Kozłowski P. (1997) MR examination and follow – up in patients with Wilson Disease. European Journal of Neurology, suppl.1, 125.
 4. Poniatowska R., Krawczyk R., Milewska E., Piłkowska E., Hoffman D., Rakowicz R., Bogusławska R., Rejnowski G. (2000) MRI brain study of patients with spinocerebellar ataxia type 1. Magma, 11, Suppl. 1, 522.
 5. Poniatowska R., Krawczyk R., Palasik W., Bogusławska R. (2000) MRI study of patients with cerebral lesions and neurological symptoms in course of systemic lupus erythematosus. J. Neurol., 247, suppl. 3, 847.
 6. Poniatowska R., Krawczyk R., Palasik W., Bogusławska R. (2000) MRI study of patients with cerebral lesions and neurological symptoms in course of systemic lupus erythematosus (SLE). Magma, 11, suppl. 1, 521.
 7. Poniatowska R., Palasik W., Kuczyńska A., Krawczyk R., Bogusławska R. (2002) Zmiany w mózgowiu w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego w badaniu metodą rezonansu magnetycznego. Pol. J. Radiol., 67 (4),14-17
 8. Poniatowska R., Koziarski A., Krawczyk R., Bogusławska R, Kozłowski P.,(2002) MR study of patients with neurofibromatosis type 2 and their families. European Radiology, suppl.1, 12, 470
 9. Poniatowska R., Mendel T., Krawczyk R., Ryterski J., Bogusławska R. (2002) Correlation between MR image and clinical stage of patients with Wallerian degeneration. Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine, 15,136.
 10. Poniatowska R., Kwiatkowska B., Krasuski M., Ryterski J., Krawczyk R., Bogusławska R., Kozłowski P. (2001) badania MR odcinka szyjnego kręgosłupa w reumatoidalnym zapaleniu stawów z uwzględnieniem metodyki badania i stosowanych pomiarów Pol. Przegl. Radol. 66, 4, 20-24
 11. Poniatowska R., Habib N., Krawczyk R., Rakowicz M., Niedzielska K., Hoffman D., Jaubowska T., Bogusławska R., (2001) Korelacja pomiędzy obrazem rezonansu magnetycznego a symptomatologią kliniczną, obciążeniem genetycznym, badaniami neuropsychologicznymi u osób z młodzieńczą postacią choroby Huntingtona Case Rep Clin Pract Re, 2, 140-146
 12. Poniatowska R., Krawczyk R., Joachimowicz E., Bogusławska R. (2001) Correlation of clinical symptoms of brain stem damages with magnetic resonance image. European Radiology, suppl. 1, 11, 2, 433
 13. Poniatowska R., Krawczyk R., Kwiatkowska B., Bogusławska R., (2001) MRI study of the cervical spine of patients with neurological symptoms with rheumatoid arthritis. European Radiology , suppl. 1, 11, 2, 423
 14. Poniatowska R., Krawczyk R., Rejnowski G., Bogusławska R., Milewska D., Piłkowska E., Hoffman D., Rakowicz M., Kozłowska P., Zaremba J. (2001) Clinical stage and magnetic resonance correlation in patients with spinocerebellar ataxia type 1, J. Neurol. 248, suppl. 2, 183