Barbara Remberk
Psychozy o wczesnym początku: diagnoza, przebieg i rokowanie

ISBN: 978-83-61705-26-0
Rok wydania: 2015
222 strony, format 165 x 230 mm, oprawa miękka
Cena: 35 zł (w tym 5% VAT)

Czym w istocie jest doświadczenie psychotyczne w okresie adolescencji? Czy pierwszym epizodem schizofrenii o wczesnym początku, tradycyjnie wiązanej z przewlekłym przebiegiem i niekorzystnym rokowaniem? Czy też może krótkotrwałą dekompensacją spowodowaną naporem zbyt trudnych przeżyć okresu dojrzewania? W wypadku psychoz o wczesnym początku rozpoznanie postawione w trakcie pierwszego epizodu niekoniecznie będzie rozpoznaniem ostatecznym, a przewidzenie dalszego przebiegu choroby w jej początkowym okresie często okazuje się niemożliwe. Dyskusja na temat natury i przebiegu zaburzeń psychotycznych o wczesnym początku trwa od lat. Do tej dyskusji przyczynkiem ma nadzieję być niniejsza książka.
Celem pracy była ocena obrazu psychopatologicznego, przebiegu i rokowania w nieafektywnych zaburzeniach psychotycznych o wczesnym początku. Do badania włączono wszystkich pacjentów z rozpoznaniem ze spektrum schizofrenii F20–F29 według ICD-10 hospitalizowanych w okresie od połowy 1998 roku do połowy 2008 roku w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Badanie składało się z dwóch części: retrospektywnej analizy dokumentacji oraz medycznej i badania katamnestycznego.

Dr n. med. Barbara Remberk ukończyła I Wydział Lekarski Warszawskiej Akademii Medycznej (w 1999 roku) i Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze Uniwersytetu Warszawskiego (z tytułem magistra psychologii, w 2002 roku). Uzyskała specjalizację z psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Od 2001 roku pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, początkowo w II Klinice Psychiatrycznej, a od 2006 roku w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Rozprawę doktorską obroniła w 2010 roku. W pracy klinicznej i naukowej koncentruje się na zaburzeniach psychotycznych o wczesnym początku.

Krzysztof Ostaszewski
Zachowania ryzykowne młodzieży w perspektywie mechanizmów resilience

ISBN: 978-83-61705-25-3
Rok wydania: 2014
342 strony, format 165 x 230 mm, oprawa miękka
Cena: 34 zł (w tym 5% VAT)

„Książka jest monografią poświęconą zachowaniom ryzykownym młodzieży. Pytania o strukturę, dynamikę, uwarunkowania i konsekwencje zachowań ryzykownych są centralne zarówno dla pedagogiki, jak i psychologii i socjologii. Co sprawia, że młody człowiek wymyka się mechanizmom społecznej kontroli? Co natomiast chroni przed zejściem, jak by powiedział laik, na złą, czy tylko ryzykowną drogę? Jak to się dzieje, że niektórzy młodzi ludzie mimo całego splotu niekorzystnych okoliczności wychodzą na ludzi? Znać dobre odpowiedzi na te pytania to dzierżyć w ręku klucz do skutecznego wychowania”.

(z recenzji dr. hab. Romana Dolaty, prof. UW)

Pierwsza część książki – to bardzo ciekawy i przystępnie napisany przegląd aktualnej wiedzy na temat zachowań ryzykownych młodzieży. Autor uwzględnił w nim sposoby wyjaśniania i interpretowania problemów wieku dojrzewania, koncepcję resilience, koncepcję pozytywnego rozwoju młodzieży oraz autorską propozycję modelu pozytywnej profilaktyki.
Część druga – stanowi efekt dobrze przemyślanych 3-letnich badań podłużnych nad zachowaniami ryzykownymi gimnazjalistów. Wyniki potwierdzają znaczenie mechanizmów resilience dla profilaktyki zachowań ryzykownych młodzieży, a także wskazują na konkretne czynniki i mechanizmy chroniące. Wykorzystanie tej wiedzy w praktyce może zwiększać skuteczność działań profilaktycznych i jednocześnie wspierać prawidłowy rozwój młodzieży, czyli służyć idei pozytywnej profilaktyki propagowanej przez Autora.

Książka została napisana z myślą o ludziach, którzy profesjonalnie zajmują się profilaktyką zachowań ryzykownych młodzieży: zarówno badaczach tej problematyki, jak również liderach i animatorach działań profilaktycznych, którzy poszukują wiedzy na temat zachowań ryzykownych młodzieży oraz mechanizmów chroniących. Świetnie sprawdzi się w procesie kształcenia studentów nauk społecznych w zakresie podstaw profilaktyki zachowań ryzykownych młodzieży. To z pewnością wyjątkowa na polskim rynku pozycja.

Krzysztof Ostaszewski – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Kierownik Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M”, która od lat zajmuje się propagowaniem wysokich standardów profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Redaktor naukowy miesięcznika „Remedium” dla specjalistów zajmujących się profilaktyką wśród dzieci i młodzieży. Ekspert Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Stypendysta Fogarty International Substance Abuse Research Training Program na Uniwersytecie Michigan w USA.

Maciej Krawczyk
Odzyskiwanie funkcji chodu przez osoby po udarze mózgu

ISBN: 978-83-61705-21-5
Rok wydania: 2013
188 stron, format B5, oprawa miękka
Cena: 33 zł (w tym 5% VAT)

Monografia poświęcona zagadnieniu możliwości odzyskania chodu przez osoby, które przeszły udar mózgu.

Książka przeznaczona jest głównie dla lekarzy neurologów, fizjoterapeutów i studentów oraz wszystkich specjalistów zainteresowanych leczeniem – w tym fizjoterapią – chorych z niedowładem połowiczym.
Monografia podzielona jest na trzy części. Pierwsza koncentruje się na przedstawieniu najważniejszych właściwości chodu prawidłowego z uwzględnieniem rzadziej poruszanych aspektów zagadnienia. Druga część prezentuje najważniejsze przyczyny oraz mechanizmy zaburzenia chodu u osób po udarze mózgu. Trzecia część to wyniki badań własnych chodu pacjentów z niedowładem połowiczym w okresie do pół roku po udarze mózgu. Autor przedstawił wyniki analizy kinematycznej, dynamicznego EMG i sił reakcji podłoża wykonanych podczas chodu pacjentów. Uzyskane wyniki badań są unikalne. Po pierwsze dlatego, że do pomiarów użyto bardzo nowoczesnej aparatury badawczej. Po drugie – badania powtarzano jeszcze dwukrotnie w okresie trzech miesięcy, kiedy to opisywani chorzy byli poddawani w pełni kontrolowanemu procesowi fizjoterapii. W poszerzonej dyskusji odniesiono uzyskane wyniki badań własnych do literatury już istniejącej. Przeprowadzona analiza zmusza do weryfikacji części utartych poglądów i rzuca nowe światło na proces reedukacji funkcji chodu po udarze mózgu. We wnioskach przedstawiono wskazówki dla dalszych badań oraz sugestie istotne dla praktyki klinicznej.

Katarzyna Kucharska, Ewelina Wilkos, Maryla Sawicka
Trening Społecznego Poznania i Neuropoznania. Podręcznik terapeuty

ISBN: 978-83-61705-20-8
Rok wydania: 2013
216 stron, format 156 × 230, oprawa miękka
Książka wraz z płytą DVD
Cena: 35 zł (w tym 5% VAT)

Podręcznik prezentuje nowatorski program terapeutyczny przeznaczony dla osób z deficytami w sferach społecznego poznania i neuropoznania (osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób, które przeszły udar mózgu). Powstał w oparciu o powszechnie stosowane w Europie i Stanach Zjednoczonych programy: SCIT (Social Cognition and Interaction Training) oraz CRT (Cognitive Remediation Therapy). TSPiN jest gotowym do zastosowania w praktyce programem terapeutycznym. Trening opiera się na psychologii uczenia, wykorzystuje techniki poznawcze i behawioralne, narzędzia testowe, karty pracy, scenki filmowe (dołączone do książki na płycie DVD), puzzle, gry.
Przejrzysty układ, sesje opisane krok po kroku, a także szczegółowe wskazówki dla prowadzących trening czynią podręcznik przyjaznym dla terapeuty.
Adresatami podręcznika są: psycholodzy, psychoterapeuci, neuropsycholodzy, psychiatrzy, pracownicy socjalni, terapeuci zajęciowi oraz wszyscy zainteresowani rehabilitacją i terapią osób z deficytami w obszarze społecznego poznania i neuropoznania.
Czytaj więcej

Iwona Sarzyńska-Długosz
Rozwój opieki nad pacjentami z udarem mózgu w Polsce w latach 2003–2012

ISBN: 978-83-61705-19-2
Rok wydania: 2013
156 stron, format B5, oprawa miękka
Cena: 39 zł (w tym 5% VAT)

     Rozwój opieki nad pacjentami z udarem mózgu w Polsce w latach 2003-2012 to pierwsza w Polsce próba podsumowania systematycznego postępu w zakresie organizacji leczenia chorych z udarem mózgu.
Celem pracy było: określenie stopnia zaawansowania rozwoju sieci pododdziałów udarowych w Polsce w pierwszych latach XXI wieku, oszacowanie potrzeb w dziedzinie rehabilitacji poudarowej w trybie stacjonarnym we wczesnym okresie od zachorowania oraz określenie dostępności wczesnej kompleksowej rehabilitacji poudarowej. W latach 2003-2008 przeprowadzano analizę w oparciu o informacje uzyskane z ankiet. Dane te pozwoliły nie tylko określić lokalizację miejsc specjalistycznego leczenia i rehabilitacji chorych z udarem mózgu, ale także przeprowadzić klasyfikację oddziałów w zależności od stopnia rozwoju. W latach 2010-2012 analiza dostępności świadczeń szpitalnych dla chorych z udarem oparta została na danych uzyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczących lokalizacji miejsc udzielania świadczeń. Lokalizacja miejsc udzielania świadczeń w poszczególnych latach została przedstawiona na licznych ilustracjach.
Tadeusz Mendel
Mózgowa angiopatia amyloidowa w krwotokach mózgowych

ISBN: 978-83-61705-18-5
Rok wydania: 2013
136 stron, format B5, kreda, oprawa miękka
Cena: 35 zł (w tym 5% VAT)

     Mózgowa angiopatia amyloidowa w krowotokach mózgowych to pierwsza w Polsce całościowa monografia tego zagadnienia. Pracę ilustruje bogaty materiał zdjęciowy, który ukazuje wszystkie rodzaje naczyń mózgowych zajętych przez ß-amyloid.
Mózgowa angiopatia amyloidowa (cerebral amyloid angiopathy, CAA), inaczej określana jako kongofilna angiopatia amyloidowa (congophilic amyloid angiopathy), jest chorobą, w której dochodzi do odkładania się białka β-amyloidu w ścianach tętnic małego i średniego kalibru, zlokalizowanych w oponach miękkich, korze mózgowej i okolicach podkorowych, oraz w ścianach naczyń kapilarnych i żylnych. Jest drugą po miażdżycy pod względem częstości występowania przyczyną nieurazowych krwotoków mózgowych, ale również udarów niedokrwiennych mózgu, przemijających ataków niedokrwiennych, leukoencefalopatii typu Binswangera, zmian typu guza rzekomego. CAA często wspłółistnieje z chorobą Alzheimera, otępieniem z ciałami Lewy’ego czy zespołem Downa. Wyróżnia się postacie sporadyczne i rodzinne CAA. CAA występuje z częstotliwością 30–40 przypadków na 100 000 całej populacji rocznie.
W pracy przedstawiono wyniki prowadzonych od 11 lat badań kliniczno-radiologiczno-neuropatologicznych u chorych z samoistnymi krwotokami śródmózgowymi w przebiegu mózgowej angiopatii amyloidowej, hospitalizowanych w II Klinice Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, zmarłych z powodu krwotoków mózgowych samoistnych, u których wykonano badanie sekcyjne ogólne i mózgu w latach 1993–2012.
Małgorzata Chądzyńska: : Wzorce aktywności w narracjach rodzinnych. Metoda badania, krystalizacja i przekaz międzypokoleniowy

ISBN: 978-83-61705-17-8 Rok wydania: 2012, 266 stron, format B5, oprawa miękka, Cena: 35 zł + 5% VAT (36,75 zł)

Proces powstawania swoistej wspólnoty znaczeń i działań wśród członków rodziny jest zjawiskiem fascynującym i złożonym. Małgorzata Chądzyńska bada, jak kształtują się wzorce aktywności w rodzinach (będące istotnym składnikiem systemu wiedzy podzielanej przez członków rodziny), a więc jak przebiega proces upodabniania się dzieci do rodziców oraz małżonków do siebie nawzajem. Docieka, jak z opowieści o przeżyciach i codziennych działaniach członków rodziny wyłania się obraz wspólnych wzorców aktywności. Autorka zastosowała w tej prawdziwie interdyscyplinarnej pracy nowatorską metodę badania narracji, łączącą wiedzę z zakresu semantyki językoznawczej i lingwistyki kognitywnej.Pierwsza część książki prezentuje autorską metodę badania narracji, w jej głębokiej warstwie znaczeniowej, odnoszącą się nie tyle do fabuły, ile do związków między treścią a strukturą tekstu. Dzięki temu wydobywa sensy ukryte, nie prezentowane wprost w opowieści, często nieuświadomione. Autorka dokonuje próby połączenia szeregu opisanych w psychologii wymiarów aktywności ludzkiej z właściwościami formalnymi języka działań.W drugiej części można prześledzić zastosowanie praktyczne metody: dokonaną po raz pierwszy całościową analizę wzorców aktywności. Badanie opowieści członków rodzin (uzyskanych w wyniku przeprowadzenia częściowo kierowanych wywiadów narracyjnych ze wszystkimi członkami rodzin, pozostającymi na różnych etapach rozwoju) pozwoliło ukazać sposoby krystalizacji wzorców aktywności wraz z rozwojem rodziny oraz ich przekazu międzypokoleniowego. Można dowiedzieć się, jak przebiega proces transmisji międzypokoleniowej wzorców aktywności, który okres życia rodziny jest w tej kwestii decydujący, kto z rodziców jest „nosicielem” zasad postępowania, jakie charakterystyki działań zależą od pełnionych w niej ról i w końcu jak proces separacji-indywiduacji odbija się w sposobach wytwarzania opowieści o rodzinie.Badania i teoretyczne dociekania Autorki odznaczają się oryginalnością i stanowią istotny wkład do wiedzy o procesie kształtowania się tożsamości i etosu rodzinnego. Pozycja skierowana jest do wszystkich, których interesuje zagadnienie kształtowania się relacji rodzinnych i językowy wymiar ludzkiego istnienia. Polecana szczególnie osobom zajmującym się analizą narracji i naukami o rodzinie: psychologom, socjologom, pedagogom, językoznawcom.
Andrzej Cechnicki: : Schizofrenia – proces wielowymiarowy. Krakowskie prospektywne badania przebiegu, prognozy i wyników leczenia schizofrenii

ISBN 978-83-61705-15-4m format B-5, oprawa miękka, str. 329, 42 zł + 5% VAT

Schizofrenia: proces wielowymiarowy, jest monografią badawczą, powstałą w Pracowni Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, poświęconą wynikom prospektywnych badań katamnestycznych nad przebiegiem psychoz schizofrenicznych. Temat dotyczy jednego z najważniejszych zagadnień psychiatrii klinicznej (jak przybiega psychoza schizofreniczna i czy można ten przebieg sensownie przewidywać?), podejmowanego wielokrotnie od 100 lat, choć, jak dotąd – z powodu rozlicznych zasadzek metodologicznych i koncepcyjnych – bez stanowczych konkluzji. Badanie krakowskie – dwudziestoletnia katamneza grupy chorych o dobrze zdefiniowanych i zoperacjonalizowanych właściwościach, poddanych oddziaływaniu innowacyjnego programu terapii środowiskowej (badanie typu in situ, real-time) stanowi w piśmiennictwie światowym niemal unikalną koncepcyjnie i metodycznie próbę uzyskania odpowiedzi na to nurtujące uczonych pytanie.
Przeprowadzona przez Autora krytyczna prezentacja dorobku psychiatrii na polu badań nad przebiegiem schizofrenii może być interesująca zarówno dla znawców tematu, jak i dla adeptów wkraczających dopiero w ten obszar zagadnień. Następnie Autor opisuje program badań – cele, założenia, dobór badanych, wykorzystane narzędzia oraz kontekst kliniczno-terapeutyczny, który obejmuje unikalny (krakowski), znany i ceniony nie tylko w Polsce, ale i na świecie program środowiskowego leczenia schizofrenii, a następnie charakterystykę badanej grupy 80 chorych leczonych i obserwowanych w tym programie przez 20 lat i poddawanych wielokrotnej ocenie katamnestycznej.
Wyniki badań pozwalają na dobrze udokumentowaną konkluzję, iż przebieg psychoz schizofrenicznych jest otwartym, wielowymiarowym procesem, który wprawdzie ma swoje tendencje i właściwości, ale pozostawia olbrzymie pole do działań terapeutycznych i wspierających, które mogą go modyfikować. Pozwala to kwestionować jeden z zastanych kanonów wskazujących na nieuchronność niekorzystnego przebiegu. Monografia dr. Cechnickiego stanowi znaczący krok w kierunku uzyskania sensownych klinicznie i naukowo odpowiedzi na to pytanie (prof. Jacek Wciórka)
Halina Sienkiewicz-Jarosz: : Znaczenie kliniczne palenia tytoniu w udarze mózgu

ISBN 978-83-61705-11-6m format B-5, oprawa miękka, str. 128, 25 złotych + 5% VAT

Palenie tytoniu jest uznanym czynnikiem ryzyka udaru mózgu, ponad dwukrotnie zwiększającym szansę na wystąpienie tej choroby, jak również ryzyko zgonu oraz ponownego udaru w ciągu kilku lat od pierwszego incydentu. Opracowanie przygotowane przez Halinę Sienkiewicz-Jarosz zawiera podstawowe informacje na temat mechanizmów uzależnienia od nikotyny, skal służących do oceny stanu uzależnienia i motywacji do zaprzestania palenia, a także przegląd możliwości leczenia tego uzależnienia w codziennej praktyce lekarskiej. Autorka zawarła w nim również wyniki własnych badań na temat rozpowszechnienia palenia tytoniu wśród pacjentów hospitalizowanych z powodu udaru mózgu, wpływu palenia tytoniu na charakterystykę kliniczną chorych, czynników wpływających na podejmowanie prób zaprzestania palenia, jak również predyktorów utrzymywania abstynencji. Niniejsza monografia może pomóc w opiece nad pacjentami po udarze mózgu uzależnionymi od palenia tytoniu. Adresowana jest nie tylko do lekarzy neurologów, ale również do lekarzy innych specjalności zainteresowanych tą problematyką.
Graham Thornicroft, Michele Tansella: : W stronę lepszej psychiatrycznej opieki zdrowotnej

ISBN 978-83-61705-09-3, format B-5, oprawa miękka, 204 str., 20 zł + 5% VAT

(…) Książka ta, napisana przez Grahama Thornicrofta i Michele Tansellę, ma bardzo przejrzysty cel. Usiłuje mianowicie odpowiedzieć na pytanie, jak poprzez poprawę funkcjonowania opieki zdrowotnej można uzyskać lepsze wyniki w leczeniu ludzi cierpiących na choroby psychiczne. Autorzy książki, na podstawie najlepszych dostępnych praktyk opierających się na założeniach etycznych, dowodach i doświadczeniu, pragną tworzyć lepszą psychiatryczną opiekę zdrowotną.z Przedmowy dra Benedetto Saraceno, WHO, Genewa
Małgorzata Wiszniewska: : Czy istnieją różnice w udarach niedokrwiennych mózgu pomiędzy kobietami i mężczyznami?

ISBN 978-83-61705-06-2, format B-5, oprawa miękka, str.123, 25 złotych + 5% VAT

Udar mózgu od wielu lat znajduje się w czołówce chorób będących przyczyną zgonów oraz jest pierwszą przyczyną inwalidztwa wśród dorosłych. Śmiertelność w udarze mózgu jest nieco wyższa u mężczyzn, jednak kobiety częściej niż mężczyźni zapadają na najcięższy typ udaru – TACS. W wielu pracach wykazano, że następstwa udaru u kobiet są gorsze, a w ostatnich latach zapadalność na udar wśród nich zwiększa się. Autorka dokonała przeglądu piśmiennictwa dotyczącego udaru niedokrwiennego mózgu u mężczyzn i kobiet. Przedstawiono różnice w rozpowszechnieniu czynników ryzyka u mężczyzn i kobiet. W dalszej części pracy zaprezentowano kształtowanie się czynników ryzyka u kobiet i mężczyzn leczonych w Polsce, jak również problematykę udarową wśród pacjentów z pierwszym w życiu udarem mózgu leczonych w Klinice Neurologicznej w Lozannie. Ciekawy okazał się fakt, że w Polsce migotanie przedsionków częstsze było u kobiet w każdej grupie wiekowej, podczas gdy wśród pacjentów w Szwajcarii odsetek pacjentów z migotaniem przedsionków był taki sam u obu płci. Jest to zjawisko, nad którym warto się zastanowić, ponieważ migotanie przedsionków jest najczęstszą przyczyną zatoru sercopochodnego. W aneksie przedstawiono m.in. przypadek waskulopatii połogowej, zarostowego zapalenia tętnic, zespół antyfosfolipidowy, które okazały się przyczyną udaru mózgowego.
Rafał Rola: : Zaburzenia oddychania podczas snu (ZOPS) u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu i zaburzeniami krążenia mózgowego

ISBN 978- 83-61705-05-5, forma B-5, oprawa miękka, 28 zł + 5% VAT

Niniejsza monografia jest syntetycznym opracowaniem tematu zaburzeń oddychania podczas snu, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń oddychania podczas snu u pacjentów z naczyniowymi schorzeniami mózgowymi. Pierwsza część monografii zawiera opis patomechanizmów wyzwalanych w trakcie bezdechów obturacyjnych i centralnych, czynników zwiększających ryzyko ich wystąpienia oraz patofizjologicznych zaburzeń wyzwalanych przez zaburzenia oddychania podczas snu. Następnie przedstawiony jest wpływ zaburzeń oddychania na rozwój chorób układu sercowo-naczyniowego, szczególnie chorób naczyniowych mózgu. W drugiej części monografii przedstawione są wyniki badań własnych autora dotyczące zaburzeń oddychania podczas snu u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu oraz zaburzeniami krążenia mózgowego.
Beata Tarnacka: : Choroba Wilsona w spektroskopii rezonansu magnetycznego

ISBN 978-83-61705-04-8, format B-5, oprawa miękka, str. 133, 25 złotych + 5% VAT

Choroba Wilsona jest rzadką, genetycznie uwarunkowaną chorobą, w której dochodzi do odkładania miedzi w różnych narządach, głównie w wątrobie i mózgu. Prezentowana monografia porusza problematykę badania patofizjologii choroby Wilsona z wykorzystaniem nowoczesnej techniki spektroskopii rezonansu magnetycznego. W książce omówiono również możliwości wykorzystania metody spektroskopii rezonansu magnetycznego w diagnostyce tego schorzenia. Monografia stanowi próbę odpowiedzenia na pytanie, w jakim stopniu patologia wątroby (encefalopatia wątrobowa) i odkładanie się miedzi w mózgu są odpowiedzialne za objawy uszkodzenia mózgu u chorych na chorobę Wilsona. Książka składa się z obszernego wstępu, zawierającego najważniejsze informacje o podstawach genetycznych, objawach klinicznych i leczeniu choroby, oraz z części stanowiącej prezentację badań własnych Autorki, przeprowadzonych przy użyciu metody spektroskopii rezonansu magnetycznego.
Katarzyna Prot: : Życie po Zagładzie. Skutki traumy u ocalałych z Holocaustu. Świadectwa z Polski i Rumunii

ISBN 978-83-85-705-97-0, format B-5, oprawa miękka, str.166, 25 złotych + 5% VAT

Książka „Życie po Zagładzie” opisuje skutki przeżyć wojennych Żydów polskich i rumuńskich. Autorka przeprowadziła szereg wywiadów z osobami ocalałymi z Holokaustu i na tej podstawie opisuje różnice w nasileniu zespołu pourazowego oraz inne konsekwencje traumy – wpływ na relacje w rodzinie, na poczucie tożsamości, a także poczucie winy i wstydu oraz potrzebę odwetu i wybaczenia u osób ocalałych z Zagłady.
Celem praktycznym badań nad traumą jest określenie obszarów psychiki dotkniętych w sposób szczególny przez traumę, co może stanowić wskazówki dla terapeutów zajmujących się psychoterapią osób, które jej doświadczyły. W pracy takimi obszarami okazała się tożsamość osobista i społeczna ocalałych, problemy z bliskością odczuwane w relacjach rodzinnych, praca z żałobą. Z punktu widzenia terapeutycznego istotne jest wyodrębnienie czynników wpływających na powstanie większych trudności w „życiu po traumie”. Takimi czynnikami są: wczesna separacja, znalezienie się w sytuacji prowadzącej do zaburzeń tożsamości oraz brak oparcia w środowisku po doświadczeniach traumy.
Autorka odnosi się także do siły ocalałych, która umożliwiła im przetrwanie . Zobaczenie tej siły jest istotnym celem psychoterapii. Osoby takie wymagają pomocy psychoterapeutycznej, ukierunkowanej na zmianę obrazu siebie z osoby słabej i bezradnej na silną, która przetrwała najgorsze.
Ukazanie się w języki polskim pozycji na temat konsekwencji psychologicznych traumy Holocaustu jest ważne, gdyż temat ten nadal stanowi tabu, także dla społeczności profesjonalistów – psychologów i psychiatrów.
Joanna Roszczyńska-Michta, Marta Anczewska, Justyna Waszkiewicz : Zdrowienie – budowanie własnej narracji

ISBN 978-83-61705-01-7, format A-5, oprawa miękka, 65 str., 15 zł + 5% VAT

Czym jest zdrowie psychiczne? Można przyjąć, że sposobem myślenia, odczuwania i reagowania w zmaganiach z ludzkim losem. Jego kondycja determinuje relacje międzyludzkie, wybory życiowe oraz funkcjonowanie społeczne.
Z pojęciem zaburzeń psychicznych od lat związanych jest najwięcej uprzedzeń, stereotypów i lęków, symbolicznego i faktycznego wykluczenia ze świata zdrowych. W świadomości społecznej dominuje pesymistyczna ocena tych zaburzeń, przekonanie o ich niekorzystnym rokowaniu i dewastującym zejściu.
W publikacjach na temat zaburzeń psychicznych brakuje takich określeń jak „wyzdrowienie”, „ozdrowienie”, „odzyskanie zdrowia”, brakuje propozycji „jak zdrowieć”. Tę lukę właśnie wypełnia proponowana książka. Autorki piszą o zdrowieniu jako procesie indywidualnego odkrywania, doświadczania życia z chorobą, jej objawami, własną wrażliwością, wzbudzania nadziei, stawiania realistycznych celów. Tak rozumiane zdrowienie jest indywidualnym doświadczeniem, które pozwala pacjentowi na uwolnienie się od „ja” zdominowanego przez chorobę, od poczucia beznadziejności oraz niemocy.
Jest to jedna z pierwszych publikacji w języku polskim, która mówi o zdrowieniu w koncepcji teorii narracyjnych i proponuje nowatorski program terapeutyczny dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej.
Beata Hintze : Choroba jak inne –- o Osobach i do Osób chorujących na schizofrenię. Poradnik dla Osób chorych i ich bliskich

ISBN 978-83-61705-02-4, format A-5, oprawa miękka, str. 92, 15 zł + 5% VAT

Prezentowany poradnik ma na celu przekazanie informacji osobom chorującym na schizofrenię oraz ich bliskim, które mogą im pomóc w radzeniu sobie z chorobą i jej konsekwencjami. W pierwszych częściach książki opisane są i poparte przykładami przyczyny schizofrenii, jej objawy oraz tzw. sygnały ostrzegawcze, czyli objawy zwiastujące nawrót choroby. W dalszych częściach przedstawione są sposoby leczenia schizofrenii, od farmakoterapii po psychoterapię, wpływ doświadczenia choroby na ocenę samego siebie oraz sposoby zmiany tej oceny, jak również doświadczenia związane z samym leczeniem szpitalnym, od tych bardzo trudnych po te pozytywne. Sposób przekazania informacji o istocie schizofrenii ukazuje ją jako chorobę, którą można skutecznie pokonywać dzięki nawiązaniu współpracy trzech stron: pacjenta, jego bliskich, zespołu leczącego, a szczególne współpracy pomiędzy pacjentem a lekarzem psychiatrą.
Sławomir Murawiec, Cezary Żechowski (red.): Od neurobiologii do psychoterapii

ISBN 978-83-85705-98-7, format B-5, oprawa miękka, str. 301, 36 zł + 5% VAT

Wraz z rozwojem techniki stało się możliwe badanie coraz bardziej subtelnych procesów psychicznych człowieka. Neurobiologia zainteresowała się takimi zjawiskami jak przywiązanie, wpływ stresu urazowego na mózg, biologiczne podłoże relacji społecznych czy psychoterapia. Doprowadziło to do próby integracji rozdzielonych dotychczas dziedzin poznania jakimi były neurobiologia i psychoterapia. Próby integracji podejmowane są w takich obszarach jak neurobiologia emocji, neurobiologia interpersonalna, neuropsychoanaliza czy psychopatologia rozwojowa. Również część psychoterapeutów zainteresowała się naukami biologicznymi, które dostarczają dziś komplementarnych wobec psychoterapii modeli funkcjonowania psychicznego. Książka, którą przedstawiamy zawiera przegląd prac z pogranicza neurobiologii, psychologii eksperymentalnej, psychologii klinicznej i psychoanalizy. Dzięki uprzejmości autorów możemy zaprezentować Czytelnikowi prace czołowych zagranicznych teoretyków i badaczy takich jak A. Schore, O. Solms, V. Kapsambelis czy D. Westen, którzy poruszają zagadnienia statusu nieświadomości w nauce, wpływu traumy wczesnodziecięcej na rozwój mózgu, neurobiologii snu, czy psychodynamicznych podstaw leczenia farmakologicznego. Z kolei polscy autorzy – S. Murawiec, C. Żechowski, J. Brągoszewska, P. Rok-Bujko – podejmują takie zagadnienia jak neuropsychoanalityczne rozumienie schizofrenii i farmakoterapii, neurobiologia psychoterapii czy empiryczne podstawy badań nad psychoterapią. Prezentowana książka jest jedną z pierwszych na polskim rynku pozycji przedstawiających ten intensywnie rozwijający się nurt w myśleniu o człowieku, który ma szanse istotnie wzbogacić pracę kliniczną każdego psychologa, terapeuty czy psychiatry.
Joanna Seniów: Proces zdrowienia chorych z afazją poudarową w kontekście współwystępujących nielingwistycznych dysfunkcji poznawczo-behawioralnych

ISBN 978-83-85705-96-3, format B-5, oprawa miękka , 131 str., 28 zł + 5% VAT

Książka dotyczy jednego z bardziej dotkliwych dla chorego skutków udaru mózgu, czyli afazji. Około jedna trzecia pacjentów po udarze, zwykle lewopółkulowym, cierpi – przynajmniej okresowo – z powodu zaburzeń komunikacji werbalnej, wynikających z utraty podstawowych sprawności językowych (nazywania, rozumienia, powtarzania, pisania, czytania itd.). Niektórzy chorzy (szczególnie ci z afazją ruchową) mają też zaburzenia programowania i realizacji motorycznego aspektu czynności mówienia. Z afazją mogą współwystępować inne dysfunkcje dotyczące szeroko rozumianego zachowania, dodatkowo utrudniające funkcjonowanie chorego w codziennych sytuacjach życiowych i niekorzystnie wpływające na efektywność procesu zdrowienia i rehabilitacji. Te dysfunkcje mogą obejmować sferę poznawczą (uwagę, percepcję, pamięć, myślenie itd.), wykonawczą (napęd i motywację, kontrolę zachowania, samoświadomość itd.) oraz sferę emocji. W prezentowanej czytelnikom monografii autorka przedstawia przegląd współczesnej wiedzy na wyżej wymienione tematy kliniczne, omawiając je w kontekście zagadnień rehabilitacji neuropsychologicznej. Przegląd wieloaspektowego, poudarowego obrazu klinicznego chorych z afazją, uzupełniony jest badaniami własnymi autorki, dotyczącymi związku dwóch wybranych funkcji poznawczych (pamięci operacyjnej informacji niewerbalnej oraz rozumowania abstrakcyjnego) z dynamiką restytucji podstawowych czynności językowych, we wczesnym okresie rehabilitacji.