Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla IPiN

16 grudnia 2004 roku w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Instytutem Psychiatrii i Neurologii na przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju. Złożony w Lipcu 2004 r. wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego pomyślnie przeszedł etap oceny merytoryczno – technicznej uzyskując wynik 53 punkty, co stanowi 77,94% maksymalnej ilości punktów a następnie został pozytywnie oceniony przez Regionalny Komitet Sterujący.

Całkowita wartość projektu pod nazwa “Rozwój IPiN poprzez zintegrowany, komputerowy system zarządzania. Etap 2004″ wynosi: 5 332 505,- PLN, z czego 75 % to dotacja Unii Europejskiej.

Mamy nadzieje, że do końca września 2005 roku wdrożenie całego systemu informatycznego zostanie zakończone, a co za tym idzie przyniesie korzyści o charakterze finansowym, strategicznym, informacyjnym i prawnym dla zarządu oraz w znacznym stopniu zaoszczędzi czas pracy użytkowników poprzez automatyzację wielu procesów m.in.:

elektroniczne zlecenia,
przesyłanie obrazów i ich archiwizacja,
elektroniczna historia choroby,
dwukierunkowa łączność z laboratorium analitycznym,
Itp.
W chwili obecnej czeka nas trud związany z wdrożeniem systemu i rozliczeniem poszczególnych etapów projektu.

W LATACH 2006-2008 INSTYTUT REALIZOWAŁ PROJEKT

W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

ROZWOJU REGIONALNEGO 2004-2006

POD NAZWĄ:

ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO PRZEZ IPiN W WARSZAWIE,

W CELU POPRAWY JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU 1.085.459,09 PLN

DOFINANSOWANIE W WYSOKOŚCI 75% PRZEZ

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

WYNIOSŁO 814.094,31 PLN

List intencyjny

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc finansową w zakupie dwóch urządzeń medycznych:
tomografu komputerowego
rezonansu magnetycznego

Są to medyczne środki techniczne, bez których trudno wyobrazić sobie współczesną diagnostykę zarówno w chorobach neurologicznych jak i w nowoczesnej psychiatrii. Instytut aktualnie dysponuje tomografem komputerowym jak również rezonansem magnetycznym, lecz są to urządzenia już bardzo stare, wysłużone oraz posiadające parametry techniczne nie odpowiadające standardom współczesnych badań diagnostycznych.

Pomoc finansowa, o którą ośmielamy się do Państwa zwrócić stanowiłaby uzupełnienie wkładu własnego w wysokości 25% wartości przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach poddziałania 1.3.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej.

Owe 25% wartości inwestycji stanowi dla nas absolutnie niemożliwą do sfinansowania własnymi siłami kwotę 3.750.000 PLN, gdyż całość przedsięwzięcia, które realizowane będzie w trybie ustawy o zamówieniach publicznych szacowana jest na kwotę 15.000.000 PLN.

Pragniemy nadmienić, że Instytut nasz jest jednostką sektora finansów publicznych działającą zgodnie z zasadą jawności i przejrzystości oraz mającą wdrożony system kontroli i audytu wewnętrznego, co gwarantuje prawidłowe wykorzystanie przyznanych środków. Posiadamy także wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001.

W przypadku pozytywnej decyzji uprzejmie informujemy, że w zależności od Państwa intencji dokonamy publicznego powiadomienia o wsparciu tak zacnego przedsięwzięcia poprzez wpis do księgi oraz uwidocznienie w miejscu zainstalowania aparatury medycznej zakupionej z Państwa pomocą.

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja IPiN