Maciej Krawczyk
Odzyskiwanie funkcji chodu przez osoby po udarze mózgu

ISBN: 978-83-61705-21-5
Rok wydania: 2013
188 stron, format B5, oprawa miękka
Cena: 33 zł (w tym 5% VAT)

Monografia poświęcona zagadnieniu możliwości odzyskania chodu przez osoby, które przeszły udar mózgu.

Książka przeznaczona jest głównie dla lekarzy neurologów, fizjoterapeutów i studentów oraz wszystkich specjalistów zainteresowanych leczeniem – w tym fizjoterapią – chorych z niedowładem połowiczym.
Monografia podzielona jest na trzy części. Pierwsza koncentruje się na przedstawieniu najważniejszych właściwości chodu prawidłowego z uwzględnieniem rzadziej poruszanych aspektów zagadnienia. Druga część prezentuje najważniejsze przyczyny oraz mechanizmy zaburzenia chodu u osób po udarze mózgu. Trzecia część to wyniki badań własnych chodu pacjentów z niedowładem połowiczym w okresie do pół roku po udarze mózgu. Autor przedstawił wyniki analizy kinematycznej, dynamicznego EMG i sił reakcji podłoża wykonanych podczas chodu pacjentów. Uzyskane wyniki badań są unikalne. Po pierwsze dlatego, że do pomiarów użyto bardzo nowoczesnej aparatury badawczej. Po drugie – badania powtarzano jeszcze dwukrotnie w okresie trzech miesięcy, kiedy to opisywani chorzy byli poddawani w pełni kontrolowanemu procesowi fizjoterapii. W poszerzonej dyskusji odniesiono uzyskane wyniki badań własnych do literatury już istniejącej. Przeprowadzona analiza zmusza do weryfikacji części utartych poglądów i rzuca nowe światło na proces reedukacji funkcji chodu po udarze mózgu. We wnioskach przedstawiono wskazówki dla dalszych badań oraz sugestie istotne dla praktyki klinicznej.

Iwona Sarzyńska-Długosz
Rozwój opieki nad pacjentami z udarem mózgu w Polsce w latach 2003–2012

ISBN: 978-83-61705-19-2
Rok wydania: 2013
156 stron, format B5, oprawa miękka
Cena: 39 zł (w tym 5% VAT)

     Rozwój opieki nad pacjentami z udarem mózgu w Polsce w latach 2003-2012 to pierwsza w Polsce próba podsumowania systematycznego postępu w zakresie organizacji leczenia chorych z udarem mózgu.
     Celem pracy było: określenie stopnia zaawansowania rozwoju sieci pododdziałów udarowych w Polsce w pierwszych latach XXI wieku, oszacowanie potrzeb w dziedzinie rehabilitacji poudarowej w trybie stacjonarnym we wczesnym okresie od zachorowania oraz określenie dostępności wczesnej kompleksowej rehabilitacji poudarowej. W latach 2003-2008 przeprowadzano analizę w oparciu o informacje uzyskane z ankiet. Dane te pozwoliły nie tylko określić lokalizację miejsc specjalistycznego leczenia i rehabilitacji chorych z udarem mózgu, ale także przeprowadzić klasyfikację oddziałów w zależności od stopnia rozwoju. W latach 2010-2012 analiza dostępności świadczeń szpitalnych dla chorych z udarem oparta została na danych uzyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczących lokalizacji miejsc udzielania świadczeń. Lokalizacja miejsc udzielania świadczeń w poszczególnych latach została przedstawiona na licznych ilustracjach.

Tadeusz Mendel
Mózgowa angiopatia amyloidowa w krwotokach mózgowych

ISBN: 978-83-61705-18-5
Rok wydania: 2013
136 stron, format B5, kreda, oprawa miękka
Cena: 35 zł (w tym 5% VAT)

     Mózgowa angiopatia amyloidowa w krowotokach mózgowych to pierwsza w Polsce całościowa monografia tego zagadnienia. Pracę ilustruje bogaty materiał zdjęciowy, który ukazuje wszystkie rodzaje naczyń mózgowych zajętych przez ß-amyloid.
     Mózgowa angiopatia amyloidowa (cerebral amyloid angiopathy, CAA), inaczej określana jako kongofilna angiopatia amyloidowa (congophilic amyloid angiopathy), jest chorobą, w której dochodzi do odkładania się białka β-amyloidu w ścianach tętnic małego i średniego kalibru, zlokalizowanych w oponach miękkich, korze mózgowej i okolicach podkorowych, oraz w ścianach naczyń kapilarnych i żylnych. Jest drugą po miażdżycy pod względem częstości występowania przyczyną nieurazowych krwotoków mózgowych, ale również udarów niedokrwiennych mózgu, przemijających ataków niedokrwiennych, leukoencefalopatii typu Binswangera, zmian typu guza rzekomego. CAA często wspłółistnieje z chorobą Alzheimera, otępieniem z ciałami Lewy’ego czy zespołem Downa. Wyróżnia się postacie sporadyczne i rodzinne CAA. CAA występuje z częstotliwością 30–40 przypadków na 100 000 całej populacji rocznie.
     W pracy przedstawiono wyniki prowadzonych od 11 lat badań kliniczno-radiologiczno-neuropatologicznych u chorych z samoistnymi krwotokami śródmózgowymi w przebiegu mózgowej angiopatii amyloidowej, hospitalizowanych w II Klinice Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, zmarłych z powodu krwotoków mózgowych samoistnych, u których wykonano badanie sekcyjne ogólne i mózgu w latach 1993–2012.

Oliver Quarrell: Choroba Huntingtona – fakty. Tłum. z ang. Barbara Mroziak

ISBN 83-85705- 65-1, format A-5, oprawa miękka, 126 str., 26 zł + 5% VAT

Książka Quarrella z serii publikacji oksfordzkich “The Facts” jest doskonałym, wszechstronnym opisem choroby neurologicznej, określanej dawniej jako “pląsawica Huntingtona”. Choroba Huntingtona jest uwarunkowanym genetycznie, dziedzicznym schorzeniem, powodującym duże zniszczenie komórek nerwowych w mózgu. Diagnoza tej choroby stała się prostsza w ostatnich latach dzięki odkryciu wadliwego genu. Jej dziedziczny i inwalidyzujący charakter sprawia, że bezpośrednio lub pośrednio dotyka ona wielu osób, z rodziną i opiekunami włącznie. Książka w przystępny sposób przedstawia trudne genetyczne i neurologiczne problemy. Napisana jest przede wszystkim dla rodzin chorych, dla osób chcących zrozumieć zagrożenia i objawy choroby u podopiecznych, przyjaciół, znajomych, a także u siebie. Autor, genetyk kliniczny, udziela porad, jak żyć z tą chorobą oraz odpowiada na pytania nurtujące chorych i ich rodziny. Odkrycie chorobotwórczego genu zwiększyło możliwości dostępne osobom obciążonym ryzykiem zachorowania. Książka wyjaśnia rolę poradnictwa genetycznego oraz informuje, jaką pomoc można uzyskać ze strony różnych organizacji pacjentów na całym świecie. Wielostronne omówienie choroby Huntingtona będzie również bardzo interesujące dla studentów medycyny, młodych lekarzy, a w szczególności – lekarzy pierwszego kontaktu.

Roman Stefański: Neurobiologia motywacji: poszukiwanie modelu adaptacji receptorowych w modelu uzależnienia od metamfetaminy

ISBN 83-85705-67-8, format B-5, oprawa miękka, 128 str., 18 zł + 5% VAT

Nadużywanie substancji uzależniających prowadzące do uzależnienia stanowi poważny problem medyczny i społeczny. Uzależnienie lekowe należy traktować w kategoriach złożonej choroby ośrodkowego układu nerwowego. Charakteryzuje się ona utratą kontroli nad zachowaniem, w szczególności głodem narkotykowym. Mechanizmy neuronalne i molekularne związane z uzależnieniem są wciąż słabo poznane i stanowią poważne wyzwanie dla badaczy. Opracowanie przygotowane przez Romana Stefańskiego jest podsumowaniem cyklu wieloletnich badań nad uzależniającym działaniem metamfetaminy. Jest pracą doświadczalną na zwierzętach. Badania te są prowadzone na jednym z najbardziej nowoczesnych i adekwatnych dla uzależnienia lekowego modelu behawioralnym, jakim jest instrumentalne dożylne samopodawanie leku. Niniejsza praca jest przykładem współczesnego nurtu badań nad neurobiologią uzależnień, stanowi zarazem cenny wkład do wiedzy w tym zakresie. Przybliża także te trudne i złożone zagadnienia lekarzom, psychologom i biologom zainteresowanym problematyką uzależnień.