Kierownik Zespołu: dr n. med. Bogusław Habrat

e-mail: habratb@ipin.edu.pl

W skład Zespołu wchodzą:

 1. Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych

  Kierownik: dr n. med. Anna Basińska

 2. Ośrodek Terapii Uzależnień

  Kierownik: dr n. med. Bohdan Woronowicz

 3. Ośrodek Terapeutyczny “Goplańska”

  Kierownik: mgr Adam Kłodecki

 4. Program Metadonowy

  Kierownik: dr n. med. Helena Baran-Furga

W Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych (OLZA) prowadzi się rozpoznawanie i leczenie osób z alkoholowymi zespołami abstynencyjnymi, pomaga się odstawić leki uspokajające i nasenne i leczy się zespoły abstynencyjne występujące przy odstawianiu tych leków. W trakcie pobytu przeprowadzana jest diagnostyka mająca na celu wykluczenie innych zagrażających zdrowiu lub życiu przyczyn zaburzeń powodujących objawy podobne do zespołów abstynencyjnych. Poza tym rozpoczyna się leczenie zaburzeń psychicznych i somatycznych spowodowanych przewlekłym piciem alkoholu.

Leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych trwa zazwyczaj 7-10 dni i traktowane jest jako wstęp do kontynuowania leczenia odwykowego. Oprócz kontaktu z lekarzami i psychologiem w Oddziale, pacjenci mają możliwość spotykania się z terapeutami z innych oddziałów Zespołu, którzy oferują “właściwe” leczenie odwykowe nastawione na zapobieganie nawrotom.

Oprócz stanów nagłych zagrażających życiu leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych odbywa się na podstawie skierowania do szpitala psychiatrycznego, najlepiej wydanego przez placówki odwykowe, w których pacjent się leczy i w których będzie kontynuował leczenie odwykowe.

Odstawianie leków uspokajających i nasennych i leczenie zespołów abstynencyjnych trwa do 8 tygodni.

Przyjęcia odbywają się w następującym trybie: pacjenci posiadający skierowanie do szpitala psychiatrycznego i aktualny dowód ubezpieczenia zgłaszają się telefonicznie do Kierownika OLZA – dr med. Anny Basińskiej tel. (22)45-82-753 lub (22)45-82-734 w dni robocze w godzinach 11.00-14.00 w celu umówienia się na wizytę kwalifikującą, w czasie które zostaną szczegółowo podane warunki leczenia i ew. wyznaczony termin hospitalizacji.

W Ośrodku Terapii Uzależnień (OTU) realizowany jest 6-tygodniowy (3 tyg. w warunkach oddziału stacjonarnego i 3 tyg. w warunkach oddziału dziennego) program kompleksowej psychoterapii uzależnienia, wykorzystujący elementy tzw. modelu Minnesota oraz doświadczenia Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Część personelu odbyła szkolenia w renomowanych ośrodkach w USA. Na spotkanie kwalifikacyjne należy zgłaszać się we czwartki o godz. 15.00. Warunkiem jest posiadanie skierowania z poradni leczenia uzależnień, w której pacjent będzie kontynuował leczenie po opuszczeniu OTU. Osoby zainteresowane kontynuacją procesu terapeutycznego mogą brać udział w programie poszpitalnym.

W Ośrodku Terapeutycznym “Goplańska” (Warszawa, ul. Goplańska 44, vis a vis Instytutu, w godz. 8.00-21.00, bez sobót i niedziel) prowadzi się konsultacje diagnostyczne dla osób z problemami alkoholowymi i ew. kwalifikuje się je do intensywnych programów terapii grupowej i indywidualnej. Oferowana jest szeroka gama programów dla osób ze zróżnicowanymi problemami i spowodowanymi alkoholem, różnym zaawansowaniem leczenia itp. Prowadzone są psychoterapie małżeństw i rodzin, a także programy dla osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików. Na terenie ośrodka działają grupy samopomocowe, istnieje możliwość korzystania z klubu-kawiarenki. W celu umożliwienia terapii bez konieczności odrywania się od pracy zawodowej, większość zajęć odbywa się w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Konsultacje osób, które potrzebują specjalistycznego wsparcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 14.30-16.30. Nie wymagamy skierowania, nie ma u nas tzw. rejonizacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy ośrodka:
(22)84-22 635, (22)45-82-688, (22)45-82-788.

W Programie Metadonowym leczy się ograniczona liczba osób uzależnionych od opiatów. Program Metadonowy polega na kontrolowanym podawaniu narkotyku (metadonu lub preparatu zawierającego buprenorfinę) osobom, które nie są w stanie utrzymywać abstynencji mimo wielokrotnych prób leczenia uzależnienia. Celami programu są m. in.: ograniczenie dożylnego przyjmowania narkotyków i uniknięcia przedawkowań, zakażeń wirusowych i bakteryjnych, umożliwienie systematycznego leczenia zaburzeń somatycznych i psychicznych, poprawa jakości życia, poprawa funkcjonowania w różnych rolach społecznych. Kwalifikacje do Programu odbywają się w czwartki (godz. 14.00-16.00) w Punkcie Konsultacyjnym zlokalizowanym w Przychodni Przyklinicznej Instytutu. Liczba miejsc w programie jest ograniczona, a okres oczekiwania długi.