Kierownik: dr Daria Biechowska, e-mail: dbiechowska@ipin.edu.pl

Sekretariat: Edyta Włodarczyk, e-mail: zzp@ipin.edu.pl, tel. +48 (22)45 82 615, faks +48 (22)85 89 174

Pracownicy naukowi i naukowo-techniczni:

mgr Krzysztof Bobrowski, e-mail: kbob@ipin.edu.pl
mgr Ludmiła Boguszewska, e-mail: boguszew@ipin.edu.pl, tel. 22 2182 224
mgr Anna Borucka, e-mail: aborucka@ipin.edu.pl
dr n. hum. Włodzimierz Adam Brodniak, e-mail: brodniak@ipin.edu.pl, tel. 22 4582 659
mgr Grażyna Herczyńska, e-mail: hercz@ipin.edu.pl, tel. 22 4582 542
mgr Wanda Langiewicz, e-mail: langiew@ipin.edu.pl, tel. 22 4582 726
dr n. med. Danuta Milewska, e-mail: milewska@ipin.edu.pl, tel. 22 4582 776
dr Katarzyna Okulicz-Kozaryn, e-mail: kokulicz@ipin.edu.pl
dr Krzysztof Ostaszewski, e-mail: ostasz@ipin.edu.pl
dr Agnieszka Pisarska, e-mail: agapisar@ipin.edu.pl
mgr Joanna Raduj, e-mail: raduj@ipin.edu.pl

Program do obsługi kart statystycznych. Pobierz program wersja 0.996.1.6

Struktura organizacyjna


Pracownia Profilaktyki Młodzieżowej “Pro-M”

Kierownik: dr Krzysztof Ostaszewski, e-mail: ostasz@ipin.edu.pl

mgr Krzysztof Bobrowski, e-mail: kbob@ipin.edu.pl
mgr Anna Borucka,e-mail: aborucka@ipin.edu.pl
dr Katarzyna Okulicz-Kozaryn: kokulicz@ipin.edu.pl
dr Agnieszka Pisarska, e-mail: agapisar@ipin.edu.pl
mgr Joanna Raduj, e-mail: raduj@ipin.edu.pl

Główne kierunki badawcze

• Zachorowalność i rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych.
• Epidemiologia chorób układu nerwowego
• Ocena funkcjonowania psychiatrycznej opieki zdrowotnej
• Monitorowanie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
• Ocena skuteczności wdrażania i realizacji programów ochrony zdrowia psychicznego
• Przygotowywanie i opiniowanie aktów prawnych z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.
• Terytorialne rozpowszechnienie samobójstw w Polsce – wpływ zmiennych socjoekonomicznych i psychiatrycznych
• Samobójstwa a zdrowie psychiczne społeczeństwa polskiego. Analiza współzależności
• Analiza dokonań psychiatrów/neurologów polskich oraz działalności zakładów psychiatrycznej i neurologicznej opieki zdrowotnej w ostatnich dwóch wiekach
• Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów archiwalnych dotyczących historii psychiatrii/neurologii na ziemiach polskich

Wybrane publikacje 2007-2011

• Araszkiewicz, A., Golicki, D., Heitzman, J., Jarema, M., Karkowska, D., Langiewicz, W., Niewada, M., Prot-Klinger, K. (2011). Biała Księga: osoby chorujące na schizofrenię w Polsce: raport / Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, październik 2011, s. 9-14, Tekst dostępny na stronie: www.prawapacjenta.eu
• Biechowska, D., Harciarek, M., Kurdelska, M., Kozera, G. (2007). Charakterystyka neuropsychologiczna osób z grupy podwyższonego ryzyka chorób naczyniowych mózgu [w:] G. Chojnacka-Szawłowska, B. Pastwa-Wojciechowska (red.), Kliniczne i sądowo-penitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka, Tom 1. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”,127-131.
• Biechowska, D., Bidzan, M., Smutek, J., Łapkiewicz, E., Grzybowska, M. (2007). Funkcjonowanie poznawcze pacjentek z naglącym nietrzymaniem moczu [w:] G. Chojnacka-Szawłowska, B. Pastwa-Wojciechowska (red.), Kliniczne i sądowo-penitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka, Tom 1, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 47-52.
• Biechowska, D. (2008). Zaburzenia funkcji poznawczych w ujęciu psychoneuroendokrynologicznym [w:] K. Jodzio, W. Nyka (red.), Neuropsychologia medyczna – wybrane zagadnienia, Sopot: Arche, 151-171.
• Biechowska, D., Witkowska, M., Jodzio, K. (2009). Neuropsychologiczna charakterystyka zaburzeń pamięci i uwagi w wybranych chorobach wewnętrznych, Studia Psychologiczne, 47, 4, 21-36.
• Biechowska, D. (2010). Na ostatnim szczeblu kobiecości. Charaktery, 6, 86-89.
• Brodniak W.A., Kasperek-Zimowska B., Sarol-Kulka A. (2007). Zaburzenia seksualne w chorobach psychicznych / w: O seksualności osób niepełnosprawnych / red. Antonina Ostrowska. – Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
• Brodniak W.A. (2007). Ocena ryzyka zachowań samobójczych wśród osób z zaburzeniami psychicznymi. Analiza porównawcza wybranych badań w latach 2000-2006., Suicydologia, 3, 83-87.
• Brodniak W.A., Langiewicz W., Welbel S. (2007) Monitoring of the Polish Mental Health Act implementation in the years 1996-2005. BMC Psychiatry; 7 (Suppl I), : 100.
• Brodniak W.A., M. Zwoliński (2009/2010). Zachowania samobójcze wśród pacjentów lecznictwa odwykowego – wybrane psychospołeczne i medyczne czynniki ryzyka Suicydologia, V-VI, 64-76.
• Brodniak W.A. (2010). Podstawy socjologiczne współczesnej psychiatrii, w: J. Rybakowski, S. Pużyński, J. Wciórka (red.), Psychiatria. Wyd.II. Wrocław: Elsevier, Urban-Partner, s.276-293.
• Brodniak W. A. (2008). Problemy i kontrowersje wokół zapobiegania samobójstwom. Remedium, 9, (187), 1-3.
• Dąbrowski S., Brodniak W.A., Langiewicz W., Welbel S. (2009). Ocena orzecznictwa psychiatrycznego w sprawach przyjęcia bez zgody do szpitala. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 18, 3, 235-242.
• HERCZYŃSKA G. Biogramy psychiatrów polskich. Post. Psychiatr. Neurol. 1996-2007
• HERCZYŃSKA G., HERCZYŃSKI R. (2007) Zjazdy psychiatrów polskich w okresie „odwrotu” 1957-1963. Post. Psychiatr. Neurolog., 16 (1), 3-7
• HERCZYŃSKA G. (2007) Badania naukowe w zakresie zdrowia psychicznego w Polsce u progu XXI wieku. Post. Psychiatr. Neurol.1, 9-21
• HERCZYŃSKA G, KLINGEMANN J. (2007) Internet gateway: europejskie zasoby internetowe na temat narkotyków, alkoholu, tytoniu i uzależnień. Alkohol. Narkom, 2, 223-231
• HERCZYŃSKA G., CZABAŁA CZ. (2009), Poland. w: Child and adolescent mental health in Europe: infrastructures, policy and programmes; Braddick F., Carral V., Jenkins R., Jané-Llopis E. (eds); European Communities; Luxembourg, 139-158.
• HERCZYŃSKA G; Zagłada osób z zaburzeniami psychicznymi w okupowanej Polsce: początek hitlerowskiego ludobójstwa; Post. Psychiatr. Neurol.; 2009, 18, 1, 25-30
• Jodzio, K., Biechowska, D., Leszniewska-Jodzio, B. (2008). Selectivity of lexical-semantic disorders in Polish-speaking patients with aphasia: evidence from single-word comprehension, Archives of Clinical Neuropsychology, 28, 543-551.
• Jodzio, K., Biechowska, D., Gąsecki, D. (2008). Objawowa i neuroanatomiczna charakterystyka zespołu dysfunkcji wykonawczej po udarze mózgu, Studia Psychologiczne, 46, 4, 19-34.
• Jodzio, K., Szurowska, E., Biechowska, D., Gąsecki, D. (2010). Funkcje wykonawcze po udarze mózgu w świetle danych testowych i neuroobrazowych. Psychologia – Etologia – Genetyka, 21, 7-25.
• Jodzio, K., Biechowska, D. (2010). Wisconsin Card Sorting Test as a measure of executive function impairments in stroke patients. Applied Neuropsychology, 17, 4, 267-277.
• Jodzio, K., Biechowska, D., Szurowska, E., Gąsecki, D. (2011). Neuropsychologiczna ocena zaburzeń kontroli wybranych funkcji poznawczych i motorycznych po udarze mózgu Postępy Psychiatrii i Neurologii,
• Langiewicz, W., Hasiorowska, M. (2008). Przymusowe hospitalizacje oraz przymus bezpośredni w oddziałach psychiatrycznych w 2006 roku na tle lat wcześniejszych, Post. Psychiatr. Neurol, 17, 2, 127-133.
• Langiewicz, W., Hasiorowska, M. (2009). Zróżnicowanie terytorialne przymusowych hospitalizacji oraz przymusu bezpośredniego w oddziałach psychiatrycznych w 2006 roku, Post. Psychiatr. Neurol, 18, 1, 51-58.
• Milewska D., Ryglewicz D. (2007).Epidemiologia zaburzeń przytomności, [W:] Pień mózgu – oś życia. Gdańsk : Via Medica, 2007, s.3-12.
• Młodożeniec A., Brodniak W.A. (2008).Ryzyko zachowań samobójczych w chorobach psychicznych. Psychiatria w praktyce klinicznej. 1, 2, 82-92.
• Młodożeniec A., Brodniak W.A., Polewka A., Bębenek A. (2010). Sezonowość samobójstw w Polsce. Analiza danych Głównego Urzędu Statystycznego z lat 1999-2003. Psychiatria Polska, XLIV, 1, 61-70.
• Ryglewicz D., Milewska D. (2007). Epidemiologia chorób układu nerwowego, [W: ] R. Mazur (red.), Neurologia kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny, Gdańsk : Via Medica, s.29-43.
• Ryglewicz D., Milewska D. (2009). Hospitalizacja mieszkańców Warszawy spowodowana chorobami układu nerwowego, [W:] E. Olsińska (red.) Raport o stanie zdrowia mieszkańców Warszawy: wybrane aspekty sytuacji zdrowotnej ludności Warszawy na podstawie danych z lat 2004-2007. Warszawa : Miasto Stołeczne Warszawa, s.154-201.
• Ryglewicz D., Milewska D. (2010). Epidemiologia udaru mózgu [W:] R. Mazur, B. Książkiewicz, W. M. Nyka (red.).Udar mózgu w praktyce lekarskiej , Gdańsk : Via Medica, s.5-19.
• Ryglewicz D., Milewska D. (2010). Hospitalizacja mieszkańców Warszawy spowodowana chorobami układu nerwowego, [W:] G. Broda, E. Osińska (red.) Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach 1999-2008, Warszawa : Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Biuro Polityki Zdrowotnej, s.149-194.
• Sienkiewicz-Jarosz H., Milewska D., Bochyńska A., Chełmniak A., Dworek N., Kasprzyk K., Gałecka K., Szczepańska-Szerej A., Chwojnicki K., Żyluk B., Słowik A., Ryglewicz D. (2010). Predictors of depressive symptoms in patients witch stroke – a three-month follow-up. Neurol. Neurochir. Pol., 43, (1), 3-20.
• Witkowska, M., Wieczorek, D., Biechowska, D., Jodzio, K. (2010). Anozognozja, pomijanie stronne i depresja u pacjentów po udarze prawej półkuli mózgu. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 19, 2, 127-132.