Barbara Remberk
Psychozy o wczesnym początku: diagnoza, przebieg i rokowanie

ISBN: 978-83-61705-26-0
Rok wydania: 2015
222 strony, format 165 x 230 mm, oprawa miękka
Cena: 35 zł (w tym 5% VAT)

Czym w istocie jest doświadczenie psychotyczne w okresie adolescencji? Czy pierwszym epizodem schizofrenii o wczesnym początku, tradycyjnie wiązanej z przewlekłym przebiegiem i niekorzystnym rokowaniem? Czy też może krótkotrwałą dekompensacją spowodowaną naporem zbyt trudnych przeżyć okresu dojrzewania? W wypadku psychoz o wczesnym początku rozpoznanie postawione w trakcie pierwszego epizodu niekoniecznie będzie rozpoznaniem ostatecznym, a przewidzenie dalszego przebiegu choroby w jej początkowym okresie często okazuje się niemożliwe. Dyskusja na temat natury i przebiegu zaburzeń psychotycznych o wczesnym początku trwa od lat. Do tej dyskusji przyczynkiem ma nadzieję być niniejsza książka.
Celem pracy była ocena obrazu psychopatologicznego, przebiegu i rokowania w nieafektywnych zaburzeniach psychotycznych o wczesnym początku. Do badania włączono wszystkich pacjentów z rozpoznaniem ze spektrum schizofrenii F20–F29 według ICD-10 hospitalizowanych w okresie od połowy 1998 roku do połowy 2008 roku w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Badanie składało się z dwóch części: retrospektywnej analizy dokumentacji oraz medycznej i badania katamnestycznego.

Dr n. med. Barbara Remberk ukończyła I Wydział Lekarski Warszawskiej Akademii Medycznej (w 1999 roku) i Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze Uniwersytetu Warszawskiego (z tytułem magistra psychologii, w 2002 roku). Uzyskała specjalizację z psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Od 2001 roku pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, początkowo w II Klinice Psychiatrycznej, a od 2006 roku w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Rozprawę doktorską obroniła w 2010 roku. W pracy klinicznej i naukowej koncentruje się na zaburzeniach psychotycznych o wczesnym początku.

Katarzyna Kucharska, Ewelina Wilkos, Maryla Sawicka
Trening Społecznego Poznania i Neuropoznania. Podręcznik terapeuty

ISBN: 978-83-61705-20-8
Rok wydania: 2013
216 stron, format 156 × 230, oprawa miękka
Książka wraz z płytą DVD
Cena: 35 zł (w tym 5% VAT)

Podręcznik prezentuje nowatorski program terapeutyczny przeznaczony dla osób z deficytami w sferach społecznego poznania i neuropoznania (osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób, które przeszły udar mózgu). Powstał w oparciu o powszechnie stosowane w Europie i Stanach Zjednoczonych programy: SCIT (Social Cognition and Interaction Training) oraz CRT (Cognitive Remediation Therapy). TSPiN jest gotowym do zastosowania w praktyce programem terapeutycznym. Trening opiera się na psychologii uczenia, wykorzystuje techniki poznawcze i behawioralne, narzędzia testowe, karty pracy, scenki filmowe (dołączone do książki na płycie DVD), puzzle, gry.
Przejrzysty układ, sesje opisane krok po kroku, a także szczegółowe wskazówki dla prowadzących trening czynią podręcznik przyjaznym dla terapeuty.
Adresatami podręcznika są: psycholodzy, psychoterapeuci, neuropsycholodzy, psychiatrzy, pracownicy socjalni, terapeuci zajęciowi oraz wszyscy zainteresowani rehabilitacją i terapią osób z deficytami w obszarze społecznego poznania i neuropoznania.

Trening Społecznego Poznania (TSP) ma na celu poprawę jakości życia emocjonalnego, naukę adekwatnego spostrzegania faktów społecznych, zrekonstruowanie procesów współodczuwania (empatii) i stylu atrybucji społecznej. Pomaga powrócić do satysfakcjonującego życia wśród ludzi osobom, którym choroba psychiczna czy neurologiczna utrudnia relacje z innymi.

Trening Neuropoznania (TN) służy stymulacji funkcji poznawczych, w tym: uwagi, pamięci i uczenia się, percepcji wzrokowo-przestrzennej, myślenia oraz funkcji wykonawczych, w tym umysłowej elastyczności, umiejętności rozwiązywania złożonych problemów, planowania działań, metapoznania. Pomaga usprawnić funkcjonowanie poznawcze, wzmacnia także efekty TSP oraz innych oddziaływań terapeutycznych.

„Odbiorca otrzymuje gotowy do zastosowania program terapeutyczny o dobrze ugruntowanych podstawach naukowych. Biorąc pod uwagę upośledzenie funkcjonowania wynikające z deficytów społeczno-poznawczych w udarze mózgu oraz w schizofrenii, metoda ma potencjał znaczącej poprawy jakości życia pacjentów. Ze względu na dokładny opis stosowanych procedur możliwe wydaje się zastosowanie programu w wielu ośrodkach i przez różnych terapeutów.
Pierwszy krok – przygotowanie metody i narzędzi – został dzięki pracy autorek poczyniony”.

Dr hab. Filip Rybakowski, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

„Treść książki i jej charakter aplikacyjny, bazujący na podstawach teoretycznych i stosowanych w praktyce klinicznej metodach będących inspiracją dla opracowania autorskiej propozycji treningów w języku polskim, uzasadniają celowość jej publikacji”.

Prof. dr hab. Danuta Kądzielawa, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Katarzyna Kucharska – dr hab. n. med. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Consultant Psychiatrist / Medical Director i honorary senior lecturer w Hull York Medical School w Wielkiej Brytanii. Opiekun i główny wykonawca prestiżowych projektów naukowych w kraju i za granicą. Autorka i współautorka licznych artykułów w zagranicznych i polskich czasopismach, a także kilku książek i rozdziałów książkowych głównie z zakresu procesów społecznego poznania w zdrowym i chorym mózgu.

Ewelina Wilkos – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, doktorantka w Klinice Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zaangażowana w realizację kilku projektów naukowych oraz terapeuta Treningu Społecznego Poznania i Neuropoznania (tspin).

Maryla Sawicka – dr hab., prof. nadzw. w Akademii Pedagogiki Specjalnej, psycholog kliniczny, psychoterapeuta certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Od wielu lat leczy i wspiera osoby chore na schizofrenię w Klinice Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, gdzie jest ordynatorem Oddziału Dziennego Rehabilitacji Psychiatrycznej. Autorka i współautorka wielu prac z zakresu rehabilitacji psychiatrycznej, psychoterapii schizofrenii oraz znaczenia oddziaływań środowiskowych w leczeniu osób chorych psychicznie.

Marta Anczewska, Jacek Wciórka (red.): Umacnianie nadzieja czy uprzedzenie

ISBN 978-83-85705-85-5, format A-5, oprawa miękka, str.132, 20 zł + 5% VAT

Inspiracją do napisania tej książki były “relacje z pierwszej ręki – świadectwa ozdrowieńców”. Prace tego rodzaju coraz częściej pojawiają się w anglojęzycznej literaturze fachowej. Osoby z doświadczeniem choroby psychicznej opisują w nich, w jaki sposób przezwyciężyły ograniczenia związane z chorobą, co pomagało w tym procesie i co umożliwiło im, mimo wszystko, wieść pełne i satysfakcjonujące życie. Książka, którą gorąco polecamy wszystkim zainteresowanym, składa się z pięciu części. Pierwsza z nich poświęcona jest analizie fenomenu nadziei i jego znaczenia w życiu każdego człowieka, a tym samym – w leczeniu i odzyskiwaniu zdrowia. Druga – zapoznaje Czytelnika z aktualnymi koncepcjami dotyczącymi procesu zdrowienia, umacniania oraz partnerskiego sprawowania psychiatrycznej opieki zdrowotnej. W trzeciej – autorzy omawiają zagadnienie piętna choroby psychicznej oraz opisują sposoby zwalczania tego niekorzystnego zjawiska. Czwartą część stanowi m.in. zapis wspomnień o przyjacielu, jakim dla pracownika oddziału psychiatrycznego stał się jeden z jego pacjentów (“Mój przyjaciel schizofrenik”). I wreszcie piąta – to osobiste refleksje tych, którzy zmagali się z chorobą i udało im się wyjść z tego doświadczenia obronną ręką.
Aaron Antonovsky: Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Tłum. z ang. Helena Grzegołowska-Klarkowska

ISBN 83-85705-24-4, format B-5, oprawa miękka, 195 str., 22 zł + 5% VAT

Co powoduje, że na kontinuum zdrowie-choroba dany człowiek znajduje się bliżej krańca “zdrowie”? Dzięki jakim czynnikom zachowuje zdrowie lub szybciej do niego wraca? Dlaczego pewni ludzie pozostają zdrowi mimo działania stresu i czynników patogennych? Od czego zależy skuteczne radzenie sobie ze stresem bez pogarszania się stanu zdrowia? W jakich warunkach stresory mogą działać leczniczo? To pytania o salutogenezę, nowe podejście do zdrowia i choroby, którego twórcą jest Aaron Antonovsky. Podejście salutogenetyczne zakłada, że nie ma dychotomicznego podziału na zdrowie i chorobę, lecz kontinuum zdrowie-choroba. Autor udziela pasjonujących i oryginalnych odpowiedzi. Najważniejsze z nich dotyczą poczucia koherencji – orientacji życiowej, czynnika niezbędnego do radzenia sobie ze stresem i zachowania zdrowia. Zawarte w książce hipotezy i wyniki badań wykraczają poza socjologię medycyny, obejmując dziedziny takie jak psychologia społeczna i rozwojowa, psychoneuroimmunologia, psychosomatyka, a także – socjologia i teoria stresu Książka adresowana jest do specjalistów z różnych dziedzin: psychologów, lekarzy i socjologów.
Andrzej Czernikiewicz: Przewodnik po zaburzeniach językowych w schizofrenii

ISBN 83-85705- 70-8, format A-5, oprawa miękka, 127 str., 18 zł + 5% VAT

Książka ta poświęcona jest ludziom wiele lat chorujących na schizofrenię, którzy znaczną część swego życia spędzili w szpitalach psychiatrycznych i których wypowiedzi (wypowiedzi schizofatyczne) są niezrozumiałe i nie rozumiane przez otoczenie. Niniejsza praca jest próbą zrozumienia tego, co wydaje się niemożliwe do zrozumienia – języka schizofrenii. Lekarze psychiatrzy nie mają możliwości opisywania i analizowania tego, co słyszą od swoich pacjentów, są jednak w posiadaniu olbrzymiego materiału językowego, często przez nich niezrozumianego. Książka ma na celu przybliżenie psychiatrom tego, co niepoprawnie i nazbyt ogólnie określane jest jako “formalne zaburzenia myślenia” czy “rozkojarzenie”. Terminy te są często nadużywane oraz błędnie używane. Niniejsze opracowanie pomoże właściwie określić poszczególne fenomeny językowe występujące w wypowiedziach chorych na schizofrenię, zrozumieć ich istotę oraz określić przyczyny ich powstawania.
Stanisław Dąbrowski, Janusz Pietrzykowski: Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – komentarz

ISBN 83-85705-30-9, Format A-5, oprawa miękka, 267 str., 12 zł + 5% VAT

Głównym zamierzeniem autorów jest przybliżenie czytelnikom założeń i celów ustawy oraz ułatwienie rozwiązywania różnorodnych problemów pojawiających się w praktyce jej stosowania. Wyjaśnia zawarte w ustawie przepisy w formie komentarza adresowanego do osób, które w codziennej pracy realizują tę ustawę, a więc do lekarzy psychiatrów, sędziów sądów rodzinnych, psychologów klinicznych, lekarzy innych specjalności, pielęgniarek, a także pracowników socjalnych i pracowników pomocy społecznej.
Danuta Hajdukiewicz: Opiniowanie sądowo-psychiatryczne w sprawach cywilnych – wydanie drugie, poprawione

ISBN 978-83-85705-94-9, format A-5, oprawa miękka, 208 str., 25 zł + 5% VAT

Drugie, poprawione i uzupełnione wydanie pierwszej na polskim rynku samodzielnej pozycji na ten temat. Opracowanie powstało w oparciu o aktualny stan prawny kodeksów: cywilnego, postępowania cywilnego i rodzinno-opiekuńczego. Adresowana jest zarówno do psychiatrów, jak i prawników.
Danuta Hajdukiewicz: Podstawy prawne opiniowania sądowo-psychiatrycznego w postępowaniu karnym, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach nieletnich
Nakład wyczerpany

ISBN 978-83-85705-86-4, wydanie 2. poprawione, format A-5, oprawa miękka, 376 str., 32 zł + 5% VAT

Z recenzji dr Lecha K. Paprzyckiego:

“Opracowanie przygotowane przez Autorkę należącą do wąskiego grona najbardziej doświadczonych i najwyśmienitszych psychiatrów zajmujących się psychiatrią sądową i równie dobrze obeznaną z problematyką prawną w tym zakresie, z całą pewnością godne jest opublikowania i to w możliwie najkrótszym czasie. Także dlatego, że niedoskonałości w czynnościach biegłych psychiatrów i psychologów wydających opinie i uczestniczących w licznych czynnościach najszerzej rozumianego postępowania karnego, nie są odosobnione. Taka też jest ocena Autorki, co wynika z obserwacji praktyki, także z punktu widzenia Sądu Najwyższego jako sądu kasacyjnego. A taki stan, daleki od doskonałości, to także rezultat niewystarczającego zainteresowania psychiatrów i psychologów literaturą przedmiotu. Żywić należy nadzieję, że to opracowanie dotrze nie tylko do doświadczonych biegłych, ale również do tych mniej przygotowanych, ale także do psychiatrów i psychologów podejmujących decyzję o specjalizacji. Ta trudna problematyka jest ponadto przekazana Czytelnikowi w atrakcyjny, również literacko, sposób”.

Anna Indulska, Marta Anczewska, Joanna Raduj, Katarzyna Prot, Maciej Pałyska: Ocena jakości usług medycznych w psychiatrycznej opiece zdrowotnej

ISBN 978-83-85705-89-5, format B5, oprawa miękka, 76 str. + CD, 15 zł + 5% VAT

Opracowanie zawiera zarówno podstawy teoretyczne do zarządzania jakością (w tym przypomnienie historii i zasad oceny jakości usług psychiatrycznych), jak i praktyczne narzędzia, niezbędne do oceny jakości usług medycznych. Jest podsumowaniem doświadczeń związanych z wdrażaniem w Instytucie Psychiatrii i Neurologii normy ISO 9001-2000, której celem jest utrzymanie poziomu świadczonych usług. Niezbędnym wymogiem formalnym do pozyskania i utrzymania normy ISO jest ocena satysfakcji pacjenta. Służą do tego celu trzy narzędzia: Kwestionariusz opinii pacjenta na temat pobytu w oddziale całodobowym, Kwestionariusz opinii pacjenta na temat opieki w oddziale dziennym, poradni lub w leczeniu środowiskowy oraz Kwestionariusz badania satysfakcji pacjenta z otrzymanej usługi medycznej (tzw. Skala Werońska) dla pacjentów oddziałów dziennych, poradni oraz leczenia środowiskowego. Narzędzia te zostały udostępnione zarówno w formie tekstowej, jak i elektronicznej – dołączona do broszury płyta CD zawiera wszystkie trzy kwestionariusze, co umożliwia ich wydrukowanie i wykorzystywanie. Autorzy mają nadzieję, że opracowanie okaże się przydatne w praktyce oraz zachęci do wspólnej dyskusji nad zmianą kształtu opieki zdrowotnej.
Katarzyna Kucharska-Pietura: Zaburzenie procesów społecznego poznania w schizofrenii

ISBN978-83-85705-92-5, format B5, oprawa miękka, 148 stron, cena 25 zł + 5% VAT

W pracy przedstawiono stan współczesnej wiedzy z zakresu społecznego poznania u osób chorych na schizofrenię, w oparciu o wyniki badań neuropsychologicznych, eksperymentalnych i najnowsze techniki neuroobrazowania, w szczególności funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Autorka podjęła próbę usystematyzowania metod służących badaniom społecznego poznania. Przekazując biologiczne spojrzenie na naturę społecznego poznania w szeroko prezentowanym materiale empirycznym, z wyszczególnieniem czynnościowej neuroanatomii “mózgu emocyjnego” w schizofrenii, autorka szczególną uwagę zwróciła na aspekty metodologiczne badań, prezentując standaryzowane metody badawcze i procedury towarzyszące zastosowaniu funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Inspiracją naukową autorki pracy była ocena zaburzeń procesów społecznego poznania u pacjentów schizofrenicznych, leczonych klasycznymi i atypowymi neuroleptykami oraz ocena wpływu stanu klinicznego pacjentów oraz przebiegu procesu schizofrenicznego na nasilenie deficytów społecznego poznania.
Leksykon terminów: międzykulturowe pojęcia zdrowia psychicznego Światowa Organizacja Zdrowia. Tłum. z ang. J. Wciórka

ISBN 83-85705-47-3, format B-5, oprawa miękka, 66 str., 15 zł + 5% VAT

W niniejszym leksykonie znajdą Państwo terminy używane w psychiatrii międzykulturowej, w badaniach porównawczych i przy stosowaniu ICD-10 w różnych kręgach kulturowych. Zawiera terminy diagnostyczne opisujące zaburzenia różniące się w zależności od kultury rozpowszechnieniem lub obrazem, pojęcia ważne dla zrozumienia doświadczeń ludzkich w społeczno-kulturowym kontekście, pojęcia opisujące wartości i obyczaje kulturowe związane ze zdrowiem psychicznym, pojęcia stwarzające problemy podczas prób klasyfikowania ich jako objawów, a wreszcie zespoły stanowiące część tradycyjnych, niefachowych kategorii opisujących zaburzenia chorobowe, używane w poszczególnych obszarach kulturowych.
Leksykon terminów: psychiatria i zdrowie psychiczne Światowa Organizacja Zdrowia. Tłum. z ang. J. Wciórka

ISBN 83-85705-48-1, format B-5, oprawa miękka, 161 str., 25 zł + 5% VAT

W opisach klinicznych i wskazówkach diagnostycznych korzysta się z pojęć, które nie definiują się same. Wiele z nich ma długą historię i rozwijało się w kontekstach odmiennych od tych, których dostarczają współczesne klasyfikacje. Zgoda i wzajemne zrozumienie w dziedzinie zdrowia psychicznego byłyby niepełne i nieautentyczne bez uzupełnienia klasyfikacji i kryteriów diagnostycznych przez jasno sformułowany słownik. Drugie wydanie leksykonu stanowi tom towarzyszący Klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Zawiera około 700 terminów, które ukazują się w tekście ICD i, zdaniem ekspertów, wymagają określenia.
Zdzisław Majchrzyk: Nieletni, młodociani, dorośli zabójcy i mordercy. Gdzie kończy się norma a zaczyna patologia

ISBN 83-85705-69-4, format B-5, oprawa miękka, 227 str., 25 zł + 5% VAT

Książka jest jedną z nielicznych publikacji na polskim rynku zawierającą porównanie agresywnej działalności nieletnich sprawców zabójstw z aktywnością dorosłych zabójców. Jej autor, specjalista w dziedzinie psychologii sądowej, ukazuje różnice w motywacji działania, właściwościach osobowościowych i percepcji norm społecznych obu grup przestępczych. Książka zainteresuje z pewnością psychologów, psychiatrów sądowych, socjologów oraz wszystkich, którzy zajmują się problemami patologii społecznej.
Stanisław Pużyński: Leki przeciwdepresyjne

ISBN 83-85705-77-5, format A-5, oprawa miękka, 188 str., 28 zł + 5% VAT

Profesor Stanisław Pużyński, konsultant krajowy do spraw psychiatrii, jest od lat autorytetem w dziedzinie zaburzeń afektywnych i ich terapii, autorem wielu cennych publikacji na ten temat. Niniejszą zwięzłą, ale wyczerpującą monografię na temat leków przeciwdepresyjnych zarejestrowanych w Polsce należy uznać za potrzebę czasu. W ostatnich latach wprowadzono nowe leki z tej grupy, poszerzeniu uległy poglądy na temat mechanizmów ich działania, powstały liczne propozycje dotyczące prowadzenia terapii. Związane z tym informacje są niejednoznaczne, niekiedy nie poparte dostatecznymi dowodami. Powoduje to pewnego rodzaju “szum informacyjny”, w którym niekiedy trudno się zorientować. Autor w sposób zwięzły, jasny i praktyczny przedstawia historię farmakoterapii depresji, ogólną charakterystykę współcześnie stosowanych leków przeciwdepresyjnych i ich klasyfikację. Omawia mechanizmy ich działania, łącznie z koncepcjami najaktualniejszymi. W kolejnych rozdziałach przedstawione zostały i scharakteryzowane pod względem farmakologicznym i klinicznym poszczególne stosowane w Polsce leki przeciwdepresyjne. Podobny schemat opisu każdego z leków, zawierający istotne z punktu widzenia farmakologicznego i klinicznego informacje, pozwala na ich porównanie, co może być przydatne lekarzowi w wyborze właściwego leku. Szczególnie cenny z klinicznego punktu widzenia jest, zamieszczony na końcu kompendium, zbiór zasad stosowania leków przeciwdepresyjnych w różnych sytuacjach klinicznych. Przedstawiony został w formie tabeli, co pozwala na szybkie znalezienie istotnych informacji.
Piotr Świtaj: Doświadczenie piętna społecznego i dyskryminacji u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii

ISBN 978-83-85-705-90-1, format B5, oprawa miękka, 223 str., cena 30 zł + 5% VAT

Monografia oparta na rozprawie doktorskiej wyróżnionej przez Radę Naukową Instytutu Psychiatrii i Neurologii. W części teoretycznej pracy zaprezentowano podstawowe ogólne założenia koncepcji stygmatyzacji sformułowane przez Ervinga Goffmana, a następnie omówiono najważniejsze socjologiczne i społeczno-psychologiczne ujęcia piętna choroby psychicznej. W dalszej części pracy omówiono wybrane zagadnienia szczegółowe związane z problematyką piętna choroby psychicznej, takie jak: stygmatyzacja strukturalna, piętno przeniesione, opinia publiczna i postawy społeczne wobec chorych psychicznie, rola mediów i pracowników psychiatrycznej opieki zdrowotnej w procesie stygmatyzacji, geneza piętna, metody przeciwdziałania stygmatyzacji, wreszcie metody badania i pomiaru piętna. Dokonano również szczegółowego przeglądu i analizy najważniejszych przeprowadzonych dotychczas badań nad subiektywnym doświadczeniem piętna choroby psychicznej. W części empirycznej pracy przedstawiono i omówiono wyniki przeprowadzonego przez autora badania, dotyczącego subiektywnego doświadczenia odrzucenia społecznego u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii oraz jego społeczno-demograficznych i klinicznych korelatów. Dla ułatwienia interpretacji uzyskanych wyników zestawiono doświadczenia odrzucenia zgłaszane przez chorych na schizofrenię z doświadczeniami pacjentów z innymi zaburzeniami psychicznymi i chorobami somatycznymi.
Łukasz Święcicki: Choroba afektywna sezonowa (depresja zimowa). Monografia z uwzględnieniem wyników badań własnych

ISBN 83-85705-79-1, format B-5, oprawa miękka

Niniejsza praca z pewnością wypełni lukę w polskim piśmiennictwie psychiatrycznym dotyczącym choroby afektywnej sezonowej. Wiedza na jej temat wciąż jest niepełna, ponieważ zwykle przedstawiana jest fragmentarycznie, zatem to całościowe opracowanie zapewne spotka się z zainteresowaniem. Autor monografii oraz środowisko, w którym od lat pracuje, posiada wszelkie kompetencje, wynikające zarówno z wieloletniego zainteresowania II Kliniki Psychiatrycznej problematyką chorób afektywnych, owocującą licznymi publikacjami opartymi o dobrą znajomość literatury światowej, jak i z podejmowania wielokierunkowych badań własnych. Taka też jest koncepcja monografii, harmonijnie łącząca te dwa nurty. W książce czytelnik znajdzie omówienie pozycji ChAS w różnych systemach klasyfikacyjnych z odniesieniem do zaburzenia depresyjnego nawracającego i zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, symptomatykę depresji zimowej, a także omówienie innych postaci ChAS. Interesujący jest rozdział poświęcony patogenezie i patofizjologii ChAS. Dużą wartość praktyczną mają informacje na temat leczenia depresji zimowej światłem oraz innymi metodami, w tym typowymi lekami przeciwdepresyjnymi. Na podkreślenie zasługuje prezentacja badań własnych autora i współpracowników z różnych jednostek IPiN.