Kierownik: prof. dr hab. med. Maria Siwiak-Kobayashi
tel.: 842 40 41, fax: 642 53 75, e-mail: kobayash@ipin.edu.pl

ewamaciocha@op.pl Ewa Maciocha – psycholog

jkpoluga@ipin.edu.pl Joanna Poluga – psycholog

s.stankiewicz@life.pl Sylwia Stankiewicz – psycholog

kasia060183@tlen.pl Katarzyna Tomczak – psycholog

wkdunski@poczta.onet.pl Witold Duński – lekarz

roj.burcon@wp.pl Małgorzta Roj – Gąsienica terapeuta ruchem

sala@ipin.edu.pl Paweł Sala – lekarz

arturkrezel@poczta.onet.pl Artur Krężel – lekarz

aleszko@ipin.edu.pl Zofia Aleszko – terapeuta ruchem utanecznionym

Klinika składa się z dwóch oddziałów: całodobowego i dziennego, gdzie leczeni są pacjenci z zaburzeniami nerwicowymi i związanymi ze stresem, zaburzeniami osobowości, niektórymi zaburzeniami nastroju (np. dystymia) oraz z niektórymi zespołami behawioralnymi związanymi z zaburzeniami fizjologicznymi (np. zaburzenia odżywiania).

Podstawową metodą leczenia jest intensywna, krótkoterminowa terapia kompleksowa.

W Poradni Przyklinicznej

 • lekarze Kliniki Nerwic prowadzą konsultacje dla pacjentów kierowanych do leczenia stacjonarnego z Poradni Zdrowia Psychicznego z całej Polski.

Przy obu oddziałach działają kluby byłych pacjentów. Spotkania klubowe odbywają się raz w miesiącu:

 • w Oddziale Całodobowym w drugi piątek miesiąca,
 • w Oddziale Dziennym w drugą środę miesiąca.

Tryb kierowania i przyjmowania do Kliniki Nerwic:

Pacjenci skierowani na leczenie w Oddziale Całodobowym lub Dziennym mogą zgłaszać się na konsultację do Kliniki Nerwic w dni robocze w godzinach 9.00 – 12.00 w celu zakwalifikowania do przyjęcia i wpisania w kolejkę oczekujących. Wymagane jest okazanie następujących dokumentów:

 • skierowanie z Poradni Zdrowia Psychicznego lub od psychiatry zatrudnionego w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej posiadającym umowę z kasą chorych;
 • legitymację ubezpieczeniową;
 • dowód osobisty;
 • NIP

Przyjmowanie pacjentów odbywa się według kolejności. Na dwa tygodnie przed terminem przyjęcia zawiadamiamy pacjenta telegraficznie i prosimy o potwierdzenie telefoniczne.

Oddział Całodobowy Kliniki Nerwic

Tel. Dyżurki pielęgniarek: 022 458-25-70

Kierownik oddziału: dr Beata Janke-Klimaszewska

Tel. (22) 3213509, e-mail: Janke-kl@ipin.edu.pl

Informacje szczegółowe dla przyszłych pacjentów:

Oddział Całodobowy Kliniki Nerwic jest 32-łóżkowym oddziałem szpitalnym, w którym podstawową metodą leczenia jest psychoterapia realizowana w formie kompleksu zintegrowanych następujących form:

 • psychoterapia indywidualna,
 • psychoterapia grupowa,
 • psychodrama z pantomimą,
 • muzykoterapia,
 • psychorysunek,
 • choreoterapia,
 • terapia zajęciowa,
 • socjoterapia – w formie społeczności terapeutycznej, którą tworzą wszyscy pacjenci i personel oraz w formie działalności samorządu pacjentów i aktywności przez ten samorząd organizowanych.

Personel obejmuje: terapeutów (lekarzy i psychologów) pracujących w trzech zespołach, terapeutów – specjalistów prowadzących muzykoterapię, choreoterapię i terapię zajęciową oraz pielęgniarki i personel pomocniczy.

Pacjenci tworzą trzy grupy: A, B i C . Wszystkich pacjentów reprezentuje 4-osobowy samorząd zmieniający się co tydzień. Do jego zadań należy kierowanie życiem pacjentów w klinice, pomoc w rozwiązywaniu zaistniałych trudności i konfliktów, organizowanie i prowadzenie zajęć odbywających się bez udziału terapeutów (np. gimnastyki porannej, pogadanki o zawodzie) oraz prac porządkowych., wyjazdów do kina, teatru czy muzeum, wieczorków towarzyskich i klubowych itp. We wszystkich sprawach wątpliwych samorząd kontaktuje się z przedstawicielem personelu, a z całym zespołem leczącym spotyka się raz w tygodniu podczas porannej odprawy personelu. Pod koniec swojej kadencji samorząd składa sprawozdanie z pracy w minionym tygodniu oraz dzieli się obserwacjami na temat postępów i trudności, jakie wystąpiły u poszczególnych osób. Społeczność terapeutyczna ma wtedy okazję do przedyskutowania spraw dotyczących osób będących w różnych grupach terapeutycznych.

Leczenie odbywa się poza łóżkiem. Pacjenci chodzą we własnych ubraniach a nie w pidżamach. Na zajęciach ruchowych obowiązuje strój i obuwie sportowe. Czas w ciągu dnia wypełniony jest zajęciami terapeutycznymi. Uczestnictwo w nich jest obowiązkowe, ponieważ stanowią one zasadniczy element leczenia. Czynne uczestniczenie we wszystkich zajęciach prowadzonych przez terapeutów, pielęgniarki i samych pacjentów ma na celu osiągnięcie poprawy stanu zdrowia poprzez poszukiwanie przyczyn powstania zaburzenia, powodów dla których ono trwa, zrozumienie aktualnych problemów i trudności oraz poprzez podejmowanie prób ich rozwiązania. Grupowe formy leczenia i życie w społeczności ułatwiają zrozumienie trudności własnych i cudzych i umożliwiają rozwiązywanie ich samodzielnie, ale przy pomocy innych. Nerwica nie jest chorobą, którą można usunąć przy pomocy środków farmakologicznych. Jej przyczyny tkwią w sytuacjach życiowych pacjenta, w ich przeżywaniu i reagowaniu na nie. Dlatego leki w Klinice Nerwic stosuje się rzadko i tylko jako środek pomocniczy. Osoba przybywająca do kliniki musi być przygotowana na rezygnację z leków. Przywiezione ze sobą leki należy oddać w depozyt pielęgniarce.

Praca oddziału wymaga regulaminu związanego z procesem i celami terapii. Zawiera on informacje o prawach i obowiązkach pacjentów. Uwzględniono w nim m.in. obowiązek samoobsługi w zakresie sprzątania kilkuosobowych sal sypialnych, świetlicy, sal zajęć, łazienek oraz prawo do korzystania z przepustek.

Przez okres pierwszych dwóch tygodni pacjenci nie otrzymują przepustek i nie przyjmują wizyt. Jest to okres adaptacji do warunków leczenia, jak również okres badań i wzajemnego poznawania się. Po tym okresie pacjent może wyjeżdżać na weekendowe „treningi domowe”.

Oddział jest otwarty, co oznacza, że pacjenci mogą swobodnie poruszać się po terenie Instytutu w godzinach wyznaczonych regulaminem. Pacjentki z zaburzeniami odżywiania podpisują specjalny kontrakt terapeutyczny, w którym m.in. zobowiązują się do nie opuszczanie oddziału samodzielnie .

Ze względów leczniczych nie należy zatrzymywać własnego samochodu w Instytucie w okresie leczenia.

Pobyt w Oddziale Całodobowym trwa 10 tygodni. Ostatnie dwa tygodnie leczenia stanowią pomost między pobytem w szpitalu a całkowitym powrotem do codziennego życia. Każdy pacjent może otrzymać codziennie po zajęciach kilkugodzinna przepustkę. Pacjenci z Warszawy i bliskich okolic leczą się w tym czasie w systemie dziennym. Przyjeżdżają do Oddziału o godz. 8.00 i opuszczają go po zakończeniu obowiązkowych zajęć. Pozostały czas spędzają w domu realizując indywidualne treningi.

Po wypisaniu pacjent może brać udział w comiesięcznych spotkaniach klubowych oraz – odpowiednio do zaleceń przy wypisie – kontynuować kontakt terapeutyczny ze swoim terapeutą w ramach Przychodni Przyklinicznej.

Oddział Dzienny Kliniki Nerwic

Kierownik oddziału: dr nauk med. Anna Sarol-Kulka

Tel. 022 458-26-72, email: sarolkulka@gazeta.pl

Leczenie w Oddziale Dziennym trwa osiem tygodni. Każdorazowo przyjmowana jest grupa 14-tu osób, która równocześnie rozpoczyna i kończy terapię (grupa zamknięta).

Pacjenci przebywają w Oddziale w dni robocze od godz. 8.00 do 16.00. Popołudnie, wieczór i weekendy spędzają w swoich domach.

Okres leczenia objęty jest zwolnieniem lekarskim za pobyt w szpitalu.

Leczenie w Oddziale Dziennym ma podobne cele i zasady, jak w Oddziale Całodobowym.

Stosowane metody są więc takie same. Jedyny wyjątek stanowi brak systematycznej psychoterapii indywidualnej.

Pozostałe informacje zamieszczone powyżej dotyczą więc obu oddziałów.