Planowane terminy posiedzeń Komisji Bioetycznej w 2015 r.:
26.02., 16.04., 11.06.

Lista członków Komisji Bioetycznej od 01.01. 2012 r.
1. Dr n. med. Włodzimierz Kuran – neurolog, emerytowany pracownik I Kliniki Neurologicznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – Przewodniczący Komisji
2. Doc. dr Joanna Zamecka – socjolog, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytet Warszawski – Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Mgr Bożena Basak – emerytowana pielęgniarka
4. Dr hab. n. med. Katarzyna Kucharska – psychiatra, Klinika Nerwic, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
5. O. Marian Kujaczyński – Kapelan OSCam, Szpital Bielański
6. Prof. APS Jerzy Mroziak – psycholog, Instytut Psychologii Stosowanej APS
7. Dr n. med. Bożena Pietrzykowska – psychiatra, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
8. Prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz – prof. nadzw. IPiN, neurolog, I Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
9. Prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki – prof. nadzw. IPiN, psychiatra, II Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
10. Dr n. med. Piotr Świtaj – psychiatra, I Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
11. Prof. dr hab. n. med. Teresa Wierzba-Bobrowicz – prof. nadzw. IPiN, neurolog, neuropatolog, Zakład Neuropatologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
12. Prof. dr hab. n. med. Jacek Zaremba – genetyk, Zakład Genetyki, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

KOMISJA BIOETYCZNA PRZY INSTYTUCIE PSYCHIATRII I NEUROLOGII działa na podstawie: art. 29 Ustawy o zawodzie lekarza z dn. 5 grudnia 1996 r., Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych, Zarządzenia nr 16 Dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii z dn. 16 sierpnia 1999 r. – z wszystkimi późniejszymi zmianami, oraz przepisów Regulaminu Komisji.

Oceniając wniosek o wyrażenie opinii o projekcie eksperymentu medycznego, Komisja kieruje się przede wszystkim:

- zasadą zawartą w art. 39 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, że nikt nie może być poddany eksperymentowi medycznemu bez dobrowolnie wyrażonej zgody,

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm

- wytycznymi zawartymi w Deklaracji Helsińskiej opublikowanej przez The World Medical Association w 1964 r. (z wszystkimi późniejszymi zmianami),

http://www.wma.net/e/policy/b3.htm

- zapisami Kodeksu Etyki Lekarskiej.

http://www.oil.org.pl/xml/nil/tematy/prawo_nil

Akty prawne: ustawy

Akty prawne: rozporządzenia

Linki do innych istotnych aktów prawnych i wytycznych:

http://www.cioms.ch/frame_guidelines_nov_2002.htm

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2001/l_121/l_12120010501en00340044.pdf

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2001/l_311/l_31120011128en00670128.pdf

http://www.fda.gov/cder/guidance/959fnl.pdf

http://www.tera.org/pubs/comparisontable.pdf

http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html

Przewodniczący Komisji Bioetycznej
Dr n. med. Włodzimierz Kuran, neurolog, I Klinika Neurologiczna IPiN w Warszawie, tel. (022) 45-82-548, fax (022) 45-82-566, neurol1@ipin.edu.pl

Sekretariat Komisji Pani Emilia Will, I Klinika Neurologiczna, tel. (022) 45-82-548; fax (022) 45-82-566; neurol1@ipin.edu.pl

Jakie badania Wymagają, a jakie nie wymagają opinii Komisjii Bioetycznej przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

REGULAMIN KOMISJI

Deklaracja o występowaniu konfliktu interesów związanego z pracą w Komisji

Ujednolicony Formularz Świadomej Zgody

Wzór formularza świadomej zgody na wykonanie molekularnych badań genetycznych

DOKUMENTY DOTYCZĄCE BADAŃ STATUTOWYCH, PRAC WŁASNYCH, GRANTÓW MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ORAZ BADAŃ WIELOOŚRODKOWYCH NIE DOTYCZĄCYCH PRODUKTU LECZNICZEGO

Wzór wniosku o wydanie opinii o projekcie badania

Badanie wieloośrodkowe – wykaz dodatkowych dokumentów

DOKUMENTY DOTYCZĄCE BADAŃ KLINICZNYCH PRODUKTU LECZNICZEGO

Załącznik nr 1 do badania klinicznego – 12 egz.

Załącznik nr 2 do badania klinicznego – 12 egz.

Załącznik nr 3 do badania klinicznego – 12 egz.

LISTA DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO WNIOSKU O WYDANIE OPINII
O BADANIU KLINICZNYM