Usługi diagnostyczno-lecznicze świadczone w Oddziale Psychogeriatrii II Kliniki Psychiatrycznej

Kierownik: Doc. dr n. med. Tadeusz Parnowski
Ordynator: Lek. med. Agnieszka Borzym, specjalista ||0
Lekarze:
1 – specjalista psychiatra z II°
4 – w trakcie specjalizacji
1 neuropsycholog kliniczny II° specjalizacji
1 asystent socjalny, mgr
Łóżek rzeczywistych 30, etatowych 28
Łóżek na 1 etat lekarski – 7 (bez ordynatora)

1. Charakterystyka leczonej populacji i kryteria przyjęć
Populacja: Chorzy z zaburzeniami psychicznymi w wieku podeszłym od 65 r. życia, w szczególności:

 1. Diagnostyka i leczenie zespołów otępiennych w chorobach pierwotnie zwyrodnieniowych:
  • choroba Alzheimera
  • otępienie naczyniopochodne
  • otępienie czołowo-skroniowe
  • choroba ciał Lewy’ego
  • inne pierwotne zespoły otępienne
 2. Diagnostyka i leczenie zespołów otępiennych wtórnych
 3. Leczenie zaburzeń zachowania i zaburzeń psychicznych w zespołach otępiennych
 4. Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń świadomości pochodzenia somatogennego i ośrodkowego
 5. Rozpoznawanie i leczenie psychoz wieku podeszłego ze szczególnym uwzględnieniem:
  • schizofrenii o późnym początku
  • parafrenii
  • psychoz somatogennych
 6. Rozpoznawanie i leczenie zespołów depresyjnych ze szczególnym uwzględnieniem:
  • depresji w chorobie Alzheimera
  • otępieniu naczyniopochodnym
  • chorobie Parkinsona
  • otępieniu czołowo-skroniowego
  • Depresji przewlekłych opornych na leczenie wymagających szczególnych metod terapii
  • Depresji w chorobach somatycznych wymagających oceny i leczenia całościowego

2. Oferowany zakres badań diagnostycznych:

 • Badania psychiatryczne
 • badania neuropsychologiczne
 • badania potencjałów wywołanych
 • badania laboratoryjne
 • badanie EEG
 • badania neuroobrazowe – CT, MRI
 • Badanie przepływu tętnic zewnątrzczaszkowych metodą Dopplera

3. Stosowane metody terapii

 • leki prokognitywne (inhibitory acetylocholinesterazy i inne)
 • leki neuroleptyczne,w tym atypowe
 • leki przeciwdepresyjne I i II generacji
 • leki normotymiczne
 • leki naczyniowe i stabilizujące ciśnienie tętnicze nowych generacji
 • fototerapia
 • zabiegi elektrowstrząsowe
 • psychoterapia indywidualna i podtrzymująca
 • psychoterapia wspierająca rodzin
 • edukacja rodzin w zakresie opieki nad chorym w wieku podeszłym
 • rehabilitacja fizyczna i ćwiczenia pamięci.

4. Zakres pomocy poszpitalnej:

w zależności od wskazań:

 • leczenie w oddziale Psychogeriatrii
 • konsultacje w Poradni Zaburzeń Pamięci
 • pomoc w zorganizowaniu spraw socjalnych pacjentów (usługi opiekuńcze, formalności związane z przyjęciem do DPS i ZOZ)

5. Oddział ma dostęp do:

 • łóżek intensywnej opieki medycznej (w klinikach neurologicznych)
 • konsultacji neurologicznych
 • konsultacji urologicznych
 • konsultacji chirurgicznych
 • konsultacji okulistycznych
 • konsultacji dermatologicznych
 • konsultacji internistycznych
 • konsultacji pulmonologicznych
 • konsultacji laryngologicznych
 • konsultacji anestezjologicznych
 • rehablilitacji neurologicznej
 • fizykoterapii

Usługi diagnostyczno-lecznicze świadczone w Oddziale Chorób Afektywnych II Kliniki Psychiatrycznej

Kierownik: Doc. dr n. med. Tadeusz Parnowski
Ordynator: Dr n. med. Łukasz Święcicki
Lekarze:
2 ze stopniem dr n. med.
5 specjalistów psychiatrów II°
1 psycholog kliniczny
1 asystent socjalny, mgr
Łóżek rzeczywistych 35, łóżek etatowych 28. Łóżek na 1 etat lekarski – 8,75 (bez ordynatora).
Liczba aktualnie hospitalizowanych długoterminowo (powyżej 6 miesięcy) – 5 chorych, (tj. 15% stanu chorych).

1. Oddział zajmuje się:

 • diagnostyką i leczeniem chorób afektywnych, w tym depresji lekoopornych i przewlekłych,
 • diagnostyką różnicową zaburzeń depresyjnych
 • wdrażaniem różnych form farmakoterapii i psychoterapii w profilaktyce zaburzeń afektywnych, leczeniem chorób afektywnych z towarzyszącymi poważnymi chorobami somatycznymi i chorobami ośrodkowego układu nerwowego,
 • działalnością konsultacyjną dla innych ośrodków psychiatrycznych, neurologicznych i ogólnomedycznych,
 • badaniami naukowymi w zakresie chorób afektywnych,
 • prowadzi szkolenie podyplomowe i specjalistyczne, posiada akredytacje niezbędne do prowadzenia staży specjalistycznych.

2. W oddziale są stosowane:

 • farmakoterapia
 • elektrowstrząsy (również dla chorych z innych ośrodków),
 • fototerapia,
 • deprywacja snu,
 • terapia poznawcza,
 • inne formy pomocy psychologicznej.

3. Wykonywane badania diagnostyczne (poza podstawowymi):

 • badania neuropsychologiczne, badania osobowości,
 • eeg podstawowe i całodobowe,
 • CT mózgu i innych narządów,
 • NMR głowy, kręgosłupa,
 • rtg czaszki, kręgosłupa, klatki piersiowej i in.,
 • badanie płynu mózgowo-rdzeniowego,
 • oznaczenie poziomu leków normotymicznych
 • badanie potencjałów wywołanych,
 • Holter ciśnienia, ekg, Doplera,
 • ekg, echo serca, usg – Dopler narządów wewnętrznych
 • badanie izotopowe tarczycy

4. Oddział ma dostęp do:

 • łóżek intensywnej opieki medycznej (w klinikach neurologicznych),
 • konsultacji neurologicznych
 • konsultacji neurochirurgicznych
 • konsultacji urologicznych
 • konsultacji chirurgicznych
 • konsultacji okulistycznych
 • konsultacji internistycznych
 • konsultacji chorób płuc
 • konsultacji dermatologicznych
 • konsultacji laryngologicznych
 • rehabilitacji neurologicznej

Oddział ściśle współpracuje z Poradnią Chorób Afektywnych Przychodni Przyklinicznej Instytutu oraz z Poradnią Zaburzeń Pamięci, Poradnią Zaburzeń Snu tej Przychodni oraz Oddziałem Dziennym i Kliniką Nerwic.

Usługi diagnostyczno-lecznicze świadczone w Oddziale Dziennym II Kliniki Psychiatrycznej

Kierownik: Doc. dr n. med. Tadeusz Parnowski
Ordynator p.o.: Lek. med. Ewa Paszkowska, specjalista psychiatra II°
3 psychologów klinicznych
1 – psychoterapeuta z certyfikatem PTP

1. Charakterystyka leczonej populacji i kryteria przyjęć.
Populacja: Chorzy z zaburzeniami afektywnymi ICD-10, F.30 – F.39, F.06, F.43,2.
wiek: 60 r. życia.
Kwalifikowani są zwłaszcza chorzy:

 • bez wskazań do leczenia całodobowego, których stan psychiczny umożliwia prowadzenie leczenia w warunkach oddziału dziennego u których wskazane jest kontynuowanie leczenia rozpoczętego w oddziale całodobowym
 • u których dotychczasowe oddziaływania terapeutyczne nie okazały się w pełni skuteczne
 • z którymi nie udało się uzyskać trwałej, efektywnej współpracy w leczeniu
 • u których ustalenie rozpoznania w warunkach ambulatoryjnych jest trudne
 • u których stwierdza się wystarczającą motywację i możliwość uczestniczenia w proponowanym modelu terapii, a zwłaszcza w psychoterapii grupowej

2. Działania diagnostyczne podejmowane w oddziale obejmują:

 • Badania psychiatryczne
 • Badania psychologiczne (zaburzenia procesów poznawczych, osobowości) i diagnostyczne konsultacje psychologiczne.
 • Konsultacyjne badania neurologiczne, internistyczne i inne
 • Badania specjalistyczne (EEG, MRI, CT).
 • Badania laboratoryjne (pełny zakres)
 • Oznaczenia poziomu leków przeciwdepresyjnych, normotymicznych.

3. Metody terapii

 • Farmakoterapia
 • Psychoterapia, w tym:
  • zajęcia grupowe (psychoterapia grupowa, psychodrama, muzykoterapia, arteterapia, praca z ciałem, relaks) – psychoterapia indywidualna
  • psychoedukacja
  • możliwość jednorazowych konsultacji par małżeńskich.

W razie pogorszenia stanu psychicznego możliwość kontynuacji leczenia w warunkach oddziału całodobowego.