Aktualności

erejestracja


INFORMACJA

Informacja dotycząca warunków przyjmowania do oddziału F6 – Otwartego Całodobowego Oddziału Leczenia Zaburzeń Depresyjnych, Lękowych i Zaburzeń Snu
Treść informacji [DOC]


Program zdrowotny finansuje Miasto stołeczne Warszawa

Informujemy, że na terenie Przychodni Przyklinicznej przy ul. Sobieskiego 9 realizowany jest program zdrowotny dla uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i DDA, finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.
Program realizują specjaliści Zespołu Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu (d. Ośrodek Terapeutyczny Goplańska ).
W 2015 roku nasza oferta pomocy obejmuje:
 
1. Porady i psychoterapię grupową ( Grupa PRO) dla osób po terapii podstawowej i zaawansowanej uzależnienia/ współuzależnienia.
Program realizują dr Sonia Geller i mgr Bogusława Mazurkiewicz (kontakt 22 45 82 688).
 
2. Porady i psychoterapię w ramach otwartej Grupy zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej. Grupę prowadzi mgr Robert Grzenda,
Spotkania odbywają się w środy w godz. 17.00-19.00 (do października br. Kontakt i zapisy tel. (kontakt 22 45 82 788).
 
3. Maraton wiosenny ( 7 dni) dla osób uzależnionych po terapii podstawowej i zaawansowanej prowadzi Bolesław Glinkowski.
 
4. Porady, psychoterapię indywidualną, warsztaty i terapię grupową dla współuzależnionych Grupa Rodziców. Grupę prowadzą: mgr Jadwiga Szkutnik i mgr Maria Bończa-Tomaszewska.
 
5. Warsztat pracy nad podnoszeniem poczucia własnej wartości, adresowany do osób współuzależnionych prowadzą mgr Jadwiga Szkutnik, mgr Julia Dempniak (kontakt tel.(kontakt 22 45 82 788). Rekrutacja od września br.
 
6. Psychoterapię indywidualną i grupową dla DDA. Osoby prowadzące: mgr Bogusława Mazurkiewicz ( kontakt 22 45 82 688)
 
7. Warsztat – Jak mówić żeby nas słuchano, jak słuchać żeby chciano z nami rozmawiać
Program realizują mgr Julia Dempniak i mgr Agnieszka Galińska
(kontakt 22 45 82 788 lub 782).
 
8. Warsztat radzenia sobie z negatywnymi emocjami
Program realizują mgr Julia Dempniak i mgr Agnieszka Galińska
(kontakt 22 45 82 788 lub 782).
 
Chętni do udziału w Programie mogą się zapisywać na pierwsze spotkanie pod wskazanymi numerami.


      Ambulatoryjny Zespół Leczenia Uzależnień
Kontynuujemy świadczenia zdrowotne uprzednio wykonywane w Ośrodku Terapeutycznym „Goplańska”, który był zlokalizowany poza terenem Instytutu na ul. Goplańskiej 44. Obecnie usługi zdrowotne świadczymy na terenie Instytutu Psychiatrii i Neurologii (Warszawa, ul. Sobieskiego 9) w budynku „W”.
      Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.
      Zapisy na konsultacje dla pacjentów pierwszorazowych prowadzone są przez rejestrację w godzinach od 12:00 do 20:00. Zapisywać można się osobiście lub telefonicznie pod numerami: 22 45 82 788, 22 45 82 688, 22 45 82 782.
      Konsultacje odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 17.30. Wymagane jest skierowanie do poradni specjalistycznej od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza psychiatry. Istnieje możliwość uzyskania skierowania od lekarza psychiatry, który konsultuje w Poradni Przyklinicznej Instytutu.

  Programy:

 • konsultacje diagnostyczne w zakresie uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia i zespołu dorosłych dzieci alkoholików (DDA),
 • indywidualną i grupową terapię uzależnionych od alkoholu w grupach:
  • grupa wstępna,
  • grupa podstawowa,
  • dwustopniowa grupa zaawansowana,
  • kilka grup wsparcia – samopomocowych
 • terapię indywidualną oraz grupową dla osób współuzależnionych (osób żyjących z osobami uzależnionymi, które nieświadomie podtrzymują psychologiczne mechanizmy uzależnienia i same ponoszą szkody zdrowotne i emocjonalne),
 • mediacje rodzinne (pary małżeńskie, partnerskie) dla osób uzależnionych od alkoholu.
  Dodatkowo w ramach programu finansowanego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy prowadzimy:

 • grupę zapobiegania nawrotom,
 • pogłębioną psychoterapię grupową dla dorosłych dzieci alkoholików, uzależnionych i współuzależnionych – Program Rozwoju Osobistego,
 • warsztaty dla rodziców,
 • maratony terapeutyczne dla osób uzależnionych, które ukończyły terapię uzależnienia.
 • warsztat – Jak mówić żeby nas słuchano, jak słuchać żeby chciano z nami rozmawiać
 • warsztat radzenia sobie z negatywnymi emocjami

      Zawartość programów terapeutycznych
      W procesie diagnozy posługujemy się wywiadem od pacjenta oraz narzędziami testowymi. Rozpoznanie, poza uzależnieniem od alkoholu, może obejmować inne zaburzenia picia alkoholu (picie ryzykowne lub szkodliwe).
Terapia indywidualna i grupowa osób uzależnionych i współuzależnionych jest prowadzona w koncepcji behawioralno – poznawczej (m.in. dialog motywujący) z elementami psychoterapii psychodynamicznej, terapii schematów i metody komunikacji Porozumienia Bez Przemocy.
      Poziom wstępny i podstawowy obejmuje podtrzymanie i pogłębienie motywacji do trzeźwienia, dostarczenie wiedzy na temat uzależnienia i jego mechanizmów oraz proste techniki zmiany zachowań nałogowych.
      Na poziomie zaawansowanym pogłębiamy wiedzę zdobytą w grupie wstępnej i podstawowej – pomagamy w rozwiązywaniu problemów osobistych będących konsekwencją nałogu oraz rozwijamy i pogłębiamy intra- i interpersonalne umiejętności uczestników terapii. Przygotowujemy również do radzenia sobie z sygnałami nawrotu.
      Na wyższym poziomie zaawanasowanym w oparciu o metodę komunikacji Porozumienie bez Przemocy dążymy do przepracowania straty, poczucia krzywdy, poczucia winy.
      Tymi samymi metodami i technikami pracujemy także w pogłębionej terapii grupowej dla dorosłych dzieci alkoholików i w Programie Rozwoju Osobistego dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Osoby uzależnione po zakończeniu całego procesu terapeutycznego w naszym ośrodku mogą kontynuować pracę nad dalszym trzeźwieniem w samopomocowych grupach wsparcia.

  Zespół terapeutyczny :

 • mgr Bogusława Mazurkiewicz – psycholog, certyfikowana psychoterapeutka uzależnień
 • mgr Jagoda Szkutnik – psycholog , certyfikowana psychoterapeutka uzależnień
 • mgr Iwona Kasprowicz –Rudolf – psycholog, certyfikowana psychoterapeutka uzależnień
 • mgr Julia Dempniak – psycholog, w procesie certyfikacji na specjalistę psychoterapii uzależnień
 • mgr Justyna Matkowska – psycholog, w procesie certyfikacji na specjalistę psychoterapii uzależnień
 • mgr Katarzyna Sękowska – psycholog, w procesie certyfikacji na specjalistę psychoterapii
 • mgr Sobiesław Zakrzewski – psycholog, w procesie certyfikacji na specjalistę psychoterapii

      W pracy nasz zespół wspierają stażyści – psychologowie i psychoterapeuci w trakcie procesu certyfikowania specjalizacji psychoterapii uzależnień.

Zespołem terapeutów i wolontariuszy kieruje mgr Bogusława Mazurkiewicz.


INFORMACJA

Schemat antybiotykoterapii empirycznej zakażeń dróg moczowych/oddechowych, zakażenia wywołane przez toksynotwórcze szczepy Clostridium diff oraz szpitalna lista antybiotyków są dostępne w linkach poniżej:


INFORMACJA

Informacja dla lekarzy na temat kierowania do Oddziału F9 pacjentów z rozpoznaniem lub podejrzeniem zaburzeń psychotycznych
Treść informacji [DOCX]


INFORMACJA
Informacja dla lekarzy na temat kierowania do Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania (poprzednia nazwa Klinika Nerwic)

Treść informacji [DOC]


Europejskie Centrum Edukacji i Badań nad Mózgiem IPiN
serdecznie zaprasza na:
III Ogólnopolską Konferencję Terapii Zaburzeń Odżywiania
Program

http://konferencja.ecebm.pl/program.html


Europejskie Centrum Edukacji i Badań nad Mózgiem IPiN informuje o planowanym uruchomieniu naboru na specjalizację z zakresu Psychologii Klinicznej.

http://www.ecebm.pl/specjalizacja.html


Psychoterapia grupowa w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym
Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
W ramach świadczeń refundowanych przez NFZ Dzienny oddział psychiatryczny Instytutu Psychiatrii i Neurologii realizuje programy psychoterapii grupowej o czasie trwania od 4 do 12 tygodni dla pacjentów z:

• depresją (psychoterapia poznawczo-behawioralna depresji)
• chorobą afektywną dwubiegunową i zaburzeniami depresyjnymi nawracającymi (zapobieganie nawrotom)
• schizofrenią i zaburzeniami psychotycznymi (treningi umiejętności społecznych, integracyjne i behawioralne, psychoedukacja, sesje rodzinne)
• mieszanymi zaburzeniami lękowo-depresyjnymi i bezsennością (identyfikowanie mechanizmów podtrzymujących objawy, modyfikowanie wzorców myślenia i zachowania)
• zaburzeniami nastroju związanymi ze stresem – reakcjami depresyjnymi (psychoterapia poznawczo-behawioralna i wspierająca)

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 8 do 12 pacjentów.
Dodatkowo oferowana jest również możliwość leczenia farmakologicznego.

W celu przyjęcia do Oddziału należy okazać:

• Skierowanie na leczenie do Dziennego oddziału psychiatrycznego od lekarza psychiatry, lekarza rodzinnego lub lekarza innej specjalizacji
• Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i numer PESEL

Badania kwalifikujące (konsultacje) do poszczególnych grup prowadzą:

Grupy dla pacjentów z depresją, chorobą afektywną dwubiegunową, zaburzeniami depresyjnymi nawracającymi, zaburzeniami nastroju związanymi ze stresem – Dr Ewa Paszkowska tel. 22 4582-733, Dr Adam Wichniak tel. 22 4582-556

Grupa dla pacjentów ze schizofrenią i zaburzeniami psychotycznymi Dr Marek Grochowski tel. 22 4582-798, Dr Adam Wichniak tel. 22 4582-556

Grupa dla pacjentów z mieszanymi zaburzeniami lękowym i bezsennością Dr Adam Wichniak, tel. 22 4582-556, Dr Marek Grochowski tel. 22 4582-798

Dalsze informacje na temat programów psychoterapii oferowanych przez oddział można uzyskać w ramach konsultacji psychologicznej. Konsultacje prowadzą w Poradni Zdrowia Psychicznego Instytutu (tel. 22 4582-611):

mgr Agnieszka Ciołkiewicz

mgr Agnieszkę Wrzosek-Borodiuk

mgr Daniel Wichiciel

Konieczne jest posiadanie skierowania do Poradni Zdrowia Psychicznego – do psychologa.


Zapraszamy do uczestnictwa w grupie wsparcia osoby z zaburzeniami afektywnymi ( mania, depresja) lub z trudnymi sytuacjami życiowymi. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt pod nr telefonu: 22 458 27 63 z Anna Czubak, Edmund Dryło. Zajęcia prowadzone będą w poniedziałki w godzinach 13,00 – 14,00 w Klubie Pacjenta. Wymagane jest skierowanie.


Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN
zaprasza
na VII Seminarium
poświęcone realizacji środka zabezpieczającego w psychiatrii
„STATUS SPOŁECZNY I SOCJALNY PACJENTA INTERNOWANEGO A ZAGROŻENIE POPEŁNIENIEM CZYNÓW ZABRONIONYCH O ZNACZNEJ SZKODLIWOŚCI SPOŁECZNEJ”

25 listopada 2014 r., godz. 11.00

Sala Konferencyjna Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN (nowy budynek),
Warszawa, ul. Sobieskiego 9

Komunikat
Karta zgłoszeniowa
Program

 

 


PROGRAM TERAPEUTYCZNY
DOFINANSOWANY PRZEZ M. ST. WARSZAWA

Informujemy, że na terenie Przychodni Przyklinicznej przy ul. Sobieskiego 9 realizowany jest program zdrowotny dla uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i DDA, finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. Program realizują specjaliści Zespołu Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu (d. Ośrodek Terapeutyczny „Goplańska”).

W 2014 roku nasza oferta pomocy obejmuje:

*Porady i psychoterapię grupową ( Grupa PRO) dla osób po terapii podstawowej i zaawansowanej uzależnienia/ współuzależnienia . Program realizują dr Sonia Geller i mgr Bogusława Mazurkiewicz (kontakt 22 45 82 688).

* Porady i psychoterapię w ramach otwartej „Grupy zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej”. Grupę prowadzi mgr Robert Grzenda, spotkania odbywają się we wtorki w godz. 17.30-19.30 (do października br.). Kontakt i zapisy tel. 608 377 344.

* Maraton wiosenny ( 7 dni) dla osób uzależnionych po terapii podstawowej i zaawansowanej – prowadzi Bolesław Glinkowski.

* Porady, psychoterapię indywidualną, warsztaty i terapię grupową dla współuzależnionych – Grupa Rodziców. Grupę prowadzą: mgr Jadwiga Szkutnik i mgr Maria Bończa-Tomaszewska.

* Warsztat pracy nad podnoszeniem poczucia własnej wartości, adresowany do osób współuzależnionych – prowadzą mgr Iwona Kasprowicz-Rudolf, mgr Jadwiga Szkutnik (kontakt tel. 506 444 705). Rekrutacja od września br.

* Psychoterapię indywidualną i grupową dla DDA . Osoby prowadzące: mgr Bogusława Mazurkiewicz , mgr Dariusz Łukawski.

Chętni do udziału w Programie mogą się zapisywać na pierwsze spotkanie pod nr tel. 22 45 82 688, 45 82 788, 45 82 782 po godz. 12.00.


Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i/lub z uzależnieniem mieszanym, finansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy, odbywają się także w Ośrodku Terapii Uzależnień. Prowadzą je terapeuci tutejszego Ośrodka. Od początku roku odbyły się już m.in. warsztaty konstruktywnego rozwiązywania problemów, warsztaty poprawy relacji z bliskimi, warsztaty radzenia sobie z lękiem i niepokojem, warsztaty radzenia sobie z wahaniami nastroju, warsztaty radzenia sobie ze złością.
Aktualna oferta:
W poniedziałki o godz. 17.15 odbywa się grupa pomocy psychologicznej, adresowana do osób po ukończonym podstawowym programie terapii uzależnień. Raz w tygodniu prowadzona jest grupa terapii tańcem i ruchem, adresowana do kobiet uzależnionych, które ukończyły podstawowy program terapii uzależnień.
Do końca roku zrealizowane będą w trybie weekendowym warsztaty zapobiegania nawrotom, warsztaty dla kobiet uzależnionych warsztaty radzenia sobie ze stresem, warsztaty poprawnej komunikacji, warsztaty przeciwdziałania zachowaniom kompulsywnym.
W zajęciach mogą uczestniczyć osoby uzależnione od alkoholu lub z uzależnieniem mieszanym, które ukończyły podstawowy program terapii uzależnień i są mieszkańcami Warszawy. Udział w zajęciach musi poprzedzić rozmowa kwalifikacyjna. Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Wesołowska, tel. 22 458 26 85


Poradnia Zdrowia Psychicznego zaprasza rodziny pacjentów którzy nie radzą sobie z funkcjonowaniem i pomocą przy chorym z zaburzeniami psychicznymi. Zapraszamy do uczestnictwa w grupach wsparcia, które będą się odbywały na terenie IPiN w Klubie Pacjenta. Do kwalifikacji niezbędne jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu bądź psychiatry na którym jest numerem klasyfikacji jednostki chorobowej F….
Spotkania będą odbywały się w godzinach 13,00-14,00 we wtorki. Osoby prowadzące Anna Czubak i Edmund Dryło. Więcej informacji pod numerem 22 458 27 63.


Poradnia Zdrowia Psychicznego zaprasza pacjentów mających trudności z radzeniem sobie w sytuacjach dnia codziennego (nerwica , depresja) do uczestnictwa w grupach wsparcia, które będą się odbywały na terenie IPiN w Klubie Pacjenta. Do kwalifikacji niezbędne jest skierowanie bądź karta informacyjna leczenia szpitalnego z numerem klasyfikacji jednostki chorobowej F….
Spotkania będą odbywały się poniedziałki lub środy w godzinach 13,00-14,00. Osoby prowadzące Anna Czubak i Edmund Dryło. Więcej informacji pod numerem 22 458 27 63.


Uprzejmie informujemy, że od dnia 04.03.2013r. świadczenia zdrowotne dla uzależnionych i współuzależnionych udzielane dotychczas w Poradni Ośrodka Terapeutycznego przy ul. Goplańskiej 44 będą udzielane na terenie Przychodni Przyklinicznej przy ul. Sobieskiego 9.

 

Tel.: 22 45 82 611


Komunikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego o zaprzestaniu produkcji i dostaw leku “Trilafon”
Treść komunikatu [PDF]


Poradnia Zdrowia Psychicznego zaprasza Pacjentów po kryzysie psychotycznym na
grupę wsparcia.


Zespół Oddziału Zapobiegania Nawrotom F10 I Kliniki Psychiatrycznej
zaprasza pacjentów po kryzysie psychotycznym na
warsztaty zdrowienia.
Trwa rekrutacja na kolejny cykl zajęć.
Zapraszam do kontaktu warsztatyzdrowienia@ipin.edu.pl

 

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Projekty międzynarodowe

Projekty Krajowe