Oddziały F-5, F-6, F-9, Dzienny

Oddziały oferują swoje usługi dla pacjentów powyżej 18-go roku życia, z wszystkimi rodzajami zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W oddziale F9 leczeni są chorzy do 35.r.ż.

Oferowane usługi
Usługi diagnostyczne
Pełna diagnostyka zaburzeń psychicznych, w szczególności: psychoz schizofrenicznych, schizoafektywnych, organicznych, egzogennych, zaburzeń afektywnych o różnej etiologii, oraz zaburzeń osobowości, między innymi osobowości z pogranicza (borderline).
Oferowane badania:

 • psychiatryczne
 • psychologiczne
 • ogólnomedyczne
 • neurologiczne


Oddziały dysponują dostępem do pełnego zaplecza diagnostycznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii (badania analityczne, neuradiolologiczne- tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, EEG, badania izotopowe, toksykologiczne, genetyczne i inne).
Oferujemy również usługi w przypadkach szczególnie trudnych diagnostycznie.

Leczenie biologiczne
Leczenie farmakologiczne z zastosowaniem przyjętych na świecie algorytmów postępowania:

 • psychoz schizofrenicznych, również lekoopornych (do 6 miesięcy)
 • psychoz schizoafektywnych
 • zespołów katatonicznych
 • psychoz organicznych i egzogennych
 • zespołów depresyjnych o różnej etiologii, w tym depresji popsychotycznej

W oddziałach dostępne są wszystkie leki psychotropowe zarejestrowane w Polsce, jak również niektóre leki będące w fazie rejestracji a stosowane już za granicą.

Istnieje również możliwość leczenia elektrowstrząsami z zapewnieniem standardów bezpieczeństwa (doświadczenie w stosowaniu EW, nowoczesna aparatura, opieka anestezjologa, opieka doświadczonego personelu pielęgniarskiego)

Oddziaływania psychoterapeutyczne i psychospołeczne

 • psychoterapia indywidualna i grupowa
 • terapia rodzin
 • interwencje kryzysowe
 • psychoedukacja chorych na schizofrenie i ich rodzin
 • treningi umiejętności interpersonalnych i społecznych
 • usystematyzowane oddziaływania terapią zajęciową: muzykoterapia, psychorysunek, arteterapia
 • opieka asystenta socjalnego (np. pomoc w załatwianiu spraw rentowych, mieszkaniowych, socjalno- bytowych)

Terapia rodzin (głownie oddział F-9)

 • sesje indwidualne (diagnostyczne i terapeutyczne)
 • sesje grupowe
 • interwencje kryzysowe
 • grupy wsparcia dla rodzin pacjentów po wypisie ze szpitala

Rehabilitacja społeczna i zawodowa (głownie oddział F-9)
Cel: aktywizacja pacjentów, powrót do czynnej pracy zawodowej lub nauki zgodnie z indywidualnymi możliwościami.

 • wycieczki
 • spotkania z twórcami
 • poradnictwo edukacyjne i zawodowe

Prowadzenie przypadków
Kompleksowa opieka ambulatoryjna pacjentów z pierwszymi epizodami psychotycznymi.

Treningi psychologiczne

 • asertywności
 • relaksacyjny
 • radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

Konsultacje psychologiczne i psychiatryczne
Konsultowanie trudnych przypadków z terenu całego kraju, możliwość konsultacji rodzinnych. Wydawanie orzeczeń o stanie zdrowia na zlecenie uprawnionych do tego instytucji.
Opieka ambulatoryjna
Istnieje możliwość kontynuowania opieki nad pacjentami wymagającymi dalszego specjalistycznego leczenia oraz diagnostyki w warunkach ambulatoryjnych (Poradnia Przykliniczna).

Charakterystyka oddziału F-5

Personel
Kierownik oddziału – specjalista psychiatra dr med. Tomasz Szafrański
Dr med. Marzanna E. Choma, specjalista psychiatra
Lek. Med. Kama Katarasińska – Pierzgalska, specjalista psychiatra
lek. Med. Agnieszka Szaniawska-Bartnicka, specjalista psychiatra
lek. Med. Rodryg Reszczyński, psychiatra Ist,.
Psycholodzy – mgr Anna Gruszka, dr n.med. Anna Szczepaniak
Pielęgniarka Oddziałowa- mgr Elżbieta Kalinowska
Terapeuta zajęciowy, 12 pielęgniarek z doświadczeniem w pracy w oddziale psychiatrycznym

Warunki leczenia i pobytu
Nowocześnie wyposażony oddział 35-cio łóżkowy, większość sal ośmioosobowa, jedna sala czteroosobowa, jedna dwuosobowa, sala terapii zajęciowej, jadalnia, świetlica, wydzielona palarnia. Dostęp do biblioteki, kawiarni i kaplicy. Praca w systemie społeczności terapeutycznej oddziału

Kontakt
Instytut Psychiatrii i Neurologii, 02-957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9
III Klinika Psychiatryczna Oddział F5

Charakterystyka oddziału F-6

Personel
Kierownik oddziału – Lek. med. Marek Grochowski, specjalista psychiatra
lek. Med. Justyna Holka- Pokorska, specjalista psychiatra,
lek. Med. Anna Szkaradek, specjalista psychiatra,
Lek. med. Adam Woźniak, specjalista psychiatra
Mgr. Ewa Iwaszkiewicz – psycholog kliniczny
Pielęgniarka Oddziałowa- Danuta Chomętowska
Terapeuta zajęciowy, 12 pielęgniarek z doświadczeniem w pracy w oddziale psychiatrycznym

Warunki leczenia i pobytu
Nowocześnie wyposażony oddział 35-cio łóżkowy, większość sal ośmioosobowa, jedna sala czteroosobowa, jedna dwuosobowa, sala terapii zajęciowej, jadalnia, świetlica, wydzielona palarnia. Dostęp do biblioteki, kawiarni i kaplicy. Praca w systemie społeczności terapeutycznej oddziału

Kontakt
Instytut Psychiatrii i Neurologii, 02-957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9
III Klinika Psychiatryczna Oddział F5

Charakterystyka oddziału F-9

Personel
Kierownik oddziału – lek med. Jolanta Chojnicka-Wójtowicz, specjalista psychiatra
Lek. med. Tomasz Tafliński, specjalista psychiatra
Dr med. Adam Wichniak, specjalista psychiatra
Mgr Lucyna Muraszkiewicz, psycholog kliniczny
pielęgniarka oddziałowa – mgr Teresa Kolado
terapeuci zajęciowi, 8 pielęgniarek z doświadczeniem w pracy w oddziale psychiatrycznym
Warunki leczenia i pobytu
Nowocześnie wyposażony oddział 24-cio łóżkowy, sale 4-ro lub 2-osobowe z węzłami sanitarnymi, sala terapii zajęciowej, jadalnia, świetlica. Dostęp do biblioteki, kawiarni i kaplicy. Praca w systemie społeczności terapeutycznej oddziału

Kontakt
Instytut Psychiatrii i Neurologii, 02-957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9
III Klinika Psychiatryczna Oddział F9

Charakterystyka Oddziału Dziennego

Personel
Kierownik oddziału – Lek. med. Renata Babińska-Tyburska,specjalista psychiatra
Lek. med. Agata Jarek, specjalista psychiatra
mgr Dorota Parnowska, psycholog kliniczny
mgr Agnieszka Skowerska, pielęgniarka oddziałowa
terapeuta zajęciowy, 1 pielęgniarka

Warunki leczenia i pobytu
Nowocześnie wyposażony oddział dla 24 pacjentów, gabinety badań, sala terapii zajęciowej, jadalnia, dostęp do biblioteki, kawiarni i kaplicy. Praca w systemie społeczności terapeutycznej oddziału

Kontakt
Instytut Psychiatrii i Neurologii, 02-957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9
III Klinika Psychiatryczna Oddział F9