Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

mgr Anna Panufnik

Przyjmuje pacjentów oraz ich rodziny (opiekunów prawnych i faktycznych):

od poniedziałku do środy w godz. 8.30 do 15.30

(pokój nr 13 – parter, budynek główny Instytutu)

Dyżur telefoniczny w godzinach: 14:00-15:00
tel.: (22) 45-82-800, wew. 221

e-mail: a.panufnik@bpp.gov.pl

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 1994 r., Nr 111, poz. 535 z późn. zm.), od stycznia 2006 r., osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo do pomocy w ochronie praw osoby, o której mowa powyżej, przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu.

Ochrona praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny należy do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Do zadań Rzecznika należy w szczególności:

  1. pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego;
  2. wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów;
  3. współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjentów;
  4. inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.

Kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
Bezpłatna infolinia: 0 800 190 590
w godz. 9.00 – 21.00 od poniedziałku do piątku

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 52 poz. 417 z dnia 31 marca 2009 r.)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111 poz. 535 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego (Dz. U. Nr 16 poz. 126).