1. Działalność naukowa

Priorytetowe kierunki badań:

 • w zakresie neurologii
  - choroby naczyniowe oraz zaburzenia otępienne
  - czynniki ryzyka
  - epidemiologia
  - metody terapii i rehabilitacji
  - aspekty immunologiczne chorób ośrodkowego układu nerwowego
  - analiza DNA i inne badania molekularne w chorobach układu nerwowego
 • w zakresie uzależnień
  - epidemiologia
  - uwarunkowania psychospołeczne
  - mechanizmy neurobiologiczne
  - nowe metody terapii
 • w zakresie psychiatrii
  - zaburzenia psychiczne niepsychotyczne
  - epidemiologia
  - uwarunkowania psychospołeczne
  - nowe metody terapii i rehabilitacji
  - choroby afektywne i zaburzenia schizofreniczne
  - etiopatogeneza
  - nowe metody terapii i rehabilitacji
  - promocja zdrowia psychicznego
  - programy promocyjne i ocena ich efektywności

Gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących zaburzeń psychicznych i neurologicznych w Polsce, opracowywanie i wydawanie rocznika statystycznego “Zakłady psychiatrycznej oraz neurologicznej opieki zdrowotnej” (red. Bożena Pietrzykowska i inni) zawierającego szczegółowe dane statystyczne, m. in. dotyczące ruchu chorych w psychiatrycznej, neurologicznej oraz odwykowej opiece zdrowotnej w Polsce.

Współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi na świecie.

Wydawnictwa ciągłe:
“Postępy Psychiatrii i Neurologii”, kwartalnik (red. Jacek Wciórka)<więcej>
“Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii”, kwartalnik (red. prof. Janusz Rybakowski) <więcej>
“Alkoholizm i Narkomania”, kwartalnik (red. Jacek Moskalewicz) <więcej>

2. Opracowywanie założeń i programu ogólnopolskiej polityki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego

Wdrażanie i monitorowanie implementacji ustaw i programów

 • ustawy “O Ochronie Zdrowia Psychicznego”
 • znowelizowanej ustawy “O Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi”
 • ustawy “O Przeciwdziałaniu Narkomanii”
 • “Narodowego Programu Zdrowia” w zakresie zdrowia psychicznego, alkoholu i narkomanii
 • Projektu „Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
 • Narodowego Programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na lata 2006-2009 POLKARD.

3. Organizacja psychiatrycznej i neurologicznej opieki zdrowotnej

Uczestnictwo w krajowym nadzorze specjalistycznym w zakresie psychiatrii, neurologii i psychologii klinicznej.
Pełnienie funkcji doradczej w zakresie diagnostyki i leczenia chorób psychicznych, zaburzeń neurologicznych oraz organizacji psychiatrycznej i neurologicznej opieki zdrowotnej dla Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej oraz innych organów państwowych i samorządowych.
Praca w zespołach doradczych, m. inn. w Radzie ds. szkolenia podyplomowego i egzaminów specjalizacyjnych psychiatrów, neurologów i psychologów klinicznych, w komisji rejestracji leków.

4. Kształcenie

Kształcenie podyplomowe w zakresie psychiatrii, neurologii, neurofizjologii, psychoterapii/terapii rodzin, psychologiiklinicznej pracowników własnych i zatrudnionych poza Instytutem na miejscach roboczych, kursach podstawowych i doszkalających.
Przeprowadzanie egzaminów specjalizacyjnych z psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, neurologii oraz psychologii klinicznej.
Organizacja szkoleń podyplomowych dla psychiatrów, neurologów, psychologów klinicznych i psychoterapeutów.

Kształcenie przeddyplomowe
Nauczanie studentów farmakologii, biochemii i psychiatrii we współpracy z Akademią Medyczną w Warszawie.
Nauczanie studentów psychologii we współpracy z Uniwersytetami Warszawskim i Jagiellońskim i innymi uczelniami.

5. Działalność usługowa: leczenie zaburzeń psychicznych i schorzeń neurologicznych, uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

W całodobowych i dziennych oddziałach klinik psychiatrycznych

 • diagnostyka, terapia i rehabilitacja:
  - zaburzeń schizofrenicznych (terapia, rehabilitacja, psychoedukacja, terapia rodzin)
  - zaburzeń afektywnych, w szczególności depresji
  - zaburzeń psychicznych wieku podeszłego (choroba Alzheimera i inne)
  - zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości (psychoterapia)
  - zaburzeń wieku dziecięcego i młodzieńczego, szczególnie schizofrenii i zaburzeń odżywiania (anoreksja)
  - osób uzależnionych od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych (leków)

W całodobowych i dziennych oddziałach klinik neurologicznych

 • diagnostyka, leczenie i rehabilitacja zaburzeń neurologicznych, z uwzględnieniem:
  - chorób naczyniowych mózgu
  - stwardnienia rozsianego
  - chorób zwyrodnieniowych
  - chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
  - padaczki
  - chorób prionowych
  - choroby Wilsona

W poradniach Przychodni Przyklinicznej

 • wysokospecjalistyczne konsultacje i porady ze wszystkich dziedzin psychiatrii i neurologii
 • porady dla dzieci autystycznych i ich rodzin
 • psychoterapia i terapia rodzin
 • konsultacje dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych
 • diagnostyka pre- i postnatalna defektów metabolicznych, aberracji chromosomowych i innych chorób genetycznych

Badania diagnostyczne

 • rezonans magnetyczny
 • tomografia komputerowa
 • badania izotopowe
 • EEG – pełny zakres badań
 • EMG
 • potencjały wywołane
 • poziom leków i innych substancji we krwi
 • płyn rdzeniowo-mózgowy
 • USG + Doppler
 • badanie przepływów, m.in. wewnątrzaszkowych
 • EKG, Holter
 • echo serca
 • badania neuropsychologiczne i psychologiczne
 • pełny zakres badań laboratoryjnych krwi i innych płynów ustrojowych