Instytut Psychiatrii i Neurologii informuje, iż zakończona została realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycja pod nazwą: „Modernizacja oddziałów neurologii w celu podniesienia jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych oferowanych przez IPiN w Warszawie” została zrealizowana przy wsparciu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 (działanie 12.2 „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym” priorytetu XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia”.

Dla potrzeb Klinik Neurologicznych zmodernizowano pomieszczenia na poziomie I i II piętra w bloku “B”, gdzie zlokalizowane zostały oddziały łóżkowe dla pacjentów z chorobami układu nerwowego. Nadbudowano dwie kondygnacje bloku “E”, w którym pomieszczenia parteru zostały zmodernizowane, a w dobudowanej części, na poziomie I i II piętra  zlokalizowano oddziały udarowe, pracownie diagnostyczne oraz łącznik umożliwiający komunikację z poradnią w bloku “B1″. Dzięki przeprowadzonym pracom modernizacyjnym wzrosła dostępność do wysoko specjalistycznych usług medycznych dla społeczeństwa, jak również podniesiona została jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych w Instytucie.

Wartość projektu: 21 405 718,89 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej: 4 253 975,04 PLN